15, 16, 17 กันยายน 2564

โพสต์14 ก.ย. 2564 01:06โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2564 23:34 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA สถานศึกษา (ITA Online) ผ่าน Google Meet 
    เวลา 08.30 น. – 12.00 น. สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA สถานศึกษาให้กับผู้บริหาร (นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน์ / นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง) 
    - เวลา 13.00 น. – 16.30 น. สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA สถานศึกษาให้กับครู โดยนางสาวสุรีพร  พันยุโดด  ชี้แจงบทเรียนและข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA สถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 และนายไพบูลย์ วงษ์ปาน ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากร


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/242144866_1278583865915298_4454870564651527909_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/241344508_2009622479187220_5339864045078927630_n.jpg

    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครปฐม เขต 2 ลำดับที่ 98 คะแนนรวม 94.49 ระดับผลการประเมิน A ผลการประเมิน ผ่าน > คลิก
    - การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA 2021  โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
    - เตรียมความพร้อมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 14-15 กันยายน 2564 (ภาคเช้า) คลิก  |  (ภาคบ่าย) > คลิก 

วันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น.

        ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติราชการสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 4 ในการประเมินกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู จำนวน 7 โรงเรียน
    - ลำดับการนำเสนอ
1.โรงเรียนวัดกลาง ผอ.ฐปนพันธ์ เปี่ยมศิริ
2.โรงเรียนวัดบางพระ ผอ.ฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
3.โรงเรียนวัดสำโรง ผอ.อดิศักดิ์ คงทัด
4.โรงเรียนบ้านห้วยพลู ผอ.นภาพร ไชยวิภาส
5.โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ผอ.สถาพร นาลัย
6.โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ผอ.ศุภิสรา บุญทา
7.โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ผอ.เจริญ สีนาค 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/242134912_1278781769228841_6117672944372593752_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/15%E0%B8%81%E0%B8%A264.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 8.30 - 12.00 น.

        ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่าน Google Meet
    - ให้ศึกษานิเทศก์วางแผนสนับสนุน ส่งเสริม การส่งประกวด-แข่งขันรางวัลต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเห็นถึงความมีประสิทธิภาพ-และให้มีการเตรียมตัวเพื่อส่งรางวัลมากยิ่งขึ้น
    - แนวคิดส่วนตัว เขตควรสั่งการเน้นให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลต่าง ๆ ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ ศน.รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วย เพื่อดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมได้ทันการ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/16%E0%B8%81%E0%B8%A264.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.

        ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ สายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 7 ในการประเมินกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา จำนวน 11 โรงเรียน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2.jpg


วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 

        ร่วมพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุม ICT สพป. นครปฐม เขต 2  โดยมีนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการพิจารณา 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/242152134_1279356889171329_796645093636527322_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/241183123_2010212195794915_6621750671343149126_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/241366900_2010212259128242_5620761198044795344_n.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น.

        ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต” สพป.นครปฐม เขต 2  ผ่าน Google Meet
- แนวทางการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice > คลิก 
- เอกสารแนวทางฯ 15 เล่ม โครงการโรงเรียนสุจริต คลิก  


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/17%E0%B8%81%E0%B8%A264.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 08.30-15.30 น. 

        เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (COVID 19) ด้วยรูปแบบออนไลน์ 
    เอกสารประกอบการบรรยาย​ 
    - การดำเนินงานของสำนักทดสอบ​ ที่เกี่ยวของกับการการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน (ดร.​วิษณุ​ ทรัพย์​สมบัติ​ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา​ สพฐ.) ​คลิก 
    - เทคนิค​การใช้เครื่องมือประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในส​ถา​นการ​ณ์​ COVID-19 (อ.ลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชื่ยวชาญด้านพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ.​) > คลิก 
    - การตัดสินผลการเรียนและการเลื่อนชั้นในช่วงสถานการณ์​แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (อ.พรพรรณ​ โชติพฤกษวัน​) คลิก 
    - การวัดและประเมินผล​ในช่วงสถานการณ์​แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (ดร.ชนาธิป​ ทุ้ยแป) คลิก 
    - แนวทางการประเมินระดับสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:บทเรียนรู้จากการประเมิน​ PISA (ดร.ณัฐา เพชรธนู​) คลิก 
    - ระบบธนาคารหน่วยกิต(Credit​Bank)​ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:เรียนที่ไหนก็ได้หน่วยกิต​ (ดร.เพ็ญนภา​ แก้วเขียว) คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/241833616_3079141922361416_5644339335199379306_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/17%E0%B8%81%E0%B8%A264.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น. 

    ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของผู้ดูแลระบบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ผ่าน Application ZOOM

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
08.30 - 09.00 น. 
    พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดย นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา

09.00 – 11.30 น. 
    วิธีการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของผู้ดูแลระบบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ผ่าน Application ZOOM โดย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจริญ > คลิก

11.30 – 12.00 น. 
    พิธีปิดการประชุม โดย นางณัฐา เพชรธนู ผู้อํานวยการศูนย์ PISA สพฐ.
    - สื่อสไลด์ การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 > คลิก 
    คู่มือการใช้งานระบบ “PISA Style” โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ วิจัย สร้าง ประเมินคลังข้อสอบและวัดสมรรถนะแบบออนไลน์ด้านการรู้เรื่องอิงตามแนว PISA > คลิก


Comments