17 มิถุนายน 2564

โพสต์16 มิ.ย. 2564 21:03โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2564 23:38 ]

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

        พัฒนาตนเอง รู้งาน ทันข่าว ติดตามรับชมรายการ พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 8 รับทราบข้อมูล 

    1. ของดีที่เรามีอยู่ จากโรงเรียนวัดท่าพูด การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  
    2. เรื่องเล่าจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 
        - สพป.นครปฐม เขต 2 นำผู้บริหารโรงเรียน และรอง ผอ.ใหม่
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ  ที่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล (ความห่วงใยด้านวิชาการ) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนเอง และทางโรงเรียนพระตำหนักได้แสดงผลการปฏิบัติงานอันเป็นแบบอย่างได้อย่างดีเยี่ยม เช่น เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน (หลักสูตรแต่ละรายวิชา / การวัดและประเมินผล) 
        - นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สพป.นครปฐม เขต 2 ยังไม่มี on site โดยเฉพาะใน อ.สามพราน ทำหน้าที่ในแต่ละวันให้ดีที่สุดก็พอ ไม่ต้องกังวลว่าจะเปิด on site เมื่อไร
        - โครงการหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งโรงเรียน (การพัฒนาการสอน/ การพัฒนาสื่อการสอน/การพัฒนาการประเมินผล/ การสร้างนวัตกรรม/ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน) การบริหารจัดการเรียนรู้ เริ่มทดลองกับระดับชั้น ป.1 วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกครูเก่ง 22 คนเพื่อผลิตสื่อ 1 คน ต่อ 1 ตัวชี้วัด แบบ on hand 

    3. สพป.นครปฐม เขต 2 สู่โรงเรียน โดย นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นนครปฐมเขต 2 
        - การรายงานการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
        - การขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด โดย นางสุพิชฌาย์ แป้งทา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 2 

    4. นานาสาระเพื่อเด็กไทย : การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดย นายยุทธนา ปฐมวรชาติ  ผอ. โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) 

    พิธีกร : นางสาวสุรีพร พันยุโดด ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

    สรุปข้อมูลจากภาพหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17miy64/2021-06-17_11-54-43.jpg
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
16 มิ.ย. 2564 23:37
Comments