18, 19, 20-21 พฤศจิกายน 2564

โพสต์18 พ.ย. 2564 20:08โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2564 05:00 ]

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  เวลา 15.00-16.00 น.

        ร่วมประชุมออนไลน์แบบซูม กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ "การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้" 
        
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18phy64/18%E0%B8%9E%E0%B8%A264.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18phy64/18%E0%B8%9E%E0%B8%A264-2.jpg?attredirects=0

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

        พัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ แบบทดสอบความรู้ "เรื่อง ประเพณีวันลอยกระทง" (Loy Krathong Festival) > คลิก 
        การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 15 ข้อ ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลย เผยแพร่ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18phy64/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%875.jpg?attredirects=0

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

        ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงออนไลน์ ปลอดภัยโควิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
        แนะนำแหล่งลอยกระทงออนไลน์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  

        ลงทะเบียนเข้าร่วมเวที “ศึกษานิเทศก์ในความสัมพันธ์ใหม่: ใช้ใจสนับสนุน” ในงาน Quick Win, Small Success: Showcase สุขภาวะทางปัญญา        
        และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักการศึกษา ผู้สนใจวงการศึกษา และโค้ช ร่วมรับฟังตัวอย่างการโค้ช ช่วยให้ศึกษานิเทศก์เพิ่มสุขภาวะทางปัญญา (spiritual health) นิเทศด้วยใจ ส่งผลต่อความสัมพันธ์และงานได้อย่างไร  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทางออนไลน์  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18phy64/SpH%20event%20211202-03%20showcase%20poster%20session1.jpg

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

        ร่วมกิจกรรม การพัฒนาศึกษานิเทศก์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประสาน้อง-พี่ ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการอบรมออนไลน์ Microsoft Team 
    - เอกสารวิชาการลำดับที่ 90/2564 บทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามประสา น้อง-พี่ ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการอบรมออนไลน์ Microsoft Team > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18phy64/1.jpg

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564


คลิปเสวนาตามประสาน้อง-พี่ ศึกษานิเทศก์ จัดโดยเครือข่ายพัฒนาศึกษานิเทศก์

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า
1.เครือข่ายพัฒนาศึกษานิเทศก์ โดย ศน.กัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
2. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ข้าราชการบำนาญ (ศน.เชี่ยวชาญพิเศษ) https://youtu.be/DTGSCd71p0s 

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ภาคบ่าย
- เขียนแผนการนิเทศ (แผนรายบุคคล)อย่างไรให้ตอบโจทย์ ว PA โดย ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ https://youtu.be/Df4jv4Xm8GY

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า
- การเขียนบันทึกข้อตกลง PA สำหรับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว11/64 (PA ศน.) โดย ศน.กิตติ กสิณธารา ข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) https://youtu.be/j8EltS6eFHA

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ภาคบ่าย
- การใช้ Microsoft 365 สำหรับการสร้างเครือข่ายและจัดทำห้องนิเทศออนไลน์ โดย 1.คุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ Customer Success Management -Education 
2.ศน.กิติยา พรหมสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
3.ศน.ดร.ธนสาร รุจิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
    ตอนที่ 1 https://youtu.be/pALUm6lyMRM
    ตอนที่ 2 https://youtu.be/2WabmmrQ_Gw


Comments