19 มีนาคม 2564

โพสต์19 มี.ค. 2564 03:09โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2564 19:33 ]

วันที่ 19 มีนาคม 2564 (เช้า)

        ร่วมให้ข้อมูลในการลงภาคสนามของโค้ชประจำโรงเรียน พร้อมทั้งนิเทศ ติดตาม ประสานงาน เยี่ยมชม การดำเนินงานและกิจกรรมการพัฒนา Core Learning Outcomes ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนทั้งระบบ​ (โรงเรียนพัฒนาตนเอง) TSQP มูลนิธิโรงเรียน สตาร์ฟิซคันทรีโฮม ร่วมกับ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 
        ประเด็นในการติดตามของโค้ช ได้แก่ การนิเทศของโค้ช / สนทนากลุ่มกับ ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักเรียน 15-20 คน / ติดตามการดำเนินงาน 5 มาตรการหลัก ของ กสค. และดูแลช่วยเหลือนักเรียน-ความปลอดภัยของนักเรียน-ผลการเรียนรู้ / ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/19/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8719%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/19/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8715%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464-1.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/19/161183915_485464612831165_3492525670263157243_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/19/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%97-%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8719%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464.jpg?attredirects=0

วันที่ 19 มีนาคม 2564 (บ่าย)

        ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา นายเกษมสันต์ มีจันทร์ ณ ห้องประชุมเกียรติยศพระครูจินดากิจานุรักษ์ โรงเรียนวัดจินดาราม 

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/3682547915204974/


Comments