19 เมษายน 2564

โพสต์19 เม.ย. 2564 06:54โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2564 22:35 ]

วันที่ 19 เมษายน 2564 (เวลา 10.30 น.)

        ถอดบทเรียนการดำเนินงาน School MIS โดยทีมงาน Admin SchoolMis NPT2 ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom 

zoom : School MIS
At Boonyaschool โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: At Boonyaschool โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์'s Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/4128709164...
Meeting ID: 412 870 9164
Passcode: 73020120

ประเด็น : ผลการตรวจสอบการกรอกข้อมูล ปพ. ในโปรแกรมฯ  ปัญหา-อุปสรรค์ที่พบ  การแก้ไขปัญหาและแนวทางพัฒนา การดำเนินงานขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดในโปรแกรม School MIS 

    - คลิปจากการซูม 1 > คลิก
    - คลิปจากการซูม 2 > คลิก
    - คลิปจากการซูม 3 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/176138330_1180090242431328_178841917197255138_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/175524318_1180090162431336_6948808780432042372_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/19mey64/174136191_1180059965767689_1402915435073969217_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/175537286_1180040872436265_4919223300468510394_n.jpg
สื่อสารสืบเนื่องต่อจากการถอดบทเรียน

        เพื่อให้การทำงานในปีการศึกษา 2563 บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งตารางการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม โดยทีมงานของเขตพื้นที่ (ทุกหัวข้อ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15.00 น.ของวันสุดท้ายที่กำหนด) ดังนี้
    1. ปรับปรุงยอดนักเรียนให้ตรง แก้ไขและบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21-23 เม.ย.64
    2. บันทึก ปพ.1 (หน้า-หลัง) แก้ไขและบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24-26 เม.ย.64
    3. บันทึกคะแนน แก้ไขและบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 เม.ย.-5 พ.ค. 64
    4. บันทึกสรุปผล ประเมิน ปพ.1 แก้ไขและบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6-7 พ.ค. 64
    5. สถานะการบันทึกผลการเรียน แก้ไขและบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6-7 พ.ค. 64
        ทั้งนี้ หากพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้ติดต่อ ศน.เกริน-ทีมงานของเขตพื้นที่-ทีมงานของ อ.สาทิส เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายในระยะเวลาที่กำหนด / หากแก้ไขในช่วงวันท้ายๆ อาจมีปัญหาในการเข้าถึงโปรแกรม และงานอาจไม่สำเร็จตามเวลาได้
หากโรงเรียนใดสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูล/ ตรวจสอบ/ แก้ไข ได้เรียบร้อยก่อนเวลาที่กำหนด ขอให้แจ้งทีมงานเพื่อตรวจสอบแต่ละหัวข้อได้ค่ะ / ศน.จะแจ้งเป็นระยะๆ นะคะ
        ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน สำหรับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพลังในการทำงานเป็นอย่างดี
        ป.ล. ขอให้ทางทีมงานได้ช่วยกันตรวจสอบข้อมูล ก่อนที่ท่านจะกดยืนยันการบันทึกข้อมูลด้วยนะคะ เพื่อให้การปลดล๊อคและเกิดความผิดพลาด ของข้อมูลน้อยที่สุด

        สวัสดีค่ะ ทุกท่าน ศน.ขออนุญาตแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ต้อง *_กดปรับปรุงยอดนักเรียนในโปรแกรม_* เนื่องจากจำนวนนักเรียนใน DMC กับ School MIS ยังไม่ตรงกัน นอกจากนี้ ขอให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไข _*ข้อมูลนักเรียน*_ ให้ถูกต้องด้วย เช่น การระบุเพศ ชาย-หญิง (บาง รร.ดูแค่จำนวนนักเรียน แต่ไม่ได้ดูความถูกต้องเรื่อง เพศ) หาก รร.ใด แก้ไขแล้ว และข้อมูลจำนวน นร.ใน DMC + School MIS ตรงกันแล้ว / ขอให้แจ้งในกับ ศน. และทีมงาน ได้เลยค่ะ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1181129538994065&set=gm.807497690146944&__cft__[0]=AZWL0AWz6Oz2iqktMyWaz2WzFFm1r_Bxdz9n5YFAdbon6aoWmxSj3PdUuYoWoKCmXHjy_ueu2BREDC3y1tyffSDQydMoXvtcjPbafdiFzCC_rkeWlSEXP0Mmnth_m5V_iRW1d2CgReBuJIB37I1mLdjWh6EZwMOb5G8crWgDRk0a-qX42d5n5q4MEDpZ3EMhwl0&__tn__=EH-R

แบบสรุปการกรอกข้อมูล School MIS > คลิก


Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
19 เม.ย. 2564 07:00
Comments