21, 22, 23, 24 มิถุนายน 2564

โพสต์22 มิ.ย. 2564 19:10โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2564 07:54 ]

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  เวลา 9.00-12.00 น. 
        ร่วมการประชุมออนไลน์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 245 เขต เรื่อง “การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
    - ภาพจับหน้าจอจากการประชุม > คลิก 
    - สื่อ การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา (สพฐ.) > คลิก 
    (ร่าง) แนวทางการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักทดสอบฯ  สพฐ.) > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/sar1.jpg

วันที่ 22 มิถุนายน 2564  เวลา 9.00-12.00 น. 
        พัฒนาตนเอง ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้แพลทฟอร์มจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN และ VClass ผ่านโปรแกรม V-Room ภายใต้โครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ณ ห้อง PLC  สพป.นครปฐม เขต 2
        มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดอบรมออนไลน์ สำหรับศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
        สืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์คณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี โดยการประชุมดังกล่าวได้แนะนำสื่อและการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนจากภาคเอกชน โอกาสนี้ มูลนิธิฯ จึงจัดอบรมออนไลน์การใช้งานแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์รับทราบในเชิงลึก เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ 
        การอบรมในครั้งนี้ คณะทำงานมูลนิธิฯ ได้ชี้แจงไว้ ดังนี้  
    1) การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในระบบ School Management System เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบทของโรงเรียน โดยเริ่มเปิดให้บันทึกข้อมูลใน School Info ของปีการศึกษา 2564 นี้ ในวันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป 
    2) แนวทางการติดตามประเมินผลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Notebook for Education เพื่อคัดเลือกรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปีการศึกษา 2564 
    3) แบ่งปันประสบการณ์การบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ICT Talent ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    4) การใช้งานแพลตฟอร์ม VLEARN – VClass แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ 
    5) บทบาทความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่และคณะวิจัยเพื่อถอดบทเรียน 17 โมเดล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน และเตรียมการขยายผลต่อไป ทั้งนี้มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนี้ จะสามารถพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันและนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยได้
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/198030908_321379179446865_4635275710703825479_n.jpg
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี
(CONNEXT ED Foundation)
        รวมพลังคนรุ่นใหม่และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สู่รากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
        โรงเรียนในความดูแลของมูลนิธิฯ ที่มีองค์กรเอกชนร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนตามแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยข้อมูลที่แสดงนั้นโรงเรียนได้บันทึกเข้ามาในระบบ School Management System อัปเดตทุกปีการศึกษา (สพป.นครปฐม เขต 2) 
  No.   รหัสโรงเรียน  โรงเรียน                      Partner
4838 1073180133 วัดบางพระ                         BBL
4839 1073180139 วัดพุทธธรรมรังษี                BBL
4840 1073180174 วัดบางหลวง                      CP ALL
4841 1073180180 วัดศิลามูล                          TRUE
4842 1073180184 วัดบางภาษี                        TRUE
4843 1073180191 ตลาดเกาะแรต                    DELTA
4844 1073180203 วัดพระมอพิสัย                    PIM
4845 1073180208 วัดบัวหวั่น                          TRUE
4846 1073180212 วัดนิลเพชร                         TRUE
4847 1073180238 บ้านบางประแดง                 TRUE
4848 1073180240 วัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)   TRUE
4849 1073180253 บ้านคลองโยง                     SCB

วันที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 11.00 น. 
        ร่วมการประชุม รับมอบนโยบายการบริหารงานจาก นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มอบนโยบายการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 
        โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
    1. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย เช่น โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 โครงการโคกหนองนา
    3. การประกันคุณภาพ
    4. การพัฒนาภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครู
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/196816921_1945977062218429_4151921602303525683_n.jpg?attredirects=0


วันที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 15.00 น. 
        ร่วมประชุมคณะศึกษานิเทศก์ โดยนางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ โรงเรียนที่เข้าประเมินภายนอก จำนวน 50 โรงเรียน และวางแผนการดำเนินงานสังเคราะห์ sar ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนทั้ง 117 โรงเรียน  ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/204769658_1946102685539200_4749323074300040246_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/204534379_1946102838872518_5052005289848489131_n.jpg

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
        เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานทางวิชาการ "New Gen Morality ! สะท้อน...ความดีในวิถีโรงเรียนสุจริต" โดย สพฐ. ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และสถาบันวิชาป้องกันประเทศ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
        ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่การศึกษา นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ตามนโยบาย 1 สำนักงานเขต 1 โรงเรียน  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
        โดยนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยระบบ Google Meet ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพื่อการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่สถานศึกษาในสังกัด 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/204687290_1946815768801225_6865723051269024914_n.jpg

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
        ติดตามรับชมรายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2  รับรู้ข้อมูลข่าวสารเเละเรื่องราวดี ๆ จากสพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 9 
    - ของดีที่เรามีอยู่ (การสอนโดยจินตคณิต โรงเรียนบ้านคลองบางกระทึก) 
    - เรื่องเล่าจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 
    - จาก สพป.นครปฐม เขต 2 สู่โรงเรียน 
    - นานาสาระเพื่อเด็กไทย ทักษะอาชีพ จากโรงเรียนวัดดอนหวาย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22miy64/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg


Ċ
Webmaster Supervisory,
28 มิ.ย. 2564 23:30
Ċ
Webmaster Supervisory,
28 มิ.ย. 2564 23:39
Comments