29 มีนาคม 2564

โพสต์29 มี.ค. 2564 19:49โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2564 07:27 ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29mikh64/166183377_1879422182207251_761981982205718721_n.jpg

วันที่ 29 มีนาคม 2564

        ดำเนินการจัดการประชุมอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ต่อยอดโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP) ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว โดยมีนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน 
    - เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ทั้ง 9 โรงเรียนได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Before & After)
    - เพื่อเป็นเวทีชุมชนวิชาชีพ และแนวทางการดำเนินงานสำหรับขยายผลต่อไป (Next Step)
    - โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนคลองบางกระทึก โรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว และโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
    - (คลิป) สะท้อนคิดสตาร์ฟิชมอบให้ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29mikh64/166090712_1166766423763710_5438743976434610676_o.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29mikh64/29%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29mikh64/166272132_1879421395540663_1628897083624092956_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29mikh64/2021-03-30_10-35-38.jpg


Comments