29 พฤศจิกายน 2564

โพสต์29 พ.ย. 2564 20:54โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2564 22:15 ]

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

        นิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 ก่อนการเปิดเรียนแบบ on site ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
        - คลิป สนทนานิเทศ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29phy64/29%E0%B8%9E%E0%B8%A264-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AF.jpg

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  

        ร่วมสังเกตการณ์การประเมินความพร้อมเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในฐานะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 
        ซึ่งผู้ดำเนินการประเมินฯ ได้แก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอพุทธมณฑล ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง, อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สาธารณสุขอำเภอ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งศึกษานิเทศก์  
        คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและชื่นชมในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของคณะครูที่ตั้งใจปฏิบัติการสอนแบบ Small Bubble ตามแนวทาง Smallbox:Safety Zone in School ทำให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและความปลอดภัยแก่บุตรหลานในชุมชน  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.30 น.

        เข้าร่วมการประชุมอภิปรายวิพากษ์รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ห้องเรียนอนาคต (Future Classroom Model) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
        โดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งนายธนะชน ทัศนะเกตุ นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผู้อำนวยการ สพป. นครปฐม เขต 2  คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนครูผู้สอน  มีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย วิพากษ์รูปแบบ (MODEL) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. นายวิบูลย์ ทานุชิต ข้าราชการบำนาญ นายธีระพงษ์ ศริโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ เพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการห้องเรียนอนาคต (Future Classroom Model) นำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29phy64/29%E0%B8%9E%E0%B8%A264-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29phy64/future1.jpg?attredirects=0


Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
30 พ.ย. 2564 07:20
Comments