2, 3, 4 กรกฎาคม 2564

โพสต์2 ก.ค. 2564 02:38โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2564 23:10 ]

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

        ร่วมการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล ผ่านการถ่ายทอดสดทาง OBEC Channel
        - ชมรายการย้อนหลัง > คลิก

ประเด็นสำคัญ : 
    - การปรับตัวชี้วัดของหลักสูตร ควรบูรณาการตัวชี้วัดที่ต้องรู้ เป็นหลัก
    - รูปแบบการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศทางไกล สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
    - ให้เขตพื้นที่ให้ความสนใจกับปัญหาทางสภาพจิตใจและอารมณ์ ของผู้เรียนในการเรียนรู้ ทักษะพื้นฐานที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ สุขภาวะที่ดีของเด็ก สมรรถนะในการใช้เครื่องมือเรียนรู้ของเด็ก อาจมีการอบรมผู้ปกครองไปด้วย การรู้จักผู้เรียน(เข้าถึงจิตใจผู้เรียน)
    - การจัดทำแผนกลยุทธ์การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล ของเขตพื้นที่ฯ แนวทางและรูปแบบของนวัตกรรมการนิเทศทางไกล (สพม.กทม.2 / สพป.ชลบุรี เขต 3 / สพม.แพร่ / สพป.กำแพงเพชร เขต 2 / สพม.สุรินทร์ / สพป.นครราชสีมา เขต 1 / สพป.อุบลราชธานี เขต 4 / สพป.นราธิวาส เขต 2 / สพป.นครสวรรค์ เขต 1 / สพป.มุกดาหาร / ศนฐ.)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A52.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/211210519_1953070098175792_5795529546794558568_n.jpg?attredirects=0

ภาระงานสืบเนื่องจากการประชุม :
        รองเลขาฯ (ท่านกวินเกียรติ นนท์พละ) แจ้งข่าวถึง ศน.ก่อนพิธีปิด
    - วันที่ 15 ก.ค.64 ให้ ศน.รายงานกลยทธ์การนิเทศการศึกษา ตามคำถามงานวิจัยว่า ศน.มีแนวทางการนิเทศการศึกษาอย่างไร (อย่างน้อย 5 รูปแบบ แต่ละรูปแบบนิเทศอย่างไร จะเชื่อได้อย่างไรว่าผู้เรียนยังได้เรยนรู้อย่างมีคุณภาพ
    - มียุทธศาสตร์การนิเทศฯ ที่เป็นรูปธรรม เป็นรูปแบบ มีกิจกรรมที่ชัดเจน คำนึงถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดฯ
    - มีข้อมูลครูรายโรงเรียน ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
    - เกิดนวัตกรรมการนิเทศทางไกล
    - โครงการพัฒนา ศน.ทั้งระบบ มี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
        1) อบรมทางไกลผ่าน Web Minar (12-16 ก.ค.64)
        2) work shop ตามภูมิภาคที่ปลอดภัย
        3) Self Learning
* ให้เตรียมเลขทะเบียน ศน.ไว้ ต้องใช้ในการพัฒนา
    - สนับสนุน ส่งเสริม ให้โรงเรียนในเครือข่ายการนิเทศ จัดทำรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ตามแบบฟอร์ม https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/2021-07-02_17-41-31.jpgวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
        ติดตามชมรายการ รอบวันทันข่าว สพฐ. [1/2]  สพฐ.ดำเนินโครงการการพัฒนาจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 > คลิก วันที่ 3 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 - 10.30 น.

        ร่วมกิจกรรม (Liveสด) ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน > คลิก 
        สื่อประกอบการประชุม > คลิก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 

        ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม ผ่านระบบออนไลน์ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/203622435_4031395630247171_8859363455722090616_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/213343675_1229982410775444_823653640751175387_n.jpg


Ċ
Webmaster Supervisory,
14 ก.ค. 2564 00:10
Comments