5 - 8 กรกฎาคม 2564

โพสต์6 ก.ค. 2564 02:31โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2564 23:00 ]

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. 

        ร่วมรับการอบรมออนไลน์ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน [PBL] สำหรับศึกษานิเทศก์ > คลิก วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.  

        เข้าประชุมคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม PLC โดยนายเกษมสันต์ มีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจินดราม ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ฯ คณะทำงานและเลขานุการ 
        เพื่อติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย, ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็น เครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา และประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และนำองค์ ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ พัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย

    - คำสั่งที่ 129/2564 ลว. 7 มิ.ย.64 เรื่อง แต่งตตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะทำงานผู้กำกับ ดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 > คลิก 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. 

        กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201  (COVID - 19 ) โดยปรับลดเวลาวันทำงานของบุคลากรในสังกัด จัดให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงาน ไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด สำหรับสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) กำหนด และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาการเปิดภาดเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอน เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air. On line. On Demand. On Hand) และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งยังเน้นย้ำในเรื่องของการใช้ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น.

        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปี 2564 สพป.นครปฐม เขต 2  ผ่านช่องทาง Google Meet  ณ ห้อง PLC สพป.นครปฐม เขต 2  โดยนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม
        กำหนดการประชุม 2 วัน 4 กลุ่มเป้าหมาย 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณิตศาสตร์
                                   เวลา 15.00 น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ภาษาอังกฤษ
                                   เวลา 15.00 น. ภาษาไทย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/211656012_1956833974466071_1725564499194536292_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/7%E0%B8%81%E0%B8%8464-2.jpg

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

        ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 2564 สพป.นครปฐม เขต 2  ผ่านช่องทาง Google Meet  ณ ห้อง PLC สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/confer-Eng8july2021.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/204198541_1957506214398847_5987914857222713934_n.jpg

กรอบการดำเนินงาน : การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 โดยอาสาสมัครร่วมพัฒนา เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2
    1. รับสมัครครูเครือข่ายฯ ร่วมพัฒนา
    2. ประชุมชี้แจง ผ่าน Google Meet  
    3. สร้างกลุ่มไลน์การประสานงาน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%ADEng64.jpeg
    4. พัฒนาตามกรอบแนวทางการพัฒนา 
        - วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด + สิ่งที่ต้องรู้ 
        - กำหนดหน่วยเนื้อหาการจัดการเรียนรู้
        - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
        - ออกแบบแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสมรรถนะ  
        - จัดทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
        - กำหนดขอบข่ายของการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
    5. ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมพัฒนา
    6. ทดลองใช้ + ทดสอบประสิทธิภาพ + รายงานประสิทธิภาพ
    7. เผยแพร่ และนำไปใช้จริง + ประเมินการใช้ + รายงานการใช้
    8. ครูพัฒนาต่อยอดสู่ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ 
    9. เขตพื้นที่การศึกษาฯ จัดประกวดคัดเลือกผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ 

ข้อมูลประสานงาน
        - เรื่องแจ้งและกำหนดการ > คลิก 
        - สื่อประกอบการประชุมชี้แจง > คลิก 
        - ประกาศรายชื่ออาสาสมัครผู้ร่วมพัฒนาสื่อ ปีการศึกษา 2564  (สมาชิกเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ) 
        - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค.64) > คลิก
        - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค.64) > คลิก
        - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค.64) > คลิก
        - ตัวอย่างเกียรติบัตร > คลิก  
        - เอกสารอ้างอิงในการจัดทำสื่อ/นวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2564 (แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ) 
    1) หลักสูตรสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ > คลิก
    2) ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 > คลิก Comments