7 มิถุนายน 2564

โพสต์6 มิ.ย. 2564 20:54โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2564 23:56 ]

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

        นิเทศออนแอร์ผ่าน Google Meet กับโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อำเภอพุทธมณฑลระบาดอย่างรุนแรง จึงต้องดำเนินการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายใต้ความควบคุมดูแลของอำเภอ เทศบาล สาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเข้มข้น และเป็นความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของชาวพุทธมณฑล
        รูปแบบ : การประชุมครู ผสมผสานการนิเทศออนแอร์ 
        ประเด็นการนิเทศ > คลิก 
        สรุปการนิเทศ (คลิป) > คลิก
        บันทึกการนิเทศ > คลิก
        รายงานการนิเทศโรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/7miy64/196958904_1211566479283704_5914186196713945646_n.jpg

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/2123111814495997
    แหล่งที่มาของข้อมูล > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/7miy64/2021-06-08_12-10-24.jpg

บรรยากาศการนิเทศ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/7miy64/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/7miy64/_Dossier%20Ceramics.png
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/7miy64/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A264.jpg

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

        ได้เริ่มจัดทำแพลตฟอร์มการนิเทศออนไลน์ เพื่อใช้ผสมผสานกับการนิเทศออนแอร์ โดยสร้างองค์ประกอบ ดังนี้
    @ ใช้แอ็พพลิเคชั่นกูเกิลคลาสรูม สร้างห้องนิเทศออนไลน์ 2 ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นเรียนพุทธมณฑล และชั้นเรียนทั่วไป
    @ กำหนดหัวข้อในชั้นเรียน ได้แก่ 
        - แผนนิเทศ
        - ประเด็นการนิเทศ
        - สรุปการนิเทศ
        - บันทึกการนิเทศ 
        - สื่อ/เครื่องมือนิเทศ
        - ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 
        - รายงานการนิเทศ 
        - สรุปการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศ 
        - สร้างหัวข้อเรื่องหลักของการนิเทศ ติดตาม เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา แนวทางปฏิบัติให้ตรงกัน ซึ่งจะมีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ เนื้อหาสาระ ที่เป็นเอกสาร บทเรียนออนไลน์ e-Learning เครื่องมือนิเทศ ติดตาม แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นต้น โดยได้กำหนดเรื่องหลัก ๆ ไว้ 4 เรื่อง คือ 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  2) หลักสูตรและการสอน  3) การวัดและประเมินผล  4) การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
        - กำหนดหัวข้อของบันทึกการนิเทศ ได้แก่ 
            ผู้นิเทศ
            วันเวลาที่นิเทศ 
            เรื่องที่นิเทศ 
            ผู้รับการนิเทศ(ระบุชื่อ/โรงเรียน) 
            ข้อสังเกตหรือข้อค้นพบจากการนิเทศ 
            ข้อเสนอแนะ 
            ข้อตกลง(ถ้ามี) 
            ข้อสรุป
        - กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการนิเทศออนแอร์ผ่าน GG-Meet หรือ Zoom  
        - ในกรณีการซูมที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ใช้วิธีสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้รับการนิเทศลงทะเบียนเข้าร่วม หรือขอรายชื่อจากต้นทาง
        - ผู้เป็นโฮสท์ ทำการบันทึกวิดีโอ และตัดต่อให้กระชับนำขึ้นไว้บนยูทูป และส่งลิงค์ให้ ศน. 
        - ศน.จัดทำบันทึกการนิเทศออนแอร์ มีไฟล์เอกสารบันทึกการนิเทศ และคลิปสรุปประเด็นการนิเทศ ส่งกลับถึงปลายทางผู้รับการนิเทศ
        - ห้องนิเทศ ศน.เกริน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/7miy64/on6supervise.jpg

แนวทางการนิเทศออนไลน์ ตามแพลตฟอร์ม Supervise by Kerin

    1. สร้างห้องนิเทศตามความต้องการของผู้ขอรับการนิเทศ (สำรวจความต้องการ จัดเรียงลำดับ ตามความจำเป็นเร่งด่วน/จำนวน) 
    2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบกิจกรรม ภารงานเพื่อการเรียนรู้ สร้างสื่อ สร้างเครื่องมือ วัดวัดและประเมิน เกณฑ์ 
    3. กำหนดช่วงเวลา 
    4. เชิญกลุ่มเป้าหมายเขาห้องนิเทศ เแจ้งรหัสเข้าชั้นเรียน 
    5. ดำเนินการนิเทศตามที่ออกแบบไว้ (ปฏิบัติการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือใบงาน ประเมิน ประมวลผล)
    6. ออกเกียรติบัตรแก้ผู้ผ่านเกณฑ์การนิเทศ (เป็นผู้พัฒนาตนเองโดยรับการนิเทศเรื่อง...ตามเกณฑ์การประเมิน) 
    7. ร่วมกันวางแผนต่อยอดการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน ฯลฯ   Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
7 มิ.ย. 2564 22:59
Comments