เฝ้าระวังโควิด-19

โพสต์2 ม.ค. 2564 02:15โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2564 06:14 โดย เกริน ช้อยเครือ ]
การติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่มพุทธมณฑล

วันที่ 6 มกราคม 2564 

        ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564  แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ covid -19 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/khowid/134551585_1114179312355755_2794685878442021965_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/khowid/2021-01-06_11-39-27.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/khowid/134069172_1114188359021517_5278961745851238930_o.jpg

- (สไลด์)การจัดการเรียนการสอนทางไกลCovid19 ระลอกใหม่ > คลิก 

ดำเนินการ รวบรวมสารสนเทศ Infographic เกียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของโรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มพุทธมณฑล > คลิก 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ (5 ม.ค.64) > คลิก 

แนวปฏิบัตินับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (หนังสือที่ ศธ 04010/ว1529 ลว.20 พ.ค. 63)  > คลิก 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563 > คลิก วันที่ 5 มกราคม 2564

        ร่วมรับชม การประชุมทางไกลด้วยระบบ Video confereance เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ covid -19 ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ร่วมชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง youtube ที่ลิงก์ https://youtu.be/9yfgsm1hLQ0


วันที่ 2 มกราคม 2564

        ดำเนินงานวางแผนติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกลุ่มพุทธมณฑล 
        มีแนวคิด ที่ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน อาจทำแบบติดตาม ส่งถึงสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลและส่งกลับข้อมูล เพื่อสรุปรวบรวม รายงานตามลำดับ (ตัวอย่างแบบติดตาม)

ประเด็นการติดตาม 
1. การกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของโรงเรียน
2. การกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3. การใช้ช่องทางการสื่อสาร ระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
4. ใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (โรงเรียนกำหนดให้ใช้ และที่ทางบ้านเข้าใช้เอง) 
5. การใช้แอพพลิเคชั่นเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู (ระบุชื่อแอพพลิเคชั่นและกระบวนการใช้) 
6. ปัญหา/อุปสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนที่ประสบ
7. ข้อเสนอแนะ

1. วัดมะเกลือ
2. บุณยศรีสวัสดิ์ 
3. บ้านคลองสว่างอารมณ์ 
4. บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
5. พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
6. วัดสาลวัน 
7. วัดสุวรรณาราม 
8. บ้านคลองโยง 


วันที่ 3 มกราคม 2564

        ปรับแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

https://drive.google.com/file/d/1LQhys0AHFwBa-hRVwnCyD3v4ghmGxDeX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1coSczk3v7S37VCkWVLYkG2IcGa4KuCkG/view?usp=sharing

ประเด็นการสรุปข้อมูล
ผลจากการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน 

1. การกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของโรงเรียน
    - กำหนดวันปิด-เปิด การมาเรียน
    - การฉีดพ่นน้ำยาภายในโรงเรียน
    - การจัดให้มีจุดคัดกรองและวิธีปฏิบัติในการคัดกรอง
    - การจัดให้มีจุดล้างมือ
    - การจัดมาตรการเว้นระยะห่าง (การเข้าแถวเคารพธงชาติ / ห้องเรียน / ห้องประชุม / โรงอาหาร / การประกอบกิจกรรมในลักษณะที่มีการอยู่รวมกันหลายคน
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
    - เรียนรู้ที่บ้านผ่านช่องทาง Social media 
    - On Site, On Air, Online, On Demand, On Hand
    - สลับกันมาเรียนเป็นกลุ่ม
3. การใช้ช่องทางการสื่อสาร
    - จดหมายข่าวออนไลน์
    - กลุ่มไลน์ประจำชั้นเรียน
    - แจ้งข่าวผ่านแฟนเพ็จเฟซบุ๊คของโรงเรียน/ ครู
    - จดหมาอิเล็กทรอนิกส์
    - เว็บไซต์ของโรงเรียน
4. การใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
    - deep.moe.go.th 
    - DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม > คลิก 
    - DLIT ของ สพฐ. https://dlit.ac.th/site/ 
    - ALTV
    - OBEC Chanel 
    - YouTube Chanel 
    - ThaiPBS Kids 
    - ThaiPBSรายการ https://program.thaipbs.or.th/programs/kids
    - แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท. > คลิก 
    - มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  > คลิก
5. การใช้แอพพลิเคชั่นเสริมการจัดการเรียนการสอน
    - Canva เพื่อการศึกษา
    - ZOOM
    - MS Teams 
    - Explore G Suite for Education (Google Classroom)
    - Clever
    - Outschool
    - Expeditions AR
6. ปัญหา/อุปสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนที่ประสบ (ระบุกรณีตัวอย่าง)
7. ข้อเสนอแนะโดยสถานศึกษา        แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดย กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ของสถานศึกษา > คลิก คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 512/2563 ลว. 30 ธ.ค. 63 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรอง เฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เวรวันที่ 19 ม.ค. 64 > คลิก 

คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 509/2563 ลว. 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 > คลิก 

การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564) > คลิก Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
5 ม.ค. 2564 07:56
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
2 ม.ค. 2564 02:35
Ċ
Webmaster Supervisory,
6 ม.ค. 2564 13:44
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
5 ม.ค. 2564 21:19
ċ
Webmaster Supervisory,
5 ม.ค. 2564 04:31
Comments