5 - 7 พฤษภาคม 2564

โพสต์7 พ.ค. 2564 00:51โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2564 22:19 ]

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (เวลา 14.00-16.00 น.)

        ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม School Transformation Celebration ของมูลนิธโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม โดยได้รับมอบหมายให้เช้าประชุมออนไลน์ระบบ Zoom รับฟังการนำเสนอของแต่ละโรงเรียนในโครงการ กลุ่มที่ 4 จำนวน 9 โรงเรียน และเสนอแนะข้อคิดเห็น
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96370179306...
Meeting ID: 963 7017 9306 Passcode: 550792
        สรุปภาพรวมการร่วมกิจกรรม School Transformation Celebration สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (เวลา 10.00 น.)
        
        ร่วมประชุมปฎิบัติการออนไลน์ผ่าน Zoom การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต
        เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ คลิก  เข้าร่วมทางโทรศัพท์ ให้โทรหมายเลข +66 2 328 3100 แล้วป้อน PIN 244 717 783 1988# หากต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ โปรด คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/mey64/144227047_1191592747947744_3901327233737484575_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/mey64/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/mey64/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-1.jpg?attredirects=0


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (เวลา 10.00 น.)

        เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการ PMQA 4.0 ระดับ สพท. ตามตัวชี้วัดที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 ของ กพร. > คลิก
วิธีที่ 1 : คลิกตามลิงค์ https://zoom.us/j/97871964898...
วิธีที่ 2 : ใส่รหัสเข้าห้องประชุม ZOOM โดยใช้ 
    Meeting ID : 978 7196 4898
    Passcode : 131024วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (เวลา 10.00 น.)

        ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 /2564  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
        มีห้วข้อการประชุมเกี่ยวกับนโยบายที่ต้องดำเนินการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1. แผนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
2. คู่มือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
3. กรอบแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 1/2564
4. การจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/mey64/181007850_1908871789262290_5852149079705924844_n.jpg


Comments