1 กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์31 ม.ค. 2564 19:49โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2564 17:24 ]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  นิเทศวันเปิดเรียน

        ปฏิบัติการภาคสนาม นิเทศการเปิดเรียนของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 509/2563 ลว. 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
        เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการตามมาตรการป้องกันโควิด-19  เฝ้าระวัง  ดูแลช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำในการปกป้องตนเองและคนรอบตัว โดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
        เน้นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่
    - ล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
    - รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
    - สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
    - ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
    - ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอก หรือกระดาษชำระ เมื่อไอหรือจาม
    - ปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
    - เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
    - หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากต้องไปพบแพทย์
    - ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ล่วงหน้า เพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้ไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้อง รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่น ๆ 
    - ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงเรียน และการสำรวจสุขภาพของบุคลากร เพื่อความปลอดภัย ก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
    - ย้ำให้ยึด 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
    1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
    2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
    3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
    4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
    5. ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
    6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม

    - เอกสาร การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการการเปิดเรียน(๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ระลอกใหม่ > คลิก

โรงเรียนบ้านคลองโยง
ขอบคุณที่มา: โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
ขอบคุณที่มา: โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%202.jpg

ขอบคุณที่มา: Kru Got  > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%92%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ "ตั้งตรงจิตร17"
        โดยนางสาวนิภา หวานชะเอม ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ (ตั้งตรงจิตร17) เปิดเรียนภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยได้มีการจัดการตรวจวัดอุณหภูมิการเข้าสถานศึกษา และได้จัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทางโรงเรียนจึงมีมาตรการสวมหน้ากากอนามัยภายในสถานศึกษา 100% เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนบุคลากรของโรงเรียน

ขอบคุณที่มา: โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ "ตั้งตรงจิตร17" > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%873.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%871.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดี ราษฎร์รังสฤษดิ์)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/2021-02-01_19-22-45.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/147069693_1134627966977556_6248089837738474685_o.jpg

โรงเรียนวัดสาลวัน
        โรงเรียนวัดสาลวัน ให้การต้อนรับท่าน สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นายวสุ ปริยพาณิชย์ กำนันตำบลศาลายา นายชาลี ทองดอนเอ สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านสาลวันและอสม. และ ศน.เกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ติดตาม การเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนวัดสาลวัน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างครบถ้วน 

        ขอบคุณที่มา: อัลบั้ม ศน.เกริน​ ช้อยเครือ​ นิเทศ 1 กพ 64 โดย Tanakrit Tamwanich > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/2021-02-01_19-25-51.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg


โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ขอบคุณที่มา: งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%813.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81.jpg

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
รวมสรุปข่าวประชาสัมพันธ์ระดับชั้นเรียน โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก
ขอบคุณที่มา: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/144639939_1130337407406612_7490904448438902515_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg

โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา)
ขอบคุณที่มา: โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/2021-02-02_11-42-09.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%991%E0%B8%81%E0%B8%9E64-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5.jpg

ข้อค้นพบ
        จากประกาศจังหวัดนครปฐมที่ 18/2564 ลงวันที่ 31 มกราคม 2564 ให้มีการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ให้โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เปิดทำการเรียนการสอนได้
        สำหรับโรงเรียนในกลุ่มพุทธมณฑลมีจำนวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ จำนวน 5 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ คือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนวัดมะเกลือ เนื่องจากมีคุณครูและนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สีแดง คือ จังหวัดสมุทรสาคร/ ปทุมธานี/ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ทีมสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล เข้าประเมินโรงเรียน พบว่ามีนักเรียนพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเป็นจำนวนมาก รวมถึงคุณครูด้วย จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมเป็นหลัก เป็นการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องมีการดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยอาศัยอำนาจของผู้บริหารโรงเรียนซึ่งมีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน และคณะครูเป็นสำคัญ จึงยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้
        โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผน พูดคุยและร่วมมือกันระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ On Line และ On Hand รวมถึง On Demand ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (On Blended Learning) มีการติดตามการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยพูดคุยผ่าน application ต่างๆ เช่น line, face book, face book live, google meet และ zoom นอกจากนี้ หากมีปัญหาหรือต้องการติดต่อครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองก็สามารถดำเนินการผ่านช่องทางไลน์ของห้องเรียนแต่ละห้อง การโทรศัพท์ และทาง messenger ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และไม่หยุดการเรียนรู้
        คณะครูได้มีการจัดทำคลิปการสอน ในหลายๆ วิชาแต่ละระดับชั้น มีการออกแบบการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้แบบ active learning ฝึกการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยใช้เกมหรือกิจกรรม ผ่าน application ต่างๆ เพื่อเป็นการเก็บคะแนนไปด้วยในคราเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยน ปลดล๊อค การเรียนรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างแท้จริง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/nithespeidreiyn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C1%E0%B8%81%E0%B8%9E64-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg


Comments