22-23 เมษายน 2564

โพสต์22 เม.ย. 2564 22:03โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2564 06:49 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 23 เมษายน 2564

        ร่วมประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 3 สพป.นครปฐม เขต 2  ผ่านช่องทางยูทรูปแชแนล https://www.youtube.com/watch?v=MkdozbqYFe8

ประเด็น : 
1. การป้องกันตนเอง ในการดำรงชีวิตเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. การเตรียมการเปิดเรียน ในวันที่ 17 พ.ค.64/ ดูตามสถานการณ์
และเตรียมพร้อมรับมือการเรียนการสอน on ...... / กาารเตรียมการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์
3. ไม่มีใครสามารถสอนได้ทั้ง 8 สาระ/ เน้นบูรณาการ/ วิชาหลัก คณิต-วิทย์-ไทย-อังกฤษ
4. การจัดครูเข้าสอนระดับปฐมวัย
5. โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5/ จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว/ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ-การลดงาน 3 ล 2 เพิ่ม (ลดงาน-ลดคน-ลดเงิน / เพิ่ม) เพื่อสอดรับกับโรงเรียนสุจริต และโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตขึ้นและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
6. การประกันคุณภาพภายใน
7. การนิเทศภายใน
8. การพัฒนาการศึกษาผ่านการศึกษาดูงาน
9. การใช้กิจกรรมสภานักเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการฝึกคิด ฝึกทำ รับผิดชอบ การเป็นผู้นำที่ดี
10. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - เขตเราไม่เน้นการนำครูออกมานอกห้องเรียน ให้ครูสอนอย่างเต็มที่
11. พัฒนาครูผ่านระบบออนไลน์ 36 บทเรียน สำเร็จแล้ว 9 บทเรียน ให้ ผอ.รร.ย้ำเตือนและสนับสนุนให้ครูเข้ามาเรียนรู้ หากพบข้อผิดพลาด ให้แจ้งกลับมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
12. การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร เกิดความขัดแย้ง - เติมเต็มความรู้ให้กับผู้บริหารใหม่ และ ผอ.รร.ที่เพิ่งผ่านการทดลองงาน / บทบาทหน้าที่ของ ผอ.รร. ไม่ใช่แค่มอบหมายงาน ต้องร่วมแก้ไข และให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ไม่ใช่ให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเดียว ผู้บริหารต้องมีส่วนรับผิดชอบความผิดพลาดนั้น/ การเรียนรู้เกี่ยวกับกรรมการสถานศึกษา มีเข้ามาพบ ผอ.เขตเกี่ยวกับการบริหารงานของ ผอ.ใหม่
13. การขับเคลื่อน โครงการโคกหนองนา ปันน้ำใจและความหวัง เป็นโครงการ ร.10 นำเกษตรทฤษฏีใหม่เข้ามา 10% เป็นที่ดิน - แหล่งน้ำ - ข้าว - สวน / ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ที่สูง ที่ราบ ที่ รร.หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
14. กองทุนทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ นร.ใน สพป.นครปฐม เขต 2
15. ปัญหาที่เขตพบ
- ความขัดแย้งใน รร. ระหว่างครูกับ ผอ.รร./ ครู-ครู/ กรรมการสถานศึกษา

วันที่ 23 เมษายน 2564

        ถอดบทเรียนการดำเนินงาน School MIS โดยทีมงาน Admin School Mis NPT2 ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom #2

zoom : school MIS 23 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.
Meeting ID: 840 9349 5866
Passcode: NRPx4B

        นัดหมายทีมงาน admin ทุกท่านเข้า ประชุมผ่านระบบ zoom เพื่อรับฟัง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ ข้อ 2 การบันทึก ปพ.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-4.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-5.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-7.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-8.jpg


Comments