14 พฤษภาคม 2562

โพสต์15 พ.ค. 2562 22:31โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 05:39 ]

14 พฤษภาคม 2562

        ได้รับมอบหมายให้ปฎบัติหน้าที่งานพิธีการ/ประชาสัมพันธ์ พิธีกร ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล นครปฐม ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 107/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2562 

กิจกรรม
- มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ที่มีผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้คะแนน 100 คะแนน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
- มอบเกียรติบัตรการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2561
- ชี้แจงนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
- แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- ผอ.กลุ่ม/หน่วย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 4 ด้าน คือ การบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-4.jpg
อัลบั้มภาพ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/60279409_1068039383387803_8961965578302521344_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/60763612_2287284144870847_9028818234618413056_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/60414401_437528710383339_1459676602987184128_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-14-%E0%B8%9E.%E0%B8%84.62.jpgมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย ผู้บริหาร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60428459_508623773007057_9117270281465888768_n.jpgมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชยนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็มร้อย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60361851_430313901121057_1488591108802871296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/61059911_332628984114811_6989996000781795328_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60713219_822134598147529_6037358652367568896_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60707111_416532392232973_2021909906755420160_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60470398_1061645917378722_4558260817153228800_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5o-net100.jpg

       การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 63) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    เด็กหญิงเกณิกา จารุวาทีเลิศ 
    เด็กหญิงเกียรติญาตรา สังวาลเพ็ชร 
    ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา มานะราชศักดิ์ 
    นางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล 
วิชาคณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 64) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
    เด็กหญิงนิติกาญน์ ทองสองแก้ว
    เด็กหญิงฐิตินันท์ โพธิ์อาศัย
    เด็กชายณัฐนนท์ เจนนัดที 
    ครูผู้สอน นายสืบพงษ์ นาคมณี และนายสัณฐิติ กำภูพงษ์
โรงเรียนวัดละมุด
    เด็กชายพสภัค อยู่โพชนา  
    ครูผู้สอน นางธนะกิต ใหญ่สิมา
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 
    เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทร 
    ครูผู้สอน นางสุนทรี พันชน 
โรงเรียนวัดลำพญา
    เด็กชายคุณากร ศรีคำหู้  
    ครูผู้สอน นางสาวสุกัญญา กระแสโสม Comments