21 ธันวาคม 2562

โพสต์22 ธ.ค. 2562 05:38โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2562 23:55 ]

วันที่ 21 ธันวาคม 2562

        เข้ารับอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ > คลิก

วัตถุประสงค์ :
        เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : 
        ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในเขตภาคกลาง และเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 80 คน

เนื้อหาสาระ : 
    - การทำแบบทดสอบก่อนการอบรมโดยใช้สื่อ English Discoveries เพื่อวัดระดับพื้นฐานทางภาษา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    - การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Commmunicative Language Teachinng : CLT) ดร.ประภาศรี พิทอนวอน 
    - การพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมารฐาน CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages) 
    - การใช้สื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ English Discoveries online ในระดับห้องเรียนและการเรียนผ่านสื่อด้วยตนเอง
(ในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ (Online) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) โดยใช้สื่อ English Discoveries online)
    - การทำแบบทดสอบโดยใช้สื่อ English Discoveries หลังการอบรม
สอน

ความคาดหวัง :
        ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อที่ได้รับไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และส่งผลการสอบ O-NET เเละสอบปลายภาคเรียน ในปีการศึกษานี้ สูงขึ้น และจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีต่อ ๆ ไป

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.826210867819269&type=3&_rdc=1&_rdr


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/21thkh62-1/80089491_141399073952435_2621482058467246080_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/21thkh62-1/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%901.jpg

คู่มือการใช้งาน English Discoveries online > คลิก

คู่มือการสอบ Placement test > คลิก 

เข้าใช้งานโปรแกรม > คลิก Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
22 ธ.ค. 2562 06:03
Comments