27 มีนาคม 62

โพสต์26 มี.ค. 2562 23:05โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 17:53 ]

27 มีนาคม 2562

        ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.384981332345161&type=3

อัลบั้มภาพ > คลิก

วัตถุประสงค์ :
        เพื่อทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้ทำหน้าที่วัดและประเมินผล โรงเรียนละ 1 ท่าน จำนวน 120 โรงเรียน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : 
    - ทิศทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
    - แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.3 ปพ.5) (นางศิรินภา ยอดยิ่งยง ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล และนางวิชิตา ทิพเลิศ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ดำเนินการอภิปรายโดย ศน.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน)
    - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรม School MIS และ ปพ.1 (นางศิรินภา ยอดยิ่งยง / นางสาวจารุวรรณ ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย / นางวิชิตา ทิพเลิศ ดำเนินการอภิปรายโดย ศน.เกริน ช้อยเครือ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/27minakhm2562/55576458_2551719038190711_501509643093147648_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-5/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A561-4.jpg

https://drive.google.com/file/d/1HlncMQTRVXeJADTtcqY-SOI8OEPzo_bT/view?usp=sharing

คำถามยอดฮิต School MIS ชี้แจง > คลิก  

แอดไลน์กลุ่ม School MIS สพป.นฐ.2

Comments