5 มกราคม 2562

โพสต์4 ม.ค. 2562 07:15โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2562 16:44 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัต
วันที่ 5 มกราคม 2562

        ประสานงานการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัตใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบทบทวน ผลการวิเคราะห์ข้อสอบและการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 200 คน

หลักสูตร เนื้อหา สาระ กิจกรรม : 
- รูปแบบ แนวทาง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- การวิเคราะห์มาตรฐาน-ตัวชี้วัด รูปแบบการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสร้างแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน (แบ่งกลุ่ม)
- แนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สู่แผนพัฒนาโรงเรียน 
- อภิปราย ซักถาม

วิทยากร : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พ.ว.) 


แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

        ประเด็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสร้างแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน (แบ่งกลุ่ม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/5mkrakhm2562/49351462_2237425522934266_8739261048579686400_n.jpg


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องบุนนาค

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1183348985147911&type=1&l=699ed222df

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ห้องทับทิม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rwmphlangykradabsamvththithangkarreiyn/49485869_2114780235248751_3970425492506411008_n.jpg?attredirects=0

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องไพลิน


แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


Comments