9 เมษายน 62

โพสต์8 เม.ย. 2562 17:43โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2562 09:58 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

9 เมษายน 2562

        ร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน ณ ห้องประชุมชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 


ประเด็นเนื้อหาสาระ วิทยากร : 
- การขับเคลื่อนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / 
- อภิปรายการสะท้อนผลการตรวจสอบมาตรฐานสำนักงาน 
ด้านบริหารวิชาการ (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / 
ด้านบริหารงานทั่วไป (เกษมสันต์ มีจันทร์ + ธเนศ ปานอุทัย) / 
ด้านการบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ (เกชา เหลืองสุดใจชื้น) /
ด้านบริหารงานบุคคล (ชูพงษ์ กำลังงาม + ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู) 
- ซักถามสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน (บุญสุพร เพ็งทา)
- ปฏิบัติการกลุ่มการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความยั่งยืน (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ + ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม)
- สรุปการสะท้อนผลการตรวจสอบมาตรฐานสำนักงาน


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/56910154_1277105732453815_1834145352597372928_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/56487470_620960941708490_4804052548438720512_n.jpgอ้างอิง เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม :
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี พ.ศ.2561 > คลิก
    การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาในปี พ.ศ.2562 ประกอบไปด้วย
    3.1 ความต่อเนื่องในการใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และการสร้างขวัญกำลังใจ
    3.2 ความต่อเนื่องของคุณภาพโรงเรียน เช่น กำหนดยุทธศาสตร์และการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
    3.3 การเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ของศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบาย
    3.4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลทั้งทางด้านงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารการเงินและสินทรัพย์ บริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้บริการแก่โรงเรียนบนฐานขององค์ความรู้และจิตบริการ
    3.5 การดำเนินการบูรณาการนโยบาย คงรักษาจุดเด่นพัฒนาจุดด้อย ต่อยอดประสบการณ์การพัฒนาที่ต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
    3.6 การดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการปรับปรุงและพัฒนาผ่านการใช้ชุมชนวิชาชีพทั้งของโรงเรียนและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/9mesayn62/56935168_1249488595200616_448771812680007680_n.jpg

ทบทวน : มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการComments