30 ก.ค.59 / 26 พ.ย.59

โพสต์27 พ.ย. 2559 22:29โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 02:24 ]

30 กรกฎาคม 2559

ผู้ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมปฎิบัติการ
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สพป.นครปฐม เขต 2 
ณ โรงแรมเวล นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/bthkhwammimichux/30%E0%B8%81%E0%B8%8459.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/bthkhwammimichux/13873181_124143424692687_4597770687789669054_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/bthkhwammimichux/13882410_124143508026012_1039146125832905872_n.jpgวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ณ ห้องทับทิม และ ห้องกิ่งเพ็ชร
โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/8.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/9-2.jpg

  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/4.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/9.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/3-2.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/3.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/15240189_210673176039711_865081148_n.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/5.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/6.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/7.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/8.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/2.jpg

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับประถมศึกษา จำนวน 121 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน

หลักสูตร วิทยากร (ประถมศึกษา) : นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) /สื่อภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ต1.1, ต1.2 (อ.วัลยา สวยสะอาด, อ.นิภารัตน์ สมรูป, อ.เทียมรัตน์ เอี่ยมศรีเพ็ง, องชญานุช แก้วสุภา) / ต1.3, ต2.1 (อ.ราตรี ศรีทองเทศ, อ.จุฑามาศ วงศ์แจ้ง, อ.สุรเชษฐ์ ปารีพันธ์, อ.สุนันทา พาเพิ่มทรัพย์) / ต2.2, ต3.1, ต4.1 (อ.วณัชชา พุ่มเกิด, อ.วรรณิชา ม่วงสอน, อ.ธชวรรณ สุทธาธาร, อ.สัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_12.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_10.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_07.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15207814_210673146039714_248825706_n.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15240066_210673459373016_1941350341_n.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_02.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_05.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_03.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_06.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_08.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15207802_210673336039695_1283096147_n.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_11.jpg?attredirects=0

หลักสูตร วิทยากร (มัธยมศึกษา) : นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / สื่อภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ต1.1, ต1.2 (อ.พรรณิดา จิตรจักร, อ.ประภาศ ธีระพาพงษ์, อ.สุพัตรา ศรีวิชา) /ต1.3 (อ.พจนา นพคุณ, อ.จิราภา ศรีบุญชู, อ.วิรัช บัวบาน, อ.ชวลิตา แสนสุข) / ต2.1, ต2.2 (อ.มณฑณา คำหอมชื่น, อ.สุนันทา วันทวงศ์, อ.พิชาญ กล่ำกลาง, อ.วรารัตน์ ศรสุราษฏร์)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15281120_210681582705537_151703791_n.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15280958_210673526039676_1170036652_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15240239_210673602706335_1530003417_n.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15240177_210673569373005_754615377_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15218282_210673516039677_1580234561_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15218224_210673629372999_75263216_n.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15209039_210673562706339_221154285_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15208981_210681566038872_716840811_n.jpg  Comments