วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561

โพสต์29 ต.ค. 2561 03:05โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2561 19:46 ]

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561

        เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ตามข้อเสนอเชิงนโยบายของ รมว.ศธ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prachumsunysxbnt61/nt-rt61-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/standard-780x405.jpg

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบายของ รมต.ศธ. 
 
กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) และ ศน.ที่รับผิดชอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prachumsunysxbnt61/nt-rt61-1.jpg

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : 
    นโยบายการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน 
    นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี) 
    การประเมินแบบอิงผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment Assessment) (รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ)
    PISA Online Testing & การใช้ข้อสอบปลายปีของสถานศึกษา (ดร.ณัฐา เพชรธนู) 
    แนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 (ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป)
    แนวทางการใช้ระบบบริหารจัดการ NT Access (ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป)
    การให้บริการคลังข้อสอบออนไลน์ Standard item Bank System: SIBS (วิทยา บัวภารังษี)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/45055715_503467866787951_9113655503845588992_n.jpg

อัลบั้มภาพ > คลิก


Comments