19 มีนาคม 62

โพสต์19 มี.ค. 2562 02:10โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 17:51 ]
ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม ปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
วันที่ 19 มีนาคม 62 

        ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม PLC สพป.นฐ.2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/2019-03-19_15-41-40.jpg

ตารางการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ 

ทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 

ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จ.นครปฐม 

------------------------------

เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิด โดย ผอ. สพป.นครปฐมเขต ๒ 
เวลา 09.30 น. – 10.00 น. ทิศทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.5 และ ปพ.3) 
โดย นางศิรินภา ยอดยิ่งยง และ นางวิชิตา ทิพเลิศ ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์ 
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรม School MIS และ ปพ.1 โดยนางศิรินภา ยอดยิ่งยง และนางสาวจารุวรรณ ภู่ระหงษ์ และนางวิชิตา ทิพเลิศ  ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวเกริน ช้อยเครือ 
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. สรุป อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ 

----------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเป็น 4 กลุ่ม 
- ตารางกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Comments