วันที่ 22 กันยายน 2561

โพสต์9 ต.ค. 2561 02:18โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 23:07 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 22 กันยายน 2561

ผู้ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA แบบออนไลน์
โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (PLC)
การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA และ O-NET

โดย สพป.นครปฐม เขต 2

ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi25-26kanyayn2561-1/2018-09-22_15-00-27.jpg

อัลบั้มภาพ > คลิก


วัตถุประสงค์ : 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม รับการประเมิน PISA 2018 
- เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการประเมิน PISA 2018 
- เพื่อจัดระบบคลังข้อสอบให้พร้อมใช้

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ชั้น ม.3 จำนวน 66 คน 

กิจกรรม/หลักสูตร/วิทยากร : 
    - พิธีเปิด : นายสมบัติ จันทร์มีชัย (ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2) เป็นประธาน / นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล (รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2) กล่าวรายงาน
    - ความสำคัญของการประเมิน PISA 2018 การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดย นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 
    - ลักษณะข้อสอบวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA (แบ่งกลุ่ม) 
        วิชาคณิตศาสตร์ (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์/ศน.อรวรรณ ริ้วไสว/นางสาวจุฑามาศ จันทร์สา)
        วิชาภาษาไทย (ศน.เกริน ช้อยเครือ/ศน.บุญสุพร เพ็งทา/ศน.เมธี อ้นทอง/นางสาวศรินทิพย์ บู๊ประเสริฐ)
        วิชาวิทยาศาสตร์ (ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ/นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทร)

หมายเหตุ : คณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคุณครูจากโรงเรียนวัดหอมเกร็ด

ความคาดหวัง : กลุ่มเป้าหมายร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ข้อสอบ PISA และ O-NET และนำไปจัดระบบคลังข้อสอบให้พร้อมใช้ สู่การยกระดับผลการสอบ PISA และ O-NET ของ สพป.นครปฐม เขต 2ข้อมูลเพิ่มเติม

- ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก 

- ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (สสวท.) > คลิก

- ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สสวท.) > คลิก

- แนวข้อสอบ PISA ภาษาไทย (กลุ่มนิเทศฯ สตูล) > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) OBEC TV การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 เผยแพร่เมื่อ 21 มี.ค. 2018 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net ภาษาไทย (ชั้น ป.6) โดย สำนักวิชาการฯ สพฐ. เผยแพร่เมื่อ 15 ม.ค. 2017 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA โดย nophasak sawangrung เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2017 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA โดย Boy Masa เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค. 2016 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง อบรมการออกข้อสอบแนว o-net และ PISA (11) 11-12 ตค 2557 ณ โนนสูงศรีธานี เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค. 2014 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง PISA คือ อะไร โดย elearning kusol เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2012 > คลิก
Comments