กรอบความคิด Boot Camp NPT2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/krxbbc/npt2-Bootcamp.jpg
บุกบั่นฝ่าฟัน ร่วมกันพัฒนา

กรอบความคิดในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp
ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี
วันที่ 20-21 กันยายน 2562เรียน Staff Coach & Mentor ทุกท่าน 
        ในหน้านี้สร้างขึ้นเพื่อการประสานงานของคณะทำงานตามโครงการฯ เนื้อหา รายการและรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ จะมีการปรับไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะเหมาะสม ขอให้ยึดถือข้อมูลล่าสุดเป็นแนวทาง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/krxbbc/Big%20thank.jpg@ เนื้อหาสำหรับผู้เข้ารับการอบรม > คลิก
@ ลงทะเบียนตอบรับการอบรม > คลิก (ปิดระบบแล้ว)
@ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน > คลิก 
@ รายชื่อผู้ลงทะเบียน > คลิก 
@ กำหนดการ > คลิก
@ คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ 288 / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ > คลิก
@ ส่งงาน ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิกกรอบความคิดหลัก

 ใช้กระบวนการชุมชนวิชาชีพ (PLC) ร่วมกันทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดสาระวิชา วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ในระดับต่ำ ร่วมกันออกข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่ตกต่ำ และร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล ฝึกทักษะที่จำเป็น สร้างความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบให้แก่นักเรียน
 พัฒนาบุคลากรเครือข่าย (ทีมวิทยากรและครูผู้ร่วมนิเทศ)
 พัฒนาหลักสูตรเนื้อหาสาระและรูปแบบการจัดอบรม (WBP: Walk Rally + Boot Camp + Phenomenon Based Learning)
 พัฒนารูปแบบการนิเทศ (กระบวนการ PLC Online)
 ต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (Best Practices) และวิจัยในชั้นเรียนของครูการบูรณาการ walk rally สู่ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทาง Boot Camp 
และการจัดเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน

ขั้นเตรียมการ (สร้างค่าย)

    บูรณาการกรอบแนวคิด WBP: Walk Rally + Boot Camp + Phenomenon Based Learning 
    พัฒนา สื่อ ใบงาน เอกสาร(คู่มือฯ) 
    กำหนดรายละเอียดของกิจกรรม ทุกขั้นตอน 
    การเตรียมสถานที่ และสถานการณ์
    การเตรียมบุคลากร วิทยากร (ชี้แจง สร้างความเข้าใจ มโนทัศน์ร่วม บทบาทหน้าที่และภารงาน ฯลฯ)
    การประสานงานด้านธุรการ (แจ้งกลุ่มเป้าหมายและเชิญวิทยากร / งบประมาณ / สถานที่ / หลักสูตรและวิทยากร ฯลฯ)
    การสร้าง Google Form และ QR Code เพื่อตอบรับ ยืนยันเข้ารับการอบรม  
    การวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม และผลการดำเนินการ (กรอบ ข้อสอบ ก่อน-หลัง / แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ + / สร้างเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง แบบบันทึกพฤติกรรมกลุ่ม / แบบสังเกตการสอน / แบบบันทึกผลการสะท้อนกิจกรรม ฯลฯ)
    เปิดเว็บเพจสื่อกลางการประสานข้อมูล > คลิก หรือ ขั้นปฏิบัติการ (เข้าค่าย)

    รับรายงานตัว (ห้องประชุมใหญ่) 
    พิธีเปิด และการบรรยายเชิงนโยบาย 
    Pre test by gg form > คลิก  |  ดูคะแนน > คลิก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoiyKUyI3vDgQ-E9v7SgBj_0cOCckJiTXAxPiMjvl3N8Jm5Q/viewform?usp=sf_link
    pre test by Kahoot game  
https://kahoot.it
QR Code Pre test kahoot game

    กรอบแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) โดย ดร. ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (สื่อ > คลิก)
    แนะนำวิทยากรหลัก วิทยากรพี่เลี้ยง และคณะทำงาน 
    นำเสนอสถิติข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม > คลิก
    สร้างความคุ้นเคยในหมู่มวลสมาชิก

    coffee break #1 (morning

    Activity 1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Boot Camp (3 ชั่วโมง)
ใบกิจกรรม Discuss these questions > คลิก 
https://drive.google.com/file/d/1oPC7oGNivXRjxQ3HDUYmloq42PTDgTRh/view?usp=sharing

    Lunch break

    Activity แบ่งกลุ่มโดยใช้เกมหรือนันทนาการ (9 กลุ่ม ๆ ละ 9 คน) มอบหมายการปฏิบัติตามใบงาน Phenomenon Based Learning โดยบูรณาการจากกิจกรรม Walk Rally สู่ฐานกิจกรรม 9 ฐาน 
   (ให้ลายแทง จัดกลุ่มที่จะเข้าฐานใดเป็นฐานแรกแล้วเวียนตามลำดับค่าตัวเลข, แจ้งให้หาสื่อ ด้วย QR Code, ตอบตามโจทย์, บอกประโยชน์ที่ได้รับ ขยับสู่ฐานต่อไป) ฐานละ 10 นาที 
   (รวมเวลา 90+30 = 120 นาที / 2 = ชั่วโมง นั่นคือ มีช่วงเวลาเปลี่ยนฐาน ฐานละ 3 นาที) ฐานรวม 
    เปลี่ยนฐานโดยสัญญาณนกหวีด (สั้น 3 ยาว 1 ซ้ำ 3 ครั้ง)
    ลำดับฐานและวิทยากรประจำฐาน > คลิก 
    รูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมในแต่ละฐานย่อย
- ตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมาย(เข้าถูกฐาน)
- นำเข้าสู่บทเรียน (เกม นิทาน เรื่องเล่าตามปรากฏการณ์ ฯลฯ)
- มอบลายแทงให้ค้นหาขุมทรัพย์ (ใบงาน หรือ QR Code เนื้อหา) 
- กลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ 
- ควบคุมเวลา ขานเวลา ปล่อยตัวตามเวลา
- สังเกต และบันทึกพฤติกรรมกลุ่ม
- บันทึกภาพ / คลิป  
- นำใบงานซ่อนที่เดิม (แล้วแต่กรณี)

    Afternoon: Phenomenon Based Learning 

- กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ B1-B10 coffee break #2 (Carry) 
Total Base: Organize awareness ฐานรวม (ห้องประชุมใหญ่ 30 นาที) การจัดระเบียบการรับรู้องค์ความรู้จากฐานทั้งหมด สรุปข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าฐานเป็นองค์ความรู้ นำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม และสะท้อนผล รวมถึง การให้ข้อสังเกตของวิทยากรประจำฐาน (อาจสุ่มกลุ่มที่นำเสนอโดยใช้โปรแกรม หรืออาจใช้ช่วงเวลาของวันถัดไป)
- ฐานและวิทยากรประจำฐาน > คลิก

    Activity 3  Lesson Plan (วันที่สอง) ลงสู่แผน แบ่งกลุ่ม 17 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน (จัดโต๊ะ 17 ชุด) 
- เขียนแผน (30 Min) ใช้ใบงานสถานการณ์ + ขั้นตอนการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ + ลงสู่แผน + อ้างอิงสื่อ และ/หรือ แหล่งสื่อ แหล่งข้อมูล 
แต่ละกลุ่มปฏิบัติการสอน (Microteaching) ตามแนว Boot Camp โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) กลุ่มละ 15 นาที (วิทยากรประจำกลุ่ม ร่วมเข้ากลุ่ม สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม)
ใบกิจกรรม Discuss these questions > คลิก 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ) 
- สะท้อนผลที่คาดหวัง (ทั้งตอบรายคนและสุ่มสัมภาษณ์*บันทึกคลิป)  
- ชี้แจงกระบวนการ ในระยะที่ 2 PLC และระยะที่ 3 online phase and the learning outcomes 
- Post Test > คลิก  |  ดูคะแนน > คลิก 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo64sy8L1z9rhx-BfkUqKLRCf99HGJ17nC3Z_bLrhn2nft-g/viewform?usp=sf_link
- ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ > คลิก  |  ดูผล > คลิก  |  Edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0y-zAY449ipMgfjw2yuJifr77yJAoz649KLxbcyo5I3Qeg/viewform?usp=sf_link

    Activity 4  ปฏิบัติหลังการอบรม ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงได้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดวุฒิบัตร
- ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(แผนการสอนผสมผสาน) 1 แผน
- ออกข้อสอบตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและตัวชี้วัดฯ 1 ชุด > คลิก
- ชี้แจง นัดหมาย กระบวนการ PLC Online ขั้นสรุปรายงาน (ปิดค่าย) ปฏิบัติหลังการอบรม
    - สรุปผลจากการถอดบทเรียนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
    - สรุปผลจากตัวชิ้นงานและผลที่เกิดขึ้น (Lesson Plan, Item Card, 
Mind map, Chart, Clip,)
    - สรุปผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม > คลิก
    - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก
    - แหล่งข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก
    - เปิดเพจ เพื่อประสานการรับคืนภารงาน (ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก)
    - บันทึกการตรวจงานของกรรมการ > คลิก 
    - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน > คลิก
    - ส่งมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรม+เกียรติบัตรวิทยากร(ส่งทางอีเมล์)สิ่งที่โครงการต้องจัดเตรียม (สร้างค่าย)

สำรวจสถานที่ วางตำแหน่งฐาน 10 ฐาน ประสานอุปกรณ์และความต้องการ
- จัดทำป้ายแสดงจุดตำแหน่ง ป้ายบอกทางเข้าค่าย และป้ายที่จำเป็นต้องสื่อสาร (ชนิดกันน้ำได้)
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม เช่น โน๊ตบุ๊ก เครื่องฉายชนิดต่าง ๆ / ปรินเตอร์ / กระดานรองเขียนขนาด A4 จำนวน 10 แผ่น (เพื่อให้แต่ละกลุ่มใช้รองเขียนระหว่างเข้าฐาน-ไม่เตรียมโต๊ะให้) / กระดาษA4 ปากกาเส้นใหญ่ กระดาษกาว คัทเตอร์ กรรไกร ดินสอ ยางลบ กบเหลาตั้งโต๊ะ ไม่บรรทัดเล็ก-ใหญ่ เชือกม้วนเล็ก ตัวหนีบ / เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ
- จัดทำตารางปฏิบัติงานของคณะทำงานและวิทยากร + กำหนดนัดหมายการประชุมวิทยากร
    @ ก่อนการอบรม ชี้แจงแผนงานทั้งหมด วางตัว ร่วมพิจารณาสื่อ ใบงาน ใบความรู้ วิธีการ เทคนิคการทำงาน ช่องทางการสื่อสาร ซักซ้อมกิจกรรมตามฐานให้เข้ากับเวลาที่กำหนด 
    @ ระหว่างวันอบรม ช่วงเบรคบ่าย สรุปสถานการณ์ 
- จัดทำใบกิจกรรม(ความรู้)ตามประเด็นแต่ละฐาน (B1 - B10) > นำเข้าสู่คลาวด์ (Google Drive) > ทำ QR Code (เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้ scan ค้นหาข้อมูล แล้วนำมาปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายระหว่างปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน)  
- สื่อ และหรือ เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร (ถ้าต้องการ)
- แอฟใช้สุ่มรายชื่อ ออนไลน์ > คลิก 
จัดทำ ใบงาน แต่ละกิจกรรม แต่ละฐานการเรียนรู้ รวมถึงแบบฟอร์ที่ใช้ในบางกิจกรรม ได้แก่ 
    @ B1 - B10      
    @ ประเด็นปรากฎการณ์ 17 + สำรอง 3 (ใช้ในกิจกรรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ > คลิก 
- ข้อสอบ Pretest / Post test และนำเข้าสู่ระบบ Kahoot ประมาณ 5 ข้อ
- ประเด็นคำถาม บทเรียนที่ได้รับจากการอบรม 1 ข้อ (หลังการอบรม)
- สร้างแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ > คลิก 
- จัดทำช่องทางการสื่อสาร เพื่อจัดเก็บรวบรวม ภาพถ่าย-คลิป หรือไฟล์ข้อมูล (สร้างโฟลเดอร์ในกูเกิลไดร์ฟ กำหนดสถานะ แจ้ง URL แก่คณะทำงาน) 
- ออกแบบตราสัญญลักษณ์ โลโก้ของงาน > คลิก 
- จัดทำป้ายชื่อผู้เข้ารับการอบรม + Staff Coach (แบบหนีบหรือห้อยคอ)
- ออกแบบวุฒิบัตร + เกียรติบัตร > ส่งทางอีเมล์
และ
- เตรียมร่างกายให้พร้อม (อยู่ดี มีแฮง อย่าป่วย) 
- เตรียมใจให้พร้อม (หึกเหิม ท้าทาย ไม่หวั่น เต็มใจ เต็มความสามารถ เต็มเวลาตามสถานการณ์) การสร้างความเข้าใจ และ มโนทัศน์ร่วม

ส่วนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรม Walk Rally + Coach & Mentoring

    ข้อมูลเกี่ยวกับ Walk Rally > คลิก 
    ฐานเกมกิจกรรม Walk Rally > คลิก 
    ความเข้าใจเกี่ยวกับ Coach & Mentoring คลิก ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับ Boot Camp 
    ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ Boot Camp 5 ขั้นตอน (Lesson Plan)
        Lead in ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
        Presentation ขั้นสอน
        Practice ขั้นฝึก
        Production กิจกรรมการสรุป
        Wrap up (Conclusion) สรุปกิจกรรม

    ข้อมูลเกี่ยวกับ Boot Camp 
- การพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) > คลิก

ส่วนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) ฐานละ 10 นาที 
    ฐาน B1: Game .....
    ฐาน B2: An Overview of Phenomenon-Based Learning  คลิก
    ฐาน B3: Teaching and learning methods of phenomenon based learning  คลิก
    ฐาน B4: Game .....
    ฐาน B5: Suggestions on application  คลิก 
    ฐาน B6: Using learner competencies as goals  คลิก
    ฐาน B7: Game .... 
    ฐาน B8: Competency-Based Curriculum and Instruction  คลิก
    ฐาน B9: The use of phenomena in real life คลิก
    ฐาน B10: Organize awareness คลิก
การจัดระเบียบการรับรู้องค์ความรู้จากฐานทั้งหมด (ลักษณะเด่น ขั้นตอน การประเมินผล การประยุกต์ใช้) + Discuss these questions
    แบบบันทึกการเดินทาง > คลิก 
    ฐานและวิทยากรประจำฐาน > คลิก เนื้อหาสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับ Phenomenon-Based Learning

 แรงบันดาลใจที่ต้องใช้ปรากฏการณ์ มาจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน บูรณาการฐานสมรรถนะ   
     - พายุทอร์นาโดในประเทศจีน > คลิก  
     - อากาศโลกแปรปรวน > คลิก 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (สไลด์) คลิก 
 นวัตกรรมการเรียนรู้จากฟินแลนด > คลิก 
 รายงานการอบรมหลักสูตร Science Education for Science and Mathematically Gifted Learner The Normal Lyceum of Helsinki, Faculty of Behavioral Science in University of Helsinki (13-20 มีนาคม 2562) > คลิก 
 งานวิจัย: การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย (Phenomenon-Based learning experience provision in young children) > คลิก
 งานวิจัย: การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อการสร้างมุมมองแบบองค์รวมและการเข้าถึงโลกแห่งความเป็นจริงของผู้เรียน > คลิก
 บทความ: สร้างห้องเรียนประชาธิปไตยด้วย Phenomenon Based Learning > คลิก
 หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ) > คลิก 
 Phenomenal Learning from Finland
    - สมรรถนะที่ 1 การคิดและการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ > คลิก 
    - สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะทางวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ และการแสดงตัวตน > คลิก 
    - สมรรถนะที่ 3 การดูแลตนเองและการจัดการชีวิตประจำวัน > คลิก 
    - สมรรถนะที่ 4 ทักษะการสื่อสารรอบด้าน > คลิกปรากฏการณ์ที่อาจนำสู่แผนการจัดการเรียนรู้
        จัดแบ่งกลุ่ม 17 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ใช้ใบงาน 17 เรื่อง ทำกิจกรรม work shop ศึกษาข้อมูลจากสื่อตามประเด็นที่ได้รับ ร่วมกันสรุป มโนทัศน์ โครงสร้างเนื้อหา ในการนำปรากฏการณ์ที่พบจากโจทย์ มาวิเคราะห์ นำไปสู่การวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Boot Camp 5 ขั้น + PhBL) 
        ควรมีตัวอย่างแผนฯ ที่วิเคราะห์ปรากฏการณ์สู่แผนฯ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง (มาเรียมโปรเจคส์

ประเด็น-หัวเรื่องจากปรากฏการณ์
7 กุมภาพันธุ์ 2563 คนร้ายคลั่ง กราดยิง > คลิก 
- รู้สู้ภัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ > คลิก 
- เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา > คลิก 
- คลิปเหตุการณ์ซึนามิ > คลิก
- โครงการอาหารกลางวัน
น้ำหลาก 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง > คลิก
โคลนถล่ม ดินสไลด์ > คลิก
- ผลกระทบและภัยพิบัติจากพายุ
โป๊ะล่ม
เด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำ
การปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำ > คลิก 
เผาขยะ เผาไร่ ไฟป่า
เจ็บ-ตายจากการข้ามถนน
เด็กติดในรถ
น้ำท่วม น้ำรอระบาย ไฟฟ้าช๊อตเสียชีวิต (บ้านไผ่)
น้ำเน่าเสีย
ติดบนตึกสูงที่ไฟไหม้
อุบัติภัยจากบันไดเลื่อน
ภัยจากพลุ ดอกไม้ไฟ
โทรศัพท์ระเบิด
- ค้ามนุษย์
- ยาเสพติด
- เสือดำถูกล่า
ติดค้างในลิฟท์
- พายุฝนที่ จ.อุบลราชธานี > คลิก
- อิทธิพล "ดีเปรสชัน" เตือน "อีสาน" รับมือฝนตกหนัก > คลิก 
- หลายจังหวัดอ่วม ฝนถล่ม น้ำทะลักท่วมบ้านเรือน > คลิก
- สพฐ.ขจัดปัญหาเด็กจมน้ำ > คลิก
- Micro plastic เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบมาถึงมนุษย์ในรูปของสารพิษตกค้าง > คลิก
- ลุงเอก แจกผักฟรี > คลิก + คลิก 
- ยักษ์ใหญ่ค้าปลีก บรรษัทบิ๊กๆ สมาคมการค้าต่างๆ ตลอดจนผู้ผลิตพลาสติก รวม 26 ราย ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิก-หยุด การจำหน่ายจ่ายแจกถุงพลาสติกโดยสิ้นเชิงเริ่มเดือนมกราคมปีหน้านี้ > คลิก 
- ReReef > คลิก 
- เชื้อท้องเสียโนโรไวรัส ระบาดที่ราชบุรี > คลิก 
- Stormquake > คลิก
- น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วกว่าเดิม 7 เท่า > คลิก 
Planning Stages (Lead in 1) คลิก  
vocabmeandrill (Lead in 2) > คลิก 
Teaching Meaning: Vocabulary (Presentation 1) > คลิก 
Pics & real_meaning summary (Presentation 2) > คลิก 
Giving instructions ( Practice1) > คลิก
- (Productions) > คลิก
- Wrap up > คลิก 
- ฯลฯ

เค้าโครงการเขียนใบงาน
- คำอธิบายเค้าโครงเรื่อง จุดประสงค์ ระบุกลุ่มเป้าหมาย หรือ ระดับชั้นเรียนด้วย 
- นำเสนอข้อมูลตามกรณีของปรากฏการณ์ และคำแนะนำในการแก้ไขป้องกัน (ระบุแหล่งอ้างอิงด้วย) 
- โจทย์ > นำปรากฏการณ์สู่แผนฯ (ให้ใช้เวลา 30 นาที)

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลอ้างอิง กรณีปรากฏการณ์

The Aurora Borealis in Norway

พายุ 'โพดุล' ถล่มเหนือ-อีสาน น้ำท่วมหนักหลายจังหวัด > คลิก


        สุนทรพจน์อันทรงพลัง “ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลก จงเริ่มต้นจากการเก็บที่นอน”  โดย William H. McRaven (คุณได้อะไรจากการดูคลิปนี้บ้าง? คอมเมนท์บอกกัน)

        จะไม่ให้เมืองจีนเป็นมหาอำนาจได้ไง ดูความแตกต่าง พื้นฐานการศึกษา เขาเริ่มตั้งแต่เด็ก ๆ ปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนไปตามยุคใหม่ ทันต่อเหตุการณ์


fire rainbow (รุ้งไฟ)
จะเกิดขึ้นเมื่อพระอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า 58 องศา


เตรียมความพร้อม Boot Camp'62 ก้าวต่อก้าว

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2 ประชุมคณะทำงาน คณะวิทยากร คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 ชมอัลบั้มภาพ > คลิก

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562
        การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก

วันที่ 16 กันยายน 2562
        ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก

วันที่ 20-21 กันยายน 2562
        การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี > คลิก กรอบแนวคิดการติดตามผลการอบรม Boot Camp ปีการศึกษา 2562
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/krxbbc/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1BC.jpg

แผนการนิเทศ ติดตาม ครูที่ผ่านการอบรม > คลิก


Diagram Boot Camp to Best Practice 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/krxbbc/127254129_1773218309494306_7720859501600307248_n.jpg


หน้าเว็บย่อย (1): ส่งงาน BC62
Comments