ส่งงาน BC62

การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp
ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี
วันที่ 20-21 กันยายน 2562


(ส่งงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562)แบบประเมิน สแกนคิวอาร์โค้ด
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0y-zAY449ipMgfjw2yuJifr77yJAoz649KLxbcyo5I3Qeg/viewform?usp=sf_link
ผลการประเมินความพึงพอใจ > คลิกผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม

ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ + Item Card 
ป.6 > คลิก
ม.3 > คลิกitem card form > คลิก
ตัวชี้วัด อังกฤษ ป.6 > คลิก
ตัวชี้วัด อังกฤษ ม.3 > คลิกตรวจสอบสิทธิ์และ
ดาวน์โหลดไฟล์วุฒิบัตร > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/krxbbc/sng-ngan-bc62/npt2-Bootcamp8.jpg

Comments