เขียนข่าว เล่านิเทศ 1/64

        ได้เริ่มจัดทำแพลตฟอร์มการนิเทศออนไลน์ เพื่อใช้ผสมผสานกับการนิเทศออนแอร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยสร้างองค์ประกอบ ดังนี้
    @ ใช้แอ็พพลิเคชั่นกูเกิลคลาสรูม สร้างห้องนิเทศออนไลน์ 2 ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นเรียนพุทธมณฑล และชั้นเรียนทั่วไป
    @ กำหนดหัวข้อในชั้นเรียน ได้แก่ 
        - แผนนิเทศ / ประเด็นการนิเทศ / กำหนดการนิเทศ
        - สรุปการนิเทศ (คลิป) 
        - บันทึกการนิเทศ 
        - สื่อ/เครื่องมือนิเทศ
        - ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 
        - รายงานการนิเทศ 
    @ สร้างหัวข้อเรื่องหลักของการนิเทศ ติดตาม เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา แนวทางปฏิบัติให้ตรงกัน ซึ่งจะมีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ เนื้อหาสาระ ที่เป็นเอกสาร บทเรียนออนไลน์ e-Learning เครื่องมือนิเทศ ติดตาม แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นต้น โดยได้กำหนดเรื่องหลัก ๆ ไว้ 4 เรื่อง คือ 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  2) หลักสูตรและการสอน  3) การวัดและประเมินผล  4) การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
    @ กำหนดหัวข้อของบันทึกการนิเทศ ได้แก่ ผู้นิเทศ / วันเวลาที่นิเทศ / 
เรื่องที่นิเทศ / ผู้รับการนิเทศ(ระบุ) / ข้อสังเกตหรือข้อค้นพบจากการนิเทศ / ข้อเสนอแนะ / ข้อตกลง(ถ้ามี) / ข้อสรุป
    กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการนิเทศออนแอร์ผ่าน GG-Meet หรือ Zoom  
        - ในกรณีการซูมที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ให้ผู้รับการนิเทศลงทะเบียนเข้าร่วม หรือขอรายชื่อจากต้นทาง
        - ผู้เป็นโฮสท์ ทำการบันทึกวิดีโอ และตัดต่อให้กระชับนำขึ้นไว้บนยูทูป และส่งลิงค์ให้ ศน. 
        - ศน.จัดทำบันทึกการนิเทศ  เป็นไฟล์เอกสารบันทึกการนิเทศ และคลิปสรุปประเด็นการนิเทศ ส่งกลับถึงปลายทางผู้รับการนิเทศ
    @ สร้างห้องนิเทศออนไลน์ ศน.เกริน ด้วย Google Classroom เพื่อใช้สำหรับรูปแบบการนิเทศ On Line อย่างต่อเนื่อง > คลิก 
        - กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการนิเทศออนไลน์ 

แนวทางการนิเทศออนไลน์ ตามแพลตฟอร์ม Supervise by Kerin
    1. สร้างห้องนิเทศตามความต้องการของผู้ขอรับการนิเทศ (สำรวจความต้องการ จัดเรียงลำดับ ตามความจำเป็นเร่งด่วน/จำนวน) 
    2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบกิจกรรม ภารงานเพื่อการเรียนรู้ สร้างสื่อ สร้างเครื่องมือ วัดวัดและประเมิน เกณฑ์ 
    3. กำหนดช่วงเวลา 
    4. เชิญกลุ่มเป้าหมายเขาห้องนิเทศ แจ้งรหัสเข้าชั้นเรียน 
    5. ดำเนินการนิเทศตามที่ออกแบบไว้ (ปฏิบัติการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือใบงาน ประเมิน ประมวลผล)
    6. ออกเกียรติบัตรแก้ผู้ผ่านเกณฑ์การนิเทศ (เป็นผู้พัฒนาตนเองโดยรับการนิเทศเรื่อง...ตามเกณฑ์การประเมิน) 
    7. ร่วมกันวางแผนต่อยอดการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน ฯลฯ   การนิเทศ ติดตามฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
โรงเรียนเครือข่ายพุทธมณฑล (การนิเทศรูปแบบวิถีใหม่)

    ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการนิเทศออนไลน์ (สำหรับโรงเรียนที่เลือกรูปแบบการนิเทศออนไลน์)
    1. ขอให้ทาง รร.ที่มีความพร้อมในการสร้างห้องประชุมสำหรับการนิเทศออนไลน์ ส่งลิงค์ให้ ศน. ก่อนเวลา 5 นาที เพื่อทดสอบระบบ กล้อง และไมค์
    2. ให้ต้นทางที่เป็นโฮสต์ ทำการบันทึกการประชุม ด้วยการอัดวิดิโอจากห้องประชุมออนไลน์
    3 . เมื่อเสร็จสิ้นการนิเทศออนไลน์ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นโฮสต์ ทำการตัดต่อวิดิโอ และนำวิดิโอไปไว้ที่ YouTube พร้อมกับส่งลิงก์นั้น กลับมาที่ ศน.
    4. ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านที่เข้าร่วมนิเทศออนไลน์ ลงชื่อ สกุล ในช่องแชท เพื่อบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม
    5. ระหว่างการนิเทศออนไลน์ หากมีปัญหา ข้อสงสัยหรือต้องการสื่อสารเพิ่มเติม สามารถพิมพ์ในช่องแชทได้ค่ะ
    6. เมื่อดำเนินการนิเทศออนไลน์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ศน.จะบันทึกการนิเทศ และส่งกลับไปที่โรงเรียน และท่านสามารถปริ้นท์เอาท์บันทึกนิเทศฯ นำไปติดไว้ที่สมุดนิเทศของโรงเรียนได้ค่ะ
    7. ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการนิเทศออนไลน์ โดย ศน.จะเป็นผู้ส่งลิงค์ผ่านทางช่องแชท (ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ หลังจากการนิเทศออนไลน์ไม่เกิน 3 ชั่วโมงค่ะ) เพื่อการพัฒนางานนิเทศฯ ค่ะ
    8. หากต้องการการนิเทศ ติดตามฯ ในหัวข้ออื่นๆ หรือต้องการให้มีการนิเทศ มากกว่าที่นัดหมายไว้ สามารถทำหนังสือมาที่ สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อนัดหมายการนิเทศฯ ตามที่โรงเรียนต้องการได้ค่ะ (ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั้น)
 

กำหนดการนิเทศ ติดตามฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
โรงเรียนเครือข่ายพุทธมณฑลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
    นิเทศออนแอร์ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
    - คลิปบันทึกจากการนิเทศออนแอร์ > คลิก 
    - รายงานการนิเทศโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก 

14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
    นิเทศ On Air โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ผู้เข้ารับการนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้างาน คณะทำงานบริหารวิชาการ ตัวแทนสายชั้น บุคลากรด้านสื่อและนวัตกรรม 
    - วิดีโอคลิปบันทึกการนิเทศออนแอร์ > คลิก
    - คลิปสรุปข้อค้นพบจากการนิเทศ > คลิก 
    - รายงานการนิเทศ > คลิก   


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes/200776960_1216789868761365_28996385785662641_n.jpg

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นิเทศ On Site 
    โรงเรียนวัดสุวรณาราม คลิก 
    - รายงานการนิเทศโรงเรียนวัดสุวรรณาราม > คลิก

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. 
    โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
    - วิดีโอคลิปบันทึกการนิเทศออนแอร์ คลิก 
    - รายงานการนิเทศโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ : > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes/198962412_1178492072614597_4101168759598797417_n.jpg

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00-13.00 น. 
    โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ > คลิก
    รายงานการนิเทศโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes/197783588_4395419937155575_8092836054972210150_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes/2021-06-11_14-29-38.jpg


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. 
    โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก
    - รายงานการนิเทศโรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes/192205156_1213568215750197_7178734922233777534_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. 
    โรงเรียนวัดสาลวัน รูปแบบการนิเทศตามคำขอแบบออนแอร์  > คลิก
    - คลิป สรุปผลการนิเทศ > คลิก 
    - รายงานการนิเทศโรงเรียนวัดสาลวัน : > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/9miy64/198943676_577307136986319_6486181252227899678_n.jpg

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-11.30 น. 
    โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) > คลิก  

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 
    นิเทศออนแอร์ โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา ร่วมกับ ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ  เอกสารการนิเทศ > คลิก  |  รายงานการนิเทศ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes/2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A264-online-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2jpg.jpg?attredirects=0

วันที่ 26 มีนาคม 2564  
        นิเทศ เยี่ยมเยือน ร่วมชื่นชมผลการพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรม open class ณ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว อ.นครชัยศรี 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes/open%20class%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A726%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464.jpg

วันที่ 16 มีนาคม 2564
         นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง อ.สามพราน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8716%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464.jpg

วันที่ 15 มีนาคม 2564
        นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) ณ โรงเรียนวัดบัวหวั่น

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-15%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464.jpg?attredirects=0


Comments