นิเทศ1/64


1. การนิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงาน ผลการทดลองการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์พิเศษ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล > คลิก 

2. การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการการเปิดเรียน (1 กุมภาพันธ์ 2564)
ของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ > คลิก 

3. การนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
    - แผนนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 > คลิก 
    - ประเด็นการ นิเทศ > คลิก
    - ตารางการนิเทศ > คลิก
    - คำชี้แจงในการนิเทศ > คลิก
    - เครื่องมือนิเทศ คลิก
    - สื่อนำเสนอการนิเทศกลุ่มเพชรจินดา คลิก


คลิปการนิเทศออนไลน์
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 
    กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา > คลิก
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 
    โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 
    โรงเรียนวัดสาลวัน > คลิก
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00-13.00 น. 
    โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ > คลิก   
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. 
    โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก 
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. 
    โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก  
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. 
    โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  นิเทศ on site > คลิก
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. 
    โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก  

คลิปสรุปข้อค้นพบจากการนิเทศ
โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก 
โรงเรียนวัดสาลวัน > คลิก 

รายงานการนิเทศ 1/2564
    รายงานการนิเทศการศึกษา โรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิก

รายงานการนิเทศการศึกษา รายโรงเรียน
    กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา > คลิก 
    โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก
    โรงเรียนวัดสาละวัน > คลิก
    โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก
    โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ > คลิก
    โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก
    โรงเรียนวัดสุวรรณาราม > คลิก
    โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
    โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก


Comments