นิเทศ2/64


        การนิเทศในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1 ได้พัฒนาต่อยอดรูปแบบการนิเทศ ตามแนวคิดสมรรถนะคาดหวัง คิดค้นและปรับเปลี่ยน  ได้นำแนวทางกระบวนการนิเทศแบบ PLC (Professional Learning Community) มาใช้ในการนิเทศ โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ในการติดตามตรวจสอบ ดังนี้

1. ขั้นเตรียม (Plan)
    1.1 ประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนปฏิบัติการนิเทศในระดับเขตพื้นที่
    1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2564
    1.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาและเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
    1.4 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตเนื้อหาและประเด็นที่จะดำเนินการนิเทศ
    1.5 สร้างเครื่องมือนิเทศให้สอดคล้อง ครอบคลุม เนื้อหาตามประเด็นที่จะนิเทศ
    1.6 ประชุมคณะกรรมการนิเทศตามคำสั่งเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียน

2. ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Do) ผู้นิเทศปฏิบัติการนิเทศรายสถานศึกษาตามลำดับ ดังนี้
    2.1 ผู้นิเทศ พบผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ ชี้แจงขั้นตอนการนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ
    2.2 ดำเนินการนิเทศติดตามขอบเขตเนื้อหาการนิเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือนิเทศที่กำหนด
    2.3 ประชุมสะท้อนผลการนิเทศ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู หลังจากดำเนินการ ตามขั้นตอนครบทุกรายการแล้ว โดยมีการสรุปผลด้วยวาจา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

3. ขั้นตรวจสอบข้อมูลและสรุปการนิเทศ (Check)
    3.1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือการนิเทศ สรุปผลการนิเทศระดับเครือข่าย และนำส่งกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาทุกแห่ง
    3.2 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปผลการนิเทศร่วมกัน
    3.3 สรุป และจัดทำเอกสารรายงานผลการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
4. ขั้นทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)
    4.1 นำเสนอรายงานผลการนิเทศต่อผู้บังคับบัญชาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น. สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ
    4.2 ใช้ผลการนิเทศ เพื่อกำหนดแนวทาง วางแผน เตรียมการนิเทศครั้งต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการ
        สำหรับการนิเทศออนไลน์ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำเอกสารประกอบการนิเทศ
    - แผนนิเทศฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 > คลิก 
    - คู่มือนิเทศการศึกษา ประจำปี 2564 > คลิก 
2. ประสานนัดหมายวันเวลา ในการนิเทศ โดย
    - จัดทำไฟล์เอกสารออนไลน์ (ตารางกำหนดการนิเทศฯ) 
    - กำหนดข้อตกลงในการนิเทศออนไลน์ โดยมีข้อตกลง ดังนี้
    1) ศึกษานิเทศก์จะทำหน้าที่ในการเป็นโฮสต์ของห้องประชุม โดยจะจัดส่งลิงค์ห้องประชุมให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ก่อนเวลาประชุมประมาณ 5 นาที พร้อมกันนี้ ศึกษานิเทศก์จะเป็นผู้ทำการบันทึกวิดิโอ การนิเทศ ติดตามฯ ด้วยตนเองค่ะ
    2) ศึกษานิเทศก์เป็นผู้นำการสนทนา (โดยอาจมีประเด็นต่าง ๆ ตามหนังสือที่ ศธ 04059/ว4000 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และประเด็นอื่น ๆ)
    3) ผู้เข้าร่วมการนิเทศ ติดตามฯ ขอให้เป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ-วัดผล และท่านอื่น ๆ (แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นการประชุมครูทั้งโรงเรียน)
    4) หลังจากการนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ จะทำการจัดส่งบันทึกการนิเทศฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF
    5) เพื่อให้โรงเรียนสามารถปริ้นท์เอาท์ และนำไปผนึกลงในสมุดนิเทศของโรงเรียน
    5) หลังจากการนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ จะส่งคลิปสะท้อนผลการนิเทศฯ ให้โรงเรียนเก็บไว้เพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป
    6) ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศ หลังเสร็จสิ้นการนิเทศ  
    - สื่อสารแจ้งเรื่อง ผ่านกลุ่มไลน์เครือข่ายการนิเทศ โดยแนบ URL และ QR Code  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C2-64.jpg?attredirects=0
    - สถานศึกษาลงวัน เวลา ในตาราง (สถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดการนิเทศ)
    - กำหนดการนิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A82-64.jpg
* หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เนื่องจากมีเรื่องด่วนแจ้งเข้ามา ซ้อนกับตารางนิเทศ
3. ประสานขอใช้ระบบ การนิเทศออนไลน์ GoogleMeet Licence ผ่านเว็บไซต์ www.esdc.go.th  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/gg%20meet_License.jpg?attredirects=0
นิเทศออนไลน์
วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน · 8:30am ถึง 5:00pm
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/dhu-imax-mdg
หรือโทร: ‪(US) +1 530-994-2126‬ PIN: ‪628 899 633‬#
4. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ แจ้ง URL และ QR Code
QR Code 
5. นิเทศตามตารางนัดหมาย ตามแผนนิเทศฯ คู่มือการนิเทศฯ 
6. สะท้อนผลการนิเทศ (คลิป) 
7. บันทึกการนิเทศ และป้อนกลับ
8. แบบสอบถามความพึงพอใจ > คลิก
9. จัดทำสรุปรายงานการนิเทศภาพรวมของเครือข่ายฯ 
10. นำเสนอผู้บังคับบัญชา นำเข้าระบบฯและเผยแพร่   

22 พฤศจิกายน 2564 
        นิเทศออนไลน์ผ่าน Google Meet โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก 
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/dhu-imax-mdg
หรือโทร: ‪(US) +1 530-994-2126‬ PIN: ‪628 899 633‬#
    - สะท้อนผลการนิเทศ (คลิป) โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก 
    - บันทึกการนิเทศ และป้อนกลับ โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD22%E0%B8%9E%E0%B8%A264.jpg


การนิเทศเพื่อนช่วยเพื่อน 
    - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนบ้านพาดหมอน กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา และ โรงเรียนวัดบางช้างเเหนือ กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B222%E0%B8%9E%E0%B8%A264.jpg


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 น.

        นิเทศ On Site บูรณาการนิเทศร่วมกับการประเมินเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยร่วมกับ ศบค.อำเภอพุทธมณฑล ณ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
    - (คลิป) การนิเทศ และประเมินความพร้อมเปิดเรียน คลิก 
    - สรุปการนิเทศ และป้อนกลับ > คลิก  
    - สือการนำเสนอข้อมูลของโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/260445105_1291610227969447_5932294691451858096_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/23%E0%B8%9E%E0%B8%A264-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0

วันที่ 25พฤศจิกายน 2564  

        นิเทศ ติดตาม On Site และร่วมสังเกตการณ์ การเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) สำหรับการเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โดย ศบค.อำเภอพุทธมณฑล ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง 
        - คลิป การสนทนานิเทศ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/25%E0%B8%9E%E0%B8%A264-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%871.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/260988908_1327867027653648_8375244270838802462_n.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  

       นิเทศ On Site โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
    - คลิป สนทนานิเทศ คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/26%E0%B8%9E%E0%B8%8464-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/26%E0%B8%9E%E0%B8%8464-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C2.jpg


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  

        นิเทศ ติดตาม พร้อมทั้งให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) สำหรับการเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนวัดสาลวัน 
        - ภาพกิจกรรมการนิเทศ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/258177171_694087075308324_6719252775365804643_n.jpg


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

        นิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 ก่อนการเปิดเรียนแบบ on site ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
        - คลิป สนทนานิเทศ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29phy64/29%E0%B8%9E%E0%B8%A264-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AF.jpg

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  

        ร่วมสังเกตการณ์การประเมินความพร้อมเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในฐานะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 
        ซึ่งผู้ดำเนินการประเมินฯ ได้แก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอพุทธมณฑล ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง, อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สาธารณสุขอำเภอ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งศึกษานิเทศก์  
        คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและชื่นชมในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของคณะครูที่ตั้งใจปฏิบัติการสอนแบบ Small Bubble ตามแนวทาง Smallbox:Safety Zone in School ทำให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและความปลอดภัยแก่บุตรหลานในชุมชน  Comments