นวัตกรรมการเรียนการสอน

ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนวัตกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

@ รายชื่อนวัตกรรมหรือรูปแบบการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำแนกตามหมวดหมู่ (จากการสำรวจ) > คลิก 

@ ประกาศผลการคัดเลือก ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก  

ประกาศผลการคัดเลือก ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 

ประกาศผลการคัดเลือก ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตคลิก 

ประกาศผลการคัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (18 พ.ย. 2563) จำนวน 48 ราย > คลิก กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล

# นวัตกรรมโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 2563
    - หุ่นยนต์เดินตามเส้น คลิป1 | คลิป2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nwatkrrm/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg

# “เด็กสร้างเรื่อง” การใช้บทบาทสมมุติในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
    นางสาวพัทธ์ธนันต์ แสงพลอย โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก

Symptom Dice for Giving Advices Class with PPP method
    นายสิทธิชัย มีผิวหอม โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก

“แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน”
    นางสาวธชวรรณ สุทธาธาร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ > คลิก

# การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    ว่าที่ร้อยตรีมนัญญา มานะรัชศักดิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก


ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนวัตกรรมทั่วไป

# ตะกร้าบุญ โรงเรียนบ้านบางประแดง 2563 > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nwatkrrm/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D.jpg

นวัตกรรมการออกกำลังกาย ChOPA & ChiPA Game โรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล) 2563 > คลิก 

 Best Practice โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค 2563 "ต้นกล้าคุณธรรม นำสู่โรงเรียนสุจริตด้วยTUKTA MODEL" > คลิก 


นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
(ระดับประถมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563

1. “เด็กสร้างเรื่อง” การใช้บทบาทสมมุติในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
    นางสาวพัทธ์ธนันต์ แสงพลอย โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก

2. Symptom Dice for Giving Advices Class with PPP method
    นายสิทธิชัย มีผิวหอม โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก

3. การจัดการเรียนการสอนแบบ 3P (PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรคำอาหาร เพื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Yummy Food
    นายกุลบุตร เรือนทอง โรงเรียนบ้านห้วยพลู > คลิก | คลิก

4. ชุดพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ Sight Words
    นางสาวอุมาพร หนูรุ่น โรงเรียนวัดผาสุการาม > คลิก

5. “แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน”
    นางสาวธชวรรณ สุทธาธาร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ > คลิก

6. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    ว่าที่ร้อยตรีมนัญญา มานะรัชศักดิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก

7. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ผ่านระบบออนไลน์
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยใช้หลักสูตร Phonics Hero > คลิก
    นางสาวธัญญลักษณ์ สุขสมบูรณ์ โรงเรียนวัดเชิงเลน > คลิก

8. การใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Using games to develop students’ leaning vocabularies in Prathomsuksa 4)
    นางสาวอำพร วุฒิฐิโก โรงเรียนวัดกกตาล > คลิก

9. เกมเพลงพาเพลินส่งเสริม Speaking skill
    นางสาวสิริลักษณ์ พละเดช โรงเรียนวัดน้อย > คลิก

10. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Easy English. เรื่อง Jobs for life. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
    นางสาวสิริวรรณ อุ่นใจวิวัฒน์ โรงเรียนวัดไทร > คลิก

11. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
    นางสาวนิตยา เร่งรัด โรงเรียนวัดไทร > คลิก

12. “การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยมีกระบวนการฟังและพูดเป็นฐาน”
    นางสาวอภิษฎา สุวรรณภาญกูร โรงเรียนวัดนิลเพชร > คลิก

13. “การเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสื่อสาร CLT (communicative language teaching)”
    นางสาวพิมพ์ตะวัน หิมทอง โรงเรียนวัดนิลเพชร > คลิก

14. การพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้ STEM Design Process
    นางสาวณัฏฐา ทองราช โรงเรียนคลองบางกระทึก > คลิก

15. ไม่มีชื่อเรื่อง
    นายสาธิต โภคี โรงเรียนวัดสรรเพชญ > คลิก

16. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยการสอนแบบ Active Learning ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
    นางสาวธันยาพร ไทยเจริญ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก

17. การพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ COLORS และ FUN COLORS BOOK 
    นางสาวอารีย์ วรรณรังษี โรงเรียนบ้านบางประแดง > คลิก

18. ยกระดับคุณภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Amazing Job) 
    นางณิชชา สุขโข โรงเรียนคลองทางหลวง > คลิก 

# นวัตกรรมโรงเรียนบ้านห้วยพลู - Best Eng 
    - การจัดการเรียนการสอนแบบ 3P (PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรคำอาหาร เพื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Yummy Food  โดยนายกุลบุตร เรือนทอง โรงเรียนบ้านห้วยพลู > คลิก | คลิก 

# นวัตกรรมโรงเรียนวัดกกตาล 
    - การใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (นางสาวอำพร วุฒิฐิโก)  
There was an old teacher (1) > คลิก 
There was an old teacher (2) > คลิก
    นร.ท่องประโยคดังนี้ There was an old teacher, who taught in a school. With so many noisy children. She need one rule. 

นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
(ระดับมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563

1. การใช้แบบฝึกประกอบภาพยนตร์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    น.ส.ปรียานุช ทองเกลี้ยง ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด > คลิก 

2. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศวิชาภาษาอังกฤษ
    น.ส.จุฑามาศ ชูนามชัย ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย > คลิก 


Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
12 พ.ค. 2564 06:18
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
3 พ.ค. 2564 00:36
Ċ
Webmaster Supervisory,
1 พ.ค. 2564 21:20
Comments