การศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง

 บันทึกการประชุม อบรม สัมมนา (.xlsx) > คลิก (สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคล)
 บันทึกการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (.doc) > คลิก (สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคล)
 บันทึกการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร ตำราและภูมิปัญญา > คลิก (สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคล)
 ผลจากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง สู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย > คลิก  
 การเข้าร่วมกลุ่มเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแวดวงวิชาการและชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
     @ สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย > คลิก 
     @ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย สศท. > คลิก 
     @ เครือข่ายบุคลากรครูทะเบียน-วัดผล > คลิก  
     @ English Bilingual Education (EBE) > คลิก 
     @ Primary English Camp > คลิก 
 การใช้ Social Media เพื่อการนิเทศการศึกษาและประสานการปฏิบัติราชการ 
        Line Application : 
            สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษ  BOOT CAMP ระดับชั้น ป.6 และ ม.3
            สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษ ศูนย์ PEER CENTER
            สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
            สร้างกลุ่มไลน์ครูวัดผล SCHOOL MIS
            เข้าร่วมกลุ่มไลน์ P.M.(ศน.ภาษาอังกฤษ)
            เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ศน.วัดผล สพฐ.
        Face Book Application : 
            ร่วมพัฒนาเพจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
            สร้างกลุ่มเครือข่ายนักวัดผล สพป.นครปฐม > คลิก
            สร้างกลุ่ม KERIN’S PLC for English Teachers > คลิก
        Smart Phone Application : 
            Echo English > คลิก
            Coding Thailand > คลิก
            Google Apps > คลิก
            เครื่องมือและโปรแกรมน่าใช้งาน จากเว็บไซต์ Google > คลิก
            10 good apps to enhance kids criticalthinking คลิก
            Student products of Computer EDU#57 > คลิก
            Educational Technology and Mobile Learning > คลิก
            โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือ (Classdojo | Google Classroom | Socrative | Plickers App | Zipgrade | Kahoot | Seesaw | quiver | Engrade | Padlet | Edmodo Edmodo) ฯลฯ22 ธันวาคม 2562
        ศึกษาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 (15 ชั่วโมง) ของชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-online.jpg

วันที่ 21 ธันวาคม 2562
        เข้ารับอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.826210867819269&type=3&_rdc=1&_rdr

วันที่ 27 ตุลาคม 2562
        ศึกษาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (6 ชั่วโมง) ของชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/16%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2(27%E0%B8%95%E0%B8%8462)62-10-27-08-75180015.jpg

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2562
        ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562
        ประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การใช้สื่อไอซีทีบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21 ณ ฟิลไลค์โฮมรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  
        รับการอบรมการตัดต่อทำวิดีโอคลิป พร้อมทั้งสร้างชิ้นงานจากการฝึกปฏิบัติ ได้ชิ้นงาน เรื่อง การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/69715048_1362860920530049_8898718100355022848_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
        การประชุมอบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การใช้ QR CODE และ GOOGLE FORM เพื่อลดปริมาณกระดาษ ณ ห้องประชุม ชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 
        ผู้เข้าร่วมรับการอบรม : ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ
        วิทยากร : นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และนายพิจารณ ดิษฐ์ประชา


วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561
        การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ตามข้อเสนอเชิงนโยบายของ รมว.ศธ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/standard-780x405.jpg

อัลบั้มภาพ > คลิก

วันที่ 18-19 กันยายน 2561
        ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหนองสองตอน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมทำดอกไม้จากธรรมชาติ น้ำยาเอนกประสงค์ที่ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติ (ล้างจาน ถูพื้น) และธนาคารโรงเรียน
- บรรยายพิเศษ โดย นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นฐ.2
- ประสบการณ์และวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล โดยนายทวีพล แพเรือง
- บทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนและความสัมพันธ์กับชุมชน โดยนายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุล
- อภิปรายการนำเสนอแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนและ สพป.นฐ.2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/42110565_1823411157713302_2944218008601493504_n.jpg


วันที่ 10 สิงหาคม 2561
        ร่วมการประชุมอบรมและปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 เพื่อพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม PLC กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1077654012384076

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
        ร่วมประชุมตามโครงการขับเคลื่อนระบบควบคุมคุณภาพภายในเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/33994878_1668979939823092_3859321440247480320_n.jpg

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
        เข้ารับการอบรมรับความรู้เรื่องมาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ และความเชื่อมโยงกับ DynEd ณโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/23031669_1469059303148491_2095418326499068883_n.jpg

วันที่ 14 -15 กันยายน 2560
        โครงการอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/14%E0%B8%81%E0%B8%A260.jpg

วันที่ 30 สิงหาคม 2560
        เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้ของศึกษานิเทศก์ และสร้างสังคมพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์และครู (PLC) สังกัด สพป.นฐ.เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/21230839_1417144665006622_8981535628364128262_n.jpg

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 
        เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ "ชุมชนวิชาชีพกับศักยภาพศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม" ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/24%E0%B8%AA%E0%B8%8460.jpg

วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2560
        อบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/43730588_565168097265984_1056511020798836736_n.jpg


วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560
        ร่วมประชุมคณะกรรมการนิเทศ ขับเคลื่อน Boot camp ณ.โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม. เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/19225931_1353408784725789_6235394497792777116_n.jpg


หน้าเว็บย่อย (1): สังเคราะห์
Comments