การศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง

 บันทึกการประชุม อบรม สัมมนา (.xlsx) > คลิก (สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคล)
 บันทึกการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (.doc) > คลิก (สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคล)
 บันทึกการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร ตำราและภูมิปัญญา > คลิก 
 ผลจากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง สู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย > คลิก  
 การเข้าร่วมกลุ่มเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแวดวงวิชาการและชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
     @ สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย > คลิก 
     @ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย สศท. > คลิก 
     @ เครือข่ายบุคลากรครูทะเบียน-วัดผล > คลิก  
     @ English Bilingual Education (EBE) > คลิก 
     @ Primary English Camp > คลิก 
 การใช้ Social Media เพื่อการนิเทศการศึกษาและประสานการปฏิบัติราชการ 
        Line Application : 
            สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษ  BOOT CAMP ระดับชั้น ป.6 และ ม.3
            สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษ ศูนย์ PEER CENTER
            สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
            สร้างกลุ่มไลน์ครูวัดผล SCHOOL MIS
            เข้าร่วมกลุ่มไลน์ P.M.(ศน.ภาษาอังกฤษ)
            เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ศน.วัดผล สพฐ.
        Face Book Application : 
            ร่วมพัฒนาเพจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
            สร้างกลุ่มเครือข่ายนักวัดผล สพป.นครปฐม > คลิก
            สร้างกลุ่ม KERIN’S PLC for English Teachers > คลิก
        Smart Phone Application : 
            Echo English > คลิก
            Coding Thailand > คลิก
            Google Apps > คลิก
            เครื่องมือและโปรแกรมน่าใช้งาน จากเว็บไซต์ Google > คลิก
            10 good apps to enhance kids criticalthinking คลิก
            Student products of Computer EDU#57 > คลิก
            Educational Technology and Mobile Learning > คลิก
            โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือ (Classdojo | Google Classroom | Socrative | Plickers App | Zipgrade | Kahoot | Seesaw | quiver | Engrade | Padlet | Edmodo Edmodo) ฯลฯ


 คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
        1. คู่มือการพัฒนาครูผู้ช่วย > คลิก
        2. คู่มือสำหรับวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง > คลิก
        3. แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรมพัฒนาตนเอง > คลิก
        4. เอกสารความรู้พื้นฐานประกอบการพัฒนาตนเอง > คลิก
 เอกสารจากการค้นคว้าพัฒนาตนเอง
# ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Toolkits:Making Strategy Work)  
    สำนักบริหารยุทธศาสตร์ : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ > คลิก 
เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning Tool kits) > คลิก  
    1. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
    2. การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Idividual Scorecard)
    3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
    4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
    5. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
    6. ความคิดไร้ขีดจำกัด (Ideas are Free) 
    7. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
    8. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) 
ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ(Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
    - คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ เวอร์ชั่น 1.0 > คลิก
# คู่มือชุดเครื่องมือ (Toolkit) จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) > คลิก 
# คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (สานักงาน ก.พ.ร.) > คลิก 
พัฒนาตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Learning ของ กพร. > คลิก 
    - หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม > คลิก  

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
    ประจำปีงบประมาณ 2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 44 หลักสูตร  หนังสือนำ คลิก   รายชื่อหลักสูตร คลิก 
        ประกาศ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 29 หลักสูตร หนังสือนำ คลิก ประกาศ คลิก 
        ประกาศ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 45 หลักสูตร หนังสือนำ คลิก ประกาศ คลิก 
        ประกาศ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 13 หลักสูตร หนังสือนำ คลิก ประกาศ คลิก 
    ประจำปีงบประมาณ 2563 
        ประกาศ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 33 หลักสูตร หนังสือนำ คลิก ประกาศ คลิก

# ปฏิบัติตามหนังสือ สพป.นครปฐมเขต 2 ที่ ศธ 04059/ ลว.9 เม.ย. 2563 เรื่อง การพัฒนาความรู้ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. ให้พัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 หลักสูตรและรายงานกลุ่มพัฒนาครูฯ ภายใน 3 พ.ค.63 พร้อมแนบสำเนาเกียรติบัตร > คลิกรวมเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง ปี 2564 > คลิก
รวมเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง ปี 2563 > คลิก

2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564
        เข้าร่วม Face Book Live : English Discoveries TH เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ใน EDxNIDTEP 2021 > คลิก  สอบได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 
        เครือข่ายศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม / นางสาวเกริน ช้อยเครือ
ลำดับที่ 41 / English Discoveries TH เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EDxNIDTEP 2021 กำหนดการที่สำคัญ 
*27 ก.พ. - 5 มี.ค. : ตอบรับการลงทะเบียน
*1 มี.ค. - 19 มี.ค. : ปฐมนิเทศผ่าน Facebook Group, รับ Code: URL, Username - Password ในการเข้าเรียน, รับข้อมูลเอกสารประกอบการเรียนรู้, สอบวัดระดับภาษาก่อนเรียน (Pre-test)! เริ่มเรียนหลังวันที่ 20 มี.ค. 

วันที่ 1 มีนาคม 2564
        สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์ (Instructional Design for Online Learning) ม.มหิดล > คลิก 

        สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ Pre-Intermediate (A2) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สื่อ Velawoods English (ระยะเวลาอบรม 1 เดือน) หลักสูตร Pre-Intermediate (A2)  http://bit.ly/3sbv9C4
    - วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 13.00-16.00 น. ปฐมนิเทศ 
    - วันที่อาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 14.30 น. สอบ placement test 
    - เข้าร่วม Face Book Live : English Discoveries TH เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EDxNIDTEP 2021 https://www.facebook.com/edothailand/videos/498971304430998 
    - กำหนดสอบตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
        สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 > คลิก
        ร่วมรับชมเสวนาออนไลน์ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/2021-02-27_9-54-38.jpg

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 
        ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ "หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ" โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th  
- ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 เครือข่ายศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางสาวเกริน ช้อยเครือ ลำดับที่ 41 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 > คลิก 

วันที่ 25 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564
        ลงทะเบียนอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) “หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)” ดำเนินการโดยกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
        หลักสูตรฯประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
    หน่วยที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
    หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551
    หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551
    หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
    หน่วยที่ 5 การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
    หน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ
    - รายงานการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (T001) คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/155126291_1148119615628391_6452548842147395283_n.jpg

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
        ศึกษาดูงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (KRS) ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังวัดสุพรรณบุรี 
        โดยได้รับผิดชอบหัวข้อ KM / PLC และวิจัย และหัวข้อการดำเนินการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ด้วยเลขประชาชน 13 หลัก เนื่องจากได้คะแนนลดน้อยลงกว่าปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือ การเก็บเอกสารหลักฐานไว้ใน google drive พร้อมทั้งทำ QR Code หรือ link เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าถึงเอกสารและหลักฐานได้อย่างสะดวก การทำงานควรมีโมเดล (รูปแบบ) เป็นของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีแบบแผน เป็นรูปธรรมและน่าสนใจ ยึดกระบวนการทำงานให้เป็นแบบเชิงรุก เพื่อ่ให้ทำงานเสร็จทันเวลาและมีผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้นไป
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-9%E0%B8%81%E0%B8%9E64.jpg

วันที่ 31 มกราคม 2564
        ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
    - รับชมวิดีโอแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
    - ทำแบบประเมิน

วันที่ 31 มกราคม 2564
        ทดสอบการทำข้อสอบ CEFR จากระบบจำลอง ของ EF SET
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/EF%20SET%20Kerin64-Certificate.jpg

วันที่ 25 มกราคม 2564 
        พัฒนาตนเองรับการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
“หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)” > คลิก
        หลักสูตรฯประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551
หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ  พุทธศักราช 2551
หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
หน่วยที่ 5 การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
หน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
        เข้าร่วมการอบรมออนไลน์เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 "พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
        ในการเข้าศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดทำสื่อ การกำหนดกิจกรรม การวัดและประเมินผล ซึ่งจะได้นำมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาจัดทำบทเรียนออนไลน์ ตามโครงการของ สพป.นครปฐม เขต 2
    - สมัครลงทะเบียนออนไลน์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 (11:50 น.)
    - เริ่มเข้าเรียน 23 ม.ค. 64 ร่วมกิจกรรมปาฐกถา ในเงื่อนไขของโครงการ การปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 4 เรื่อง “พลังครูไทย วิถีใหม่” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช > คลิก 
    - เข้าร่วมการเสวนา “ทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อครูยุคดิจิทัล เรื่อง ศาสตร์พระราชา” ผู้ร่วมเสวนา ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ดร.สุมณี ปิ่นเวหาส์ กรรมการสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต > คลิก 
    - ร่วมตอบคำถาม 
    1. สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับคุณครูในวิถีใหม่ได้อย่างดี โดยใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคมรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ต่อผู้เรียน 
    2. นำการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาในปรากฎการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน มาฝึกตนเองและคนรอบข้างให้รู้จักคิด วิเคราะห์อะไรควรไม่ควร แค่ไหน อย่างไร เมื่อได้ทั้งด้านบวกและด้านลบแล้ว พร้อมเผยแพร่แนวความคิดให้คนรอบข้างรับรู้ทางสื่อโซเชียลและเปิดใจรับฟังข้อคิดเห็น 


17 มกราคม 2564 
        พัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตรการออกแบบห้องเรียนฐานสมรรถนะ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/certificate%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14.00 –17.00 น.
        ร่วมติดตามเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมออนไลน์ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน...เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักสูตร ตอนที่ 1: สมรรถนะ... สมรรถนะ... สมรรถนะนั้นสำคัญไฉน สร้างได้อย่างไร
(วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา, รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์ ลัดดา ภู่เกียรติ) > คลิก
Pre-test > คลิก | Post-test > คลิก 

11 พฤศจิกายน 2563
        เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา "คุรุสภาพาTalk: ครูยุคใหม่ เรียนใช้ ไอทีใกล้ตัว"
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%84.jpg

3 ตุลาคม 2563
        เข้ารวมการประชุม ONLINE WORKSHOP ACADEMY Worldclass Educational Resources International EXPO and Conference นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ และการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษา โฟนิคส์ อิง-ไทย ปูพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อคนไทย" คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/3%E0%B8%95%E0%B8%8463%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg

2 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. 
    ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ด้วยระบบออนไลน์ > คลิก

7 พฤษภาคม 2563
    ผ่านการอบรมการจัดการเรีนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (สพฐ.) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/kerin-7%E0%B8%9E%E0%B8%8463.jpg

22 เมษายน 2563 เวลา 9:12 น. 
        อบรมออนไลน์ หลักสูตรจิตสำนึกสาธารณะ สำนักงาน ก.พ.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/digital%20literacy-%E0%B8%81%E0%B8%9E63.jpg?attredirects=0

21 เมษายน 2563 เวลา 10:57 น.
    อบรมออนไลน์ หลักสูตร Digital Literacy ของสำนักงาน ก.พ. 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Digital%20Literacy-%E0%B8%81%E0%B8%9E63.jpg?attredirects=0

31 มีนาคม 2563
    เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ห้องสมุดประชาชน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/31-3-63.png

31 มีนาคม 2563
    เข้าทดสอบ Safe Internet For Kid.com เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กในวัย 7-16 ปี ได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานขึ้น หลังจากจบหลักสูตร Safe Internet แล้ว เด็กๆ จะสามารถ: สื่อสารอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ / ระบุความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น ขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/91498675_904813699958985_463062800961372160_o.jpg?attredirects=0

29 มีนาคม 2563
    อบรมหลักสูตรออนไลน์ Be Internet Awesome ใช้สื่อออนไลน์อย่างชาญฉลาด โดย Google 
    1. Be Internet Smart คิดก่อนแชร์ ข่าวต่างๆ (ทั้งดีและไม่ดี) แพร่กระจายในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และหากไม่คิดให้รอบคอบ เด็กๆ อาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งอาจมีผลกระทบในระยะยาว ดูวิธีแชร์ข้อมูลกับคนที่รู้จักและไม่รู้จักได้เลย
    สื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
    ส่งเสริมการคิดก่อนแชร์
    สร้างคู่มือเกี่ยวกับประเภทการสื่อสารที่ เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_4.jpg?attredirects=0
    2. Be Internet Alert ไม่ตกหลุมพรางกลลวง ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น ความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงและเท็จเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในโลกออนไลน์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_2.jpg
    3. Be Internet Strong เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยส่วนบุคคล ในโลกออนไลน์และออฟไลน์นั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน การปกป้องข้อมูลที่สำคัญช่วยให้เด็ก ๆ หลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์ ชื่อเสียง และความสัมพันธ์ได้
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_5.jpg
    4. Be Internet Kind เป็นคนดีเท่จะตาย อินเทอร์เน็ตเป็นกระบอกเสียงอันทรงพลังในการเผยแพร่เรื่องที่ดีและไม่ดี ช่วยให้เด็กๆ เลือกทางที่ถูกต้องโดยใช้แนวคิด “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตัวเรา” กับการทำสิ่งต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับผู้อื่นและกำจัดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งให้หมดไป
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_3.jpg?attredirects=0
    5. Be Internet Brave สงสัยเมื่อไรก็ถามได้เลย บทเรียนหนึ่งที่ควรจะต้องสอนเด็ก ๆ ไม่ว่าจะพบสิ่งใดในโลกออนไลน์ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่มีคำถาม พวกเขาควรพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้อย่างสบายใจ ซึ่งผู้ใหญ่สนับสนุนพฤติกรรมนี้ได้ด้วยการส่งเสริม การพูดคุยแบบเปิดเผยทั้งที่บ้านและในชั้นเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_1.jpg?attredirects=0

25 มีนาคม 2563
        การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กศน.อุบลราชธานี) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/ubon_onie_covid19_certificate_114192-1.jpg


2563

11 พฤศจิกายน 2563
        เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา "คุรุสภาพาTalk: ครูยุคใหม่ เรียนใช้ ไอทีใกล้ตัว"
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%84.jpg

3 ตุลาคม 2563
        เข้ารวมการประชุม ONLINE WORKSHOP ACADEMY Worldclass Educational Resources International EXPO and Conference นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ และการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษา โฟนิคส์ อิง-ไทย ปูพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อคนไทย" คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/3%E0%B8%95%E0%B8%8463%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg

2 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. 
    ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ด้วยระบบออนไลน์ > คลิก

7 พฤษภาคม 2563
    ผ่านการอบรมการจัดการเรีนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (สพฐ.) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/kerin-7%E0%B8%9E%E0%B8%8463.jpg

22 เมษายน 2563 เวลา 9:12 น. 
        อบรมออนไลน์ หลักสูตรจิตสำนึกสาธารณะ สำนักงาน ก.พ.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/digital%20literacy-%E0%B8%81%E0%B8%9E63.jpg?attredirects=0

21 เมษายน 2563 เวลา 10:57 น.
    อบรมออนไลน์ หลักสูตร Digital Literacy ของสำนักงาน ก.พ. 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Digital%20Literacy-%E0%B8%81%E0%B8%9E63.jpg?attredirects=0

31 มีนาคม 2563
    เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ห้องสมุดประชาชน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/31-3-63.png

31 มีนาคม 2563
    เข้าทดสอบ Safe Internet For Kid.com เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กในวัย 7-16 ปี ได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานขึ้น หลังจากจบหลักสูตร Safe Internet แล้ว เด็กๆ จะสามารถ: สื่อสารอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ / ระบุความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น ขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/91498675_904813699958985_463062800961372160_o.jpg?attredirects=0

29 มีนาคม 2563
    อบรมหลักสูตรออนไลน์ Be Internet Awesome ใช้สื่อออนไลน์อย่างชาญฉลาด โดย Google 
    1. Be Internet Smart คิดก่อนแชร์ ข่าวต่างๆ (ทั้งดีและไม่ดี) แพร่กระจายในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และหากไม่คิดให้รอบคอบ เด็กๆ อาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งอาจมีผลกระทบในระยะยาว ดูวิธีแชร์ข้อมูลกับคนที่รู้จักและไม่รู้จักได้เลย
    สื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
    ส่งเสริมการคิดก่อนแชร์
    สร้างคู่มือเกี่ยวกับประเภทการสื่อสารที่ เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_4.jpg?attredirects=0
    2. Be Internet Alert ไม่ตกหลุมพรางกลลวง ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น ความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงและเท็จเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในโลกออนไลน์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_2.jpg
    3. Be Internet Strong เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยส่วนบุคคล ในโลกออนไลน์และออฟไลน์นั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน การปกป้องข้อมูลที่สำคัญช่วยให้เด็ก ๆ หลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์ ชื่อเสียง และความสัมพันธ์ได้
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_5.jpg
    4. Be Internet Kind เป็นคนดีเท่จะตาย อินเทอร์เน็ตเป็นกระบอกเสียงอันทรงพลังในการเผยแพร่เรื่องที่ดีและไม่ดี ช่วยให้เด็กๆ เลือกทางที่ถูกต้องโดยใช้แนวคิด “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตัวเรา” กับการทำสิ่งต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับผู้อื่นและกำจัดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งให้หมดไป
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_3.jpg?attredirects=0
    5. Be Internet Brave สงสัยเมื่อไรก็ถามได้เลย บทเรียนหนึ่งที่ควรจะต้องสอนเด็ก ๆ ไม่ว่าจะพบสิ่งใดในโลกออนไลน์ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่มีคำถาม พวกเขาควรพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้อย่างสบายใจ ซึ่งผู้ใหญ่สนับสนุนพฤติกรรมนี้ได้ด้วยการส่งเสริม การพูดคุยแบบเปิดเผยทั้งที่บ้านและในชั้นเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_1.jpg?attredirects=0

25 มีนาคม 2563
        การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กศน.อุบลราชธานี) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/ubon_onie_covid19_certificate_114192-1.jpg


2562

22 ธันวาคม 2562
        ศึกษาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 (15 ชั่วโมง) ของชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-online.jpg

วันที่ 21 ธันวาคม 2562
        เข้ารับอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.826210867819269&type=3&_rdc=1&_rdr

วันที่ 27 ตุลาคม 2562
        ศึกษาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (6 ชั่วโมง) ของชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/16%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2(27%E0%B8%95%E0%B8%8462)62-10-27-08-75180015.jpg

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2562
        ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562
        ประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การใช้สื่อไอซีทีบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21 ณ ฟิลไลค์โฮมรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  
        รับการอบรมการตัดต่อทำวิดีโอคลิป พร้อมทั้งสร้างชิ้นงานจากการฝึกปฏิบัติ ได้ชิ้นงาน เรื่อง การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/69715048_1362860920530049_8898718100355022848_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
        การประชุมอบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การใช้ QR CODE และ GOOGLE FORM เพื่อลดปริมาณกระดาษ ณ ห้องประชุม ชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 
        ผู้เข้าร่วมรับการอบรม : ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ
        วิทยากร : นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และนายพิจารณ ดิษฐ์ประชา


วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561
        การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ตามข้อเสนอเชิงนโยบายของ รมว.ศธ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/standard-780x405.jpg

อัลบั้มภาพ > คลิก

วันที่ 18-19 กันยายน 2561
        ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหนองสองตอน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมทำดอกไม้จากธรรมชาติ น้ำยาเอนกประสงค์ที่ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติ (ล้างจาน ถูพื้น) และธนาคารโรงเรียน
- บรรยายพิเศษ โดย นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นฐ.2
- ประสบการณ์และวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล โดยนายทวีพล แพเรือง
- บทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนและความสัมพันธ์กับชุมชน โดยนายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุล
- อภิปรายการนำเสนอแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 
โรงเรียนและ สพป.นฐ.2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/42110565_1823411157713302_2944218008601493504_n.jpg

วันที่ 10 สิงหาคม 2561
        ร่วมการประชุมอบรมและปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 เพื่อพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม PLC กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1077654012384076

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
        ร่วมประชุมตามโครงการขับเคลื่อนระบบควบคุมคุณภาพภายในเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/33994878_1668979939823092_3859321440247480320_n.jpg

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
        เข้ารับการอบรมรับความรู้เรื่องมาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ และความเชื่อมโยงกับ DynEd ณโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/23031669_1469059303148491_2095418326499068883_n.jpg

วันที่ 14 -15 กันยายน 2560
        โครงการอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/14%E0%B8%81%E0%B8%A260.jpg

วันที่ 30 สิงหาคม 2560
        เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้ของศึกษานิเทศก์ และสร้างสังคมพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์และครู (PLC) สังกัด สพป.นฐ.เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/21230839_1417144665006622_8981535628364128262_n.jpg

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 
        เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ "ชุมชนวิชาชีพกับศักยภาพศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม" ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/24%E0%B8%AA%E0%B8%8460.jpg

วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2560
        อบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/43730588_565168097265984_1056511020798836736_n.jpg


วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560
        ร่วมประชุมคณะกรรมการนิเทศ ขับเคลื่อน Boot camp ณ.โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม. เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/19225931_1353408784725789_6235394497792777116_n.jpg


หน้าเว็บย่อย (2): สังเคราะห์ addie
Comments