การศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง

 การศึกษาดูงานทางวิชาการ > คลิก
 การร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและถอดบทเรียน > คลิก  
 บันทึกการประชุม อบรม สัมมนา (.xlsx) > คลิก (สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคล)
 บันทึกการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (.doc) > คลิก (สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคล)
 บันทึกการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร ตำราและภูมิปัญญา > คลิก 
 ผลจากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง สู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย > คลิก  
 การเข้าร่วมกลุ่มเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแวดวงวิชาการและชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
     @ สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย > คลิก 
     @ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย สศท. > คลิก 
     @ เครือข่ายบุคลากรครูทะเบียน-วัดผล > คลิก  
     @ English Bilingual Education (EBE) > คลิก 
     @ Primary English Camp > คลิก 
 การใช้ Social Media เพื่อการนิเทศการศึกษาและประสานการปฏิบัติราชการ 
        Line Application : 
            สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษ  BOOT CAMP ระดับชั้น ป.6 และ ม.3
            สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษ ศูนย์ PEER CENTER
            สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
            สร้างกลุ่มไลน์ครูวัดผล SCHOOL MIS
            เข้าร่วมกลุ่มไลน์ P.M.(ศน.ภาษาอังกฤษ)
            เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ศน.วัดผล สพฐ.
        Face Book Application : 
            ร่วมพัฒนาเพจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
            สร้างกลุ่มเครือข่ายนักวัดผล สพป.นครปฐม > คลิก
            สร้างกลุ่ม KERIN’S PLC for English Teachers > คลิก
        Smart Phone Application : 
            Echo English > คลิก
            Coding Thailand > คลิก
            Google Apps > คลิก
            เครื่องมือและโปรแกรมน่าใช้งาน จากเว็บไซต์ Google > คลิก
            10 good apps to enhance kids criticalthinking คลิก
            Student products of Computer EDU#57 > คลิก
            Educational Technology and Mobile Learning > คลิก
            โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือ (Classdojo | Google Classroom | Socrative | Plickers App | Zipgrade | Kahoot | Seesaw | quiver | Engrade | Padlet | Edmodo Edmodo) ฯลฯ

 คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
        1. คู่มือการพัฒนาครูผู้ช่วย > คลิก
        2. คู่มือสำหรับวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง > คลิก
        3. แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรมพัฒนาตนเอง > คลิก
        4. เอกสารความรู้พื้นฐานประกอบการพัฒนาตนเอง > คลิก
 เอกสารจากการค้นคว้าพัฒนาตนเอง
# ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Toolkits:Making Strategy Work)  
    สำนักบริหารยุทธศาสตร์ : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ > คลิก 
เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning Tool kits) > คลิก  เนื้อเรื่องประกอบด้วย 
    1. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
    2. การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Idividual Scorecard)
    3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
    4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
    5. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
    6. ความคิดไร้ขีดจำกัด (Ideas are Free) 
    7. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
    8. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) 
ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ(Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
    - คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ เวอร์ชั่น 1.0 > คลิก
# คู่มือชุดเครื่องมือ (Toolkit) จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) > คลิก 
# คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (สานักงาน ก.พ.ร.) > คลิก 
พัฒนาตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Learning ของ กพร. > คลิก 
    - หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม > คลิก  

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
    ประจำปีงบประมาณ 2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 44 หลักสูตร  หนังสือนำ คลิก   รายชื่อหลักสูตร คลิก 
        ประกาศ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 29 หลักสูตร หนังสือนำ คลิก ประกาศ คลิก 
        ประกาศ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 45 หลักสูตร หนังสือนำ คลิก ประกาศ คลิก 
        ประกาศ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 13 หลักสูตร หนังสือนำ คลิก ประกาศ คลิก 
    ประจำปีงบประมาณ 2563 
        ประกาศ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 33 หลักสูตร หนังสือนำ คลิก ประกาศ คลิก

# ปฏิบัติตามหนังสือ สพป.นครปฐมเขต 2 ที่ ศธ 04059/ ลว.9 เม.ย. 2563 เรื่อง การพัฒนาความรู้ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. ให้พัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 หลักสูตรและรายงานกลุ่มพัฒนาครูฯ ภายใน 3 พ.ค.63 พร้อมแนบสำเนาเกียรติบัตร > คลิก

# ศึกษาเอกสาร เพื่อการจัดทำแผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ประเด็นการนิเทศ ปี 2563 > คลิก 
- เอกสารการนิเทศบูรณาการ (ฉบับword) > คลิก 
คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (นางปาณชีพ เกษามูล) > คลิก 
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. > คลิก
- แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศนฐ.) > คลิก 
- สื่อนำเสนอ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(สพฐ.) > คลิก
- คู่มือปฏิบัติงาน/มาตรฐานงาน ของกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 > คลิก
- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 1 > คลิก
- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2 > คลิก
- คู่มือการปฏิบัติงาน ศน. (สพป.เพชรบูรณ์ 2) > คลิก 
- แผนนิเทศ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2 ปี 59-60 > คลิก 
แผนนิเทศ สพป.นครพนม เขต 2 ปี 62 > คลิก
แผนนิเทศ สพป.นครปฐม เขต 1 > คลิก
- แนวทางการนิเทศ ติดตาม การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 9 จุดเน้น (สพป.ลำพูน เขต 1) > คลิก
- แนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย 2561 (สพป.เชียงราย เขต 2) > คลิก
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 (สพป.เชียงราย เขต 2) > คลิก
คู่มือนิเทศภายในโรงเรียน สพม.เขต 11 > คลิก
วิธีตรวจสอบก่อน-หลังอบรมครูออนไลน์ได้ชั่วโมงจริง หรือ ไม่ > คลิก 


รวมเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง ปี 2564 > คลิก 
รวมเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง ปี 2563 > คลิก 
รวมเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง ปี 2562 > คลิก 

2564

วันที่ 12 กันยายน 2564 
        พัฒนาตนเองรับชมรายการย้อนหลัง (11 ก.ย.64) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21” (Competence Empowerment of English Teachers of the 21th Century” จัดโดย Human Capital Excellence Center Chaiyaphum > คลิก 

วันที่ 11 กันยายน 2564
         พัฒนาตนเอง เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ SESAO Pathumthani Webinar 2021 Blended Learning : A new normal for 21st Century learners  และชมการนำเสนอผลงาน นวัตกรรมของสถานศึกษาและครูผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนที่มีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ "SESAO 4 Online Teach Awards"  > คลิก  
    - เอกสารประกอบการบรรยาย ICT for teacher 21 (ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธ์) > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/2021-09-12_11-39-13.jpg

วันที่ 10 กันยายน 2564 
        พัฒนาตนเองรับการอบรมตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตัล OBEC Microsoft Innovation Educator หลักสูตรที่ 1 “NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา” วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/10%E0%B8%81%E0%B8%A264-OBEC.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2564
        เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OBEC Forum) ครั้งที่ 6 เรื่อง ฟังเสียงผู้บริหารสถานศึกษา : ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัล

วันที่ 26, 27 สิงหาคม 2564 
        เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/27%E0%B8%AA%E0%B8%8464-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A8.jpg

วันที่ 20, 21, 22 สิงหาคม 2564  เวลา 8.00-17.00 น. 
        พัฒนาตนเองโดยร่วมกิจกรรมจากการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” (Pre Webinar) 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564
        พัฒนาตนเอง อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม English Discoveries โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีหลักสูตรและการประเมินผลสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านกลุ่ม EDxNIDTEP 2021 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

- https://www.facebook.com/edothailand/ 
- โปรแกรม English Discoveries โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีหลักสูตรและการประเมินผลสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน CEFR
- English Discoveries TH เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
- ED อีเลิร์นนิ่งเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งไวยากรณ์ และคำศัพท์
- หลักสูตรที่ออกแบบโดยองค์กรผู้สร้างข้อสอบ TOEFL และ TOEIC  เน้นใช้ได้จริงในการเรียน การสอบ และการทำงานและรูปแบบการเรียนที่ตอบโจทย์ผู้เรียนสมัยใหม่ ที่ไม่มีเวลาก็สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มือถือ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง 
- LINE : https://lin.ee/iwLJqEv | (@edothailand)
- FACEBOOK : m.me/edothailand
- กลุ่ม EDxNIDTEP 2021 >  https://www.facebook.com/groups/1325375004463684/permalink/1451417751859408/ 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/18%E0%B8%AA%E0%B8%8464-Report%20Card_No271.jpg

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564
        พัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด สพฐ.OBEC Webinar สอบผ่านการประเมินผลร้อยละ 80 ได้รับวุฒิบัตร ได้ชั่วโมงอบรม 15 ชั่วโมง 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/obec-certificate.png

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
        ร่วมกลุ่มและลงทะเบียนการอบรมออนไลน์ "การเชื่อมโยง ว17/52 ว20,21/60 ว9/64 หลักเกณฑ์ ว3/64 ว4/64 ว9/64 วิเคราะห์คุณสมบัติตนเอง การเตรียมความพร้อมการยื่น สายครูผู้สอน" พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์  ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม > คลิก 
ภาคเช้า 09.00-12.00 น. เชื่อมโยง ว17/52 ว20,21/60 ว9/64  หลักเกณฑ์ ว3/64 ว4/64 ว9/64  วิเคราะห์คุณสมบัติตนเองช่วงเปลี่ยนผ่าน ว17/52 ว21/60 ว9/64  การเตรียมความพร้อมการยื่น ว17/52, ว21/60, ว9/64, ว9+ว17, ว9+ว21  ภาคบ่าย 13.00-15.30 น. การเตรียมเอกสาร วฐ.2 การถาม-ตอบ โดยวิทยากร (ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ / ศน.ณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กรุงเทพมหานคร / ศน.อมรรัตน์ งามบุญสร้าง ศึกษานิเทศก์ สพม.ปทุมธานี / ดร.สาวิตรี จุ้ยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1)
ภาพจับหน้าจอจากการอบรม > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/20%E0%B8%81%E0%B8%8464-%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
        ร่วมการสัมมนาวิจัยประจำปี จัดโดยฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  > คลิก  | ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Certificate%20CULI-IRW%202021-T4%20Kerin%20Choykhruea.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Certificate%20CULI-IRW%202021-T3%20Kerin%20Choykhruea.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Certificate%20CULI-IRW%202021-T1%20Kerin%20Choykhruea.jpg


วันที่ 18 กรกฏาคม 2564 
        เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และร่วมกิจกรรม "การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ" ครั้งที่ 1 (ภาคทฤษฎี) โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR) 
       บันทึกผลการสังเกตการณ์และเข้าร่วมกิจกรรม HCEC (64/2564)  > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/61.jpg

วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 
        รับการอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ตามโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 (ระยะที่ 1) > คลิก 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
        พัฒนาตนเอง ผ่านการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาโรงเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มครบวงจรและการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการหนึ่งโรงเรียนสองระบบเป็นฐาน ( ONE SCHOOL TWO SYSTEMS - BASED MANAGEMENT APPROACH )” โดยอบรมออนไลน์ 3 ชั่วโมง ปฏิบัติการ จำนวน 15 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/6%E0%B8%81%E0%B8%8464-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
        พัฒนาตนเอง อบรมออนไลน์หลักสูตร education 4.0 ผ่านระบบ conference (ด้วยแพลตฟอร์ม DEEP) มีผลการทดสอบ 100% 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

วันที่ 26 มิถุนายน 2564  เวลา 10.30-12.00 น.
        พัฒนาตนเอง อบรมออนไลน์หลักสูตร ”เครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” โดย Starfish Academy พัฒนานักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จำนวน 1.30 ชม. ผ่านระบบ zoom 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/26%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A264%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
        เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานทางวิชาการ "New Gen Morality ! สะท้อน...ความดีในวิถีโรงเรียนสุจริต" โดย สพฐ. ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และสถาบันวิชาป้องกันประเทศ 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564
        ร่วมการประชุมออนไลน์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 245 เขต เรื่อง “การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
        - (ร่าง) แนวทางการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักทดสอบฯ สพฐ.) > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/sar1.jpg

วันที่ 20 มิถุนายน 2564
        พัฒนาตนเอง อบรมออนไลน์หลักสูตร พัฒนาอาสาเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ (นักสืบไซเบอร์) Digital Detective > คลิก 
    - USER NAME: detective003194
    - PASSWORD: Bangkok_digital2021
    - คู่มือเรียนหลักสูตรออนไลน์ Digital Detective > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/20%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A264%E0%B8%82digital%20vaccine.jpg

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
        พัฒนาตนเอง รู้งาน ทันข่าว ติดตามรับชมรายการ พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 8 รับทราบข้อมูล > คลิก 
    - สรุปข้อมูลจากภาพหน้าจอ > คลิก 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564  
        ศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองร่วมรับฟังการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการ คปก. และ พวอ. ประจำปี 2564 "ขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่" 
    - รับฟังการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
เเละ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
    - ข้อมูลภาพจากการร่วมกิจกรรม > คลิก 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564  
        ศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองโครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรม เรื่อง การวัดผลประเมินผลออนไลน์  > https://fb.watch/62IWvPyenL/  
    เว็บไซต์ > https://sites.google.com/nu.ac.th/edtech64/home
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/2021-06-12_20-15-36.jpg

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 - 09.50 น.
        พัฒนาตนเอง ร่วมรับชมรายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นฐ. 2 ซึ่งมีเจตนาที่จะประชุมแลประสานกับท่าน ผอ.โรงเรียนโดยตรง ซึ่งถือเป็นการประชุมผู้บริหารโรงเรียนทุกสัปดาห์ > คลิก 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30 - 10.00 น. 
         เข้าร่วมประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ : HECE (ภาคกลาง) ทางออนไลน์ โดยให้ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุม โดยลงทะเบียนทาง QR Code ตามรอบการอบรม รอบที่ 1 ภาคกลาง > คลิก 

วันที่ 1 มิถนายน 2564
        ได้รับการตอบรับเข้าร่วมทางอิเมล์ AIS Academy เข้าร่วมยกระดับ EdTech ไทย กับโครงการ The Educators Thailand การประกวดเฟ้นหาสุดยอดครูผู้สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี > http://bit.ly/EDUretarget

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
        ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ผ่านช่องทาง > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/186530596_1204311466675872_1609982306928455307_n.jpg

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.       
        พัฒนาตนเอง ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนด้วย Application เพื่อการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในยุค COVID -19” แบบออนไลน์ ผ่าน Zoom
    - ลิงก์เข้าระบบ https://zoom.us/j/93634320257
    - เอกสารประกอบการวัดและประเมินผลออนลไน์ โดย ผศ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล(อาจารย์บี)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร > คลิก 
    - Live Worksheets แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ > คลิก
    - เปิดกล่อง ส่องสื่อ by Aj.Pumpim > คลิก
    - ชมย้อนหลัง > คลิก
    - เอกสารแบ่งปัน > คลิก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
        พัฒนาตนเองผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนไลน์  และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/21%E0%B8%9E%E0%B8%8464-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
        พัฒนาตนเองผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดมิฟิเคชั่น และ การวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ 
    - การวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ > คลิก
    - OBEC Webinar 2021 > https://webinar.moe.go.th/

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
        ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาการจัดการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการโปรแกรม School MIS ของ สพป.นครปฐม เขต 2 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
        ศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Cer-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
        พัฒนาบทเรียนออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก 
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาด้วยทักษะภาาาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทเรีนออนไลน์ เรื่อง VisaKha Bucha Day > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/16%E0%B8%9E%E0%B8%8464-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
        ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ Kru Club หัวข้อ "สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal ของโครงการเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำดีออนไลน์ (Youth R-SA) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/15%E0%B8%9E%E0%B8%8464-cer-IBS.jpg

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (เวลา 08.30 น.) 
        ร่วมรับชมและจัดทำสรุปการรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : ทาง ETV และ OBEC Channel > คลิก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
        พัฒนาตนเองโดยใช้ Google Classroom หลักสูตร แนวทางการประเมินสมรรถนะสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
        ร่วมกิจกรรม Workshop Online เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ“ Starfish Academy ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop แบบ Cool Kru ผ่านระบบ zoom 
    - ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.25 น. > คลิก 
    - เอกสาร การใช้โปรแกรม Zoom สำหรับผู้ข้าร่วมประชุม > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/24%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A264%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น.
        เข้าร่วมโครงการอบรม Online ผ่านระบบ ZOOM เรื่องการใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร > คลิก หรือเข้า FB คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร > คลิก  
        และเข้าร่วมไลน์กลุ่มเครือข่าย คณะศึกษาศาตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg

วันที่ 23 เมษายน 2564 
        สมัครเข้าร่วมโครงการ "The Educators Thailand" ร่วมเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีที่จะทำให้การศึกษาไทยล้ำหน้าไปอีกขั้น พร้อมพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) อย่างเต็มรูปแบบจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาไทยที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป โดยผู้ชนะการประกวดในโครงการ ฯ จะได้ร่วมสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการสอนกับ AIS Academy พร้อมรับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
    - เอกสารโครงการ > คลิก

วันที่ 23 เมษายน 2564 
        สมัครเข้าอบรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) 
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform
ประกาศรับสมัคร และหนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา
สมัครตั้งแต่วันที่ 7-25 เมษายน 2564 สมัครได้ที่ http://bit.ly/recruit-ethics-ksp ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอบรมวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 www.ksp.or.th ถ้าผ่าน จะต้องเข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 (เลื่อนไม่มีกำหนด)
    - ประกาศรับสมัคร > คลิก
    - หนังสือยินยอมและรับรองจากผู้บังคับบัญชา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2564
        พัฒนาตนเอง ทดสอบความรู้ เรื่อง หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยคะแนนเฉลี่ย 95.00 % จัดโดย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/13%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A264-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2564 
        พัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมออนไลน์ "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่" จัดโดย กลุ่มนิเทศฯ สพม.ปทุมธานี 
    ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม > คลิก 
    - รายงานพัฒนาตนเองฯ คลิก 

วันที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 09.30 น. 
        ร่วมรับชมการประชุมทางไกลถ่ายทอดสด ผ่านเพจ Facebook แนวทางการพัฒนางานทะเบียน และระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทะเบียนวัดผล ผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
    ช่องทางการรับชม > คลิก  
    - รายงานพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน โดยการร่วมกิจกรรม > คลิก

วันที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 13.40-​16.45 น.
        เข้าร่วมประชุมเสวนาและทำแบบประเมิน OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 ประเด็น 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต เรื่อง พระมหาสมณานุสรณ์ : พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการศึกษาไทย  จัดโดยสำนักเลขาธิการ​สภา​การศึกษา ผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา 
    - ช่องทางการรับชม > คลิก  
    - รายงานพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน โดยการร่วมกิจกรรม > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/OEC3.jpg

วันที่ 5 เมษายน 2564  เวลา 08.30 – 13.00 น.
        พัฒนาตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และรับชมงานเสวนา : คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
        รายงานการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และรับชมงานเสวนา : คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.jpg

วันที่ 5 เมษายน 2564 
        พัฒนาตนเองศึกษาบทเรียนออนไลน์เรื่อง“ชีวิตวิถีใหม่ และความฉลาดทางดิจิทัล" 
    - รายงานการพัฒนาตนเองฯ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/170225074_1175620349544984_8214119415518640250_n.jpg

วันที่ 27 มีนาคม 2564 Live เวลา 09.00 – 12.00 น.
        พัฒนาตนเอง เข้าร่วมรับชมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หลักสูตร Active Learning-Competency-PLC ตอนที่ 3 เส้นทางนำผู้บริหารและครูเป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรมการศึกษา > คลิก  
        เอกสารประกอบการอบรม > คลิก 

วันที่ 26 มีนาคม 2564  (เวลา 3.30 น.)
        เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) สิ้นปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ทางช่องทางออนไลน์ https://www.edudev.in.th/web/2021/03/31/ 
    ช่วงที่ 1 : URL https://youtu.be/C3NllCnPQgc 
    ช่วงที่ 2 : URL https://youtu.be/bIXcbndawT8 
    - รายงานการพัฒนาตนเองฯ (21/2564) > คลิก 

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. Live 
        พัฒนาตนเอง เข้าร่วมรับชมอบรม หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการเรียนจากการเรียนรู้ออนไลน์ คลิก 
    เอกสารประกอบการอบรม > คลิก
    วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 24 มีนาคม 2564
        พัฒนาตนเอง เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมจริยธรรม ผ่านทางเฟสบุคไลฟ์ สมศ.

วันที่ 24 มีนาคม 2564
        เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสนา (OEC FORUM) ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดการศึกษาในยุค Digital Transform
    - รายการ #Liveการเสวนา OEC FORUM 2021#2 > คลิก 
    - เอกสารประกอบการประชุม > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/24%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464OEC%20FORUM.jpg


วันที่ 1 มีนาคม 2564
        เข้าร่วม Face Book Live : English Discoveries TH เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ใน EDxNIDTEP 2021 > คลิก 
    - สอบได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เครือข่ายศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม / นางสาวเกริน ช้อยเครือ ลำดับที่ 41 / English Discoveries TH เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EDxNIDTEP 2021 
    - กำหนดการที่สำคัญ *27 ก.พ. - 5 มี.ค. : ตอบรับการลงทะเบียน
*1 มี.ค. - 19 มี.ค. : ปฐมนิเทศผ่าน Facebook Group, รับ Code: URL, Username - Password ในการเข้าเรียน, รับข้อมูลเอกสารประกอบการเรียนรู้, สอบวัดระดับภาษาก่อนเรียน (Pre-test)! 
    - เริ่มเรียนหลังวันที่ 20 มี.ค. 
วันที่ 1 มีนาคม 2564
        สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์ (Instructional Design for Online Learning) ม.มหิดล คลิก 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
        สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ Pre-Intermediate (A2) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สื่อ Velawoods English (ระยะเวลาอบรม 1 เดือน) หลักสูตร Pre-Intermediate (A2)  http://bit.ly/3sbv9C4
    - วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 13.00-16.00 น. ปฐมนิเทศ 
    - วันที่อาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 14.30 น. สอบ placement test 
    - เข้าร่วม Face Book Live : English Discoveries TH เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EDxNIDTEP 2021 > คลิก
    - กำหนดสอบตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 
    - 6 มีนาคม 64 บทเรียนที่ 1
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/2021-03-06_8-51-58.jpg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
        สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 > คลิก
        ร่วมรับชมเสวนาออนไลน์ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/2021-02-27_9-54-38.jpg

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 
        ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ "หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ" โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th  
- ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 เครือข่ายศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางสาวเกริน ช้อยเครือ ลำดับที่ 41 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คลิก 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
        สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ Pre-Intermediate (A2) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สื่อ Velawoods English (ระยะเวลาอบรม 1 เดือน) หลักสูตร Pre-Intermediate (A2)  http://bit.ly/3sbv9C4
    - วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 13.00-16.00 น. ปฐมนิเทศ 
    - วันที่อาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 14.30 น. สอบ placement test 
    - เข้าร่วม Face Book Live : English Discoveries TH เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EDxNIDTEP 2021 > คลิก
    - กำหนดสอบตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 
    - 6 มีนาคม 64 บทเรียนที่ 1
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/2021-03-06_8-51-58.jpg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
        สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 > คลิก
        ร่วมรับชมเสวนาออนไลน์ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/2021-02-27_9-54-38.jpg

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 
        ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ "หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ" โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th  
- ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 เครือข่ายศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางสาวเกริน ช้อยเครือ ลำดับที่ 41 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คลิก 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
        ศึกษาดูงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (KRS) ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังวัดสุพรรณบุรี 
        โดยได้รับผิดชอบหัวข้อ KM / PLC และวิจัย และหัวข้อการดำเนินการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ด้วยเลขประชาชน 13 หลัก เนื่องจากได้คะแนนลดน้อยลงกว่าปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือ การเก็บเอกสารหลักฐานไว้ใน google drive พร้อมทั้งทำ QR Code หรือ link เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าถึงเอกสารและหลักฐานได้อย่างสะดวก การทำงานควรมีโมเดล (รูปแบบ) เป็นของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีแบบแผน เป็นรูปธรรมและน่าสนใจ ยึดกระบวนการทำงานให้เป็นแบบเชิงรุก เพื่อ่ให้ทำงานเสร็จทันเวลาและมีผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้นไป
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-9%E0%B8%81%E0%B8%9E64.jpg

วันที่ 31 มกราคม 2564
        ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
    - รับชมวิดีโอแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
    - ทำแบบประเมิน

วันที่ 31 มกราคม 2564
        ทดสอบการทำข้อสอบ CEFR จากระบบจำลอง ของ EF SET
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/EF%20SET%20Kerin64-Certificate.jpg?attredirects=0

วันที่ 25 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564
        ลงทะเบียนอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) “หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)” ดำเนินการโดยกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
    หลักสูตรฯประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
    หน่วยที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
    หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551
    หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551
    หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
    หน่วยที่ 5 การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
    หน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ
    - รายงานการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (T001) คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/155126291_1148119615628391_6452548842147395283_n.jpg

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
        เข้าร่วมการอบรมออนไลน์เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 "พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน รหัสหลักสูตร 639181001 รุ่น 024 ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/23%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A264-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9.jpg

วันที่ 17 มกราคม 2564 
        พัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตรการออกแบบห้องเรียนฐานสมรรถนะ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/certificate%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14.00 –17.00 น.
        ร่วมติดตามเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมออนไลน์ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน...เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักสูตร ตอนที่ 1: สมรรถนะ... สมรรถนะ... สมรรถนะนั้นสำคัญไฉน สร้างได้อย่างไร
(วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา, รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์ ลัดดา ภู่เกียรติ) > คลิก
Pre-test > คลิก | Post-test > คลิก

วันที่ 8 มกราคม 2564
        ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ จากผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 ตามประกาศ ลว.8 มกราคม 2564
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/8%E0%B8%A1%E0%B8%8464%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.jpg?attredirects=0


2563

11 พฤศจิกายน 2563
       เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา"คุรุสภาพาTalk: ครูยุคใหม่เรียนใช้ไอทีใกล้ตัว"
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%84.jpg

3 ตุลาคม 2563
        เข้ารวมการประชุม ONLINE WORKSHOP ACADEMY Worldclass Educational Resources International EXPO and Conference นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ และการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษา โฟนิคส์ อิง-ไทย ปูพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อคนไทย" คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/3%E0%B8%95%E0%B8%8463%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg

14 กันยายน 2563 
        เข้าร่วมการเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2563 ระดับชาติ เรื่อง ความครอบคลุมและการศึกษา : ทั้งหมดหมายถึงทุกคน (Global education monitoring report summary, 2020: Inclusion and education: all means all) โดยมีนายณัฎพล  ทีปสุวรรณ  รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับนาย Shigery  Aoyagi ผู้อำนวยการสำนักงานยูเสนโก กรุงเทพฯ เป็นประธานร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีสาระสำคัญในการเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม และการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมที่มุ่งเน้นการพัฒนาปัจเจกบุคคลตามความถนัด และความจำเป็นบนแนวทางที่หลากหลาย (อ้างอิง)  https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/14kanyayn2563

2 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. 
    ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ด้วยระบบออนไลน์ > คลิก

30 กรกฎาคม 2563 
    ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2563 “The 11th TCU INTERNATIONAL e-LEARNING CONFERENCE 2020 DISRUPTIVE ECOLOGY: NEW NORMAL OF EDUCATION IN POST COVID-19” ระบบออนไลน์ (อ้างอิง) https://www.iec2020.thaicyberu.go.th/ 

29 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 น. 
    เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ" (Human Capital Excellence Center: HCEC) ตามช่องทางการรับชมได้รวบรวมสรุปข้อมูลเนื้อหาจากการบรรยาย ไว้ในเพจ "สาระเกี่ยวกับ EIDP" ตามลิงก์ http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/lesson-learn-eidp

7 พฤษภาคม 2563
    ผ่านการอบรมการจัดการเรีนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (สพฐ.) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/kerin-7%E0%B8%9E%E0%B8%8463.jpg

22 เมษายน 2563 เวลา 9:12 น. 
        อบรมออนไลน์ หลักสูตรจิตสำนึกสาธารณะ สำนักงาน ก.พ.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/digital%20literacy-%E0%B8%81%E0%B8%9E63.jpg?attredirects=0

21 เมษายน 2563 เวลา 10:57 น.
    อบรมออนไลน์ หลักสูตร Digital Literacy ของสำนักงาน ก.พ. 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Digital%20Literacy-%E0%B8%81%E0%B8%9E63.jpg?attredirects=0

31 มีนาคม 2563
    เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ห้องสมุดประชาชน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/31-3-63.png

31 มีนาคม 2563
    เข้าทดสอบ Safe Internet For Kid.com เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กในวัย 7-16 ปี ได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานขึ้น หลังจากจบหลักสูตร Safe Internet แล้ว เด็กๆ จะสามารถ: สื่อสารอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ / ระบุความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น ขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/91498675_904813699958985_463062800961372160_o.jpg?attredirects=0

29 มีนาคม 2563
    อบรมหลักสูตรออนไลน์ Be Internet Awesome ใช้สื่อออนไลน์อย่างชาญฉลาด โดย Google 
    1. Be Internet Smart คิดก่อนแชร์ ข่าวต่างๆ (ทั้งดีและไม่ดี) แพร่กระจายในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และหากไม่คิดให้รอบคอบ เด็กๆ อาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งอาจมีผลกระทบในระยะยาว ดูวิธีแชร์ข้อมูลกับคนที่รู้จักและไม่รู้จักได้เลย
    สื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
    ส่งเสริมการคิดก่อนแชร์
    สร้างคู่มือเกี่ยวกับประเภทการสื่อสารที่ เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_4.jpg?attredirects=0
    2. Be Internet Alert ไม่ตกหลุมพรางกลลวง ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น ความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงและเท็จเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในโลกออนไลน์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_2.jpg
    3. Be Internet Strong เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยส่วนบุคคล ในโลกออนไลน์และออฟไลน์นั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน การปกป้องข้อมูลที่สำคัญช่วยให้เด็ก ๆ หลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์ ชื่อเสียง และความสัมพันธ์ได้
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_5.jpg
    4. Be Internet Kind เป็นคนดีเท่จะตาย อินเทอร์เน็ตเป็นกระบอกเสียงอันทรงพลังในการเผยแพร่เรื่องที่ดีและไม่ดี ช่วยให้เด็กๆ เลือกทางที่ถูกต้องโดยใช้แนวคิด “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตัวเรา” กับการทำสิ่งต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับผู้อื่นและกำจัดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งให้หมดไป
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_3.jpg?attredirects=0
    5. Be Internet Brave สงสัยเมื่อไรก็ถามได้เลย บทเรียนหนึ่งที่ควรจะต้องสอนเด็ก ๆ ไม่ว่าจะพบสิ่งใดในโลกออนไลน์ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่มีคำถาม พวกเขาควรพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้อย่างสบายใจ ซึ่งผู้ใหญ่สนับสนุนพฤติกรรมนี้ได้ด้วยการส่งเสริม การพูดคุยแบบเปิดเผยทั้งที่บ้านและในชั้นเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/Awesome_Page_1.jpg?attredirects=0

25 มีนาคม 2563
        การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กศน.อุบลราชธานี) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/ubon_onie_covid19_certificate_114192-1.jpg


2562

22 ธันวาคม 2562
        ศึกษาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 (15 ชั่วโมง) ของชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-online.jpg

วันที่ 21 ธันวาคม 2562
        เข้ารับอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.826210867819269&type=3&_rdc=1&_rdr

วันที่ 27 ตุลาคม 2562
        ศึกษาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (6 ชั่วโมง) ของชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/16%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2(27%E0%B8%95%E0%B8%8462)62-10-27-08-75180015.jpg

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2562
        ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

2562

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562
        ประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การใช้สื่อไอซีทีบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21 ณ ฟิลไลค์โฮมรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  
        รับการอบรมการตัดต่อทำวิดีโอคลิป พร้อมทั้งสร้างชิ้นงานจากการฝึกปฏิบัติ ได้ชิ้นงาน เรื่อง การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/69715048_1362860920530049_8898718100355022848_n.jpg?attredirects=0

2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
        การประชุมอบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การใช้ QR CODE และ GOOGLE FORM เพื่อลดปริมาณกระดาษ ณ ห้องประชุม ชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 
        ผู้เข้าร่วมรับการอบรม : ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ
        วิทยากร : นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และนายพิจารณ ดิษฐ์ประชา

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561
        การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ตามข้อเสนอเชิงนโยบายของ รมว.ศธ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/standard-780x405.jpg
อัลบั้มภาพ > คลิก

วันที่ 18-19 กันยายน 2561
        ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหนองสองตอน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมทำดอกไม้จากธรรมชาติ น้ำยาเอนกประสงค์ที่ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติ (ล้างจาน ถูพื้น) และธนาคารโรงเรียน
- บรรยายพิเศษ โดย นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นฐ.2
- ประสบการณ์และวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล โดยนายทวีพล แพเรือง
- บทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนและความสัมพันธ์กับชุมชน โดยนายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุล
- อภิปรายการนำเสนอแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 
โรงเรียนและ สพป.นฐ.2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/42110565_1823411157713302_2944218008601493504_n.jpg

วันที่ 10 สิงหาคม 2561
        ร่วมการประชุมอบรมและปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 เพื่อพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม PLC กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1077654012384076

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
        ร่วมประชุมตามโครงการขับเคลื่อนระบบควบคุมคุณภาพภายในเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/33994878_1668979939823092_3859321440247480320_n.jpg

2560

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
        เข้ารับการอบรมรับความรู้เรื่องมาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ และความเชื่อมโยงกับ DynEd ณโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/23031669_1469059303148491_2095418326499068883_n.jpg

วันที่ 14 -15 กันยายน 2560
        โครงการอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/14%E0%B8%81%E0%B8%A260.jpg

วันที่ 30 สิงหาคม 2560
        เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้ของศึกษานิเทศก์ และสร้างสังคมพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์และครู (PLC) สังกัด สพป.นฐ.เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/21230839_1417144665006622_8981535628364128262_n.jpg

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 
        เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ "ชุมชนวิชาชีพกับศักยภาพศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม" ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/24%E0%B8%AA%E0%B8%8460.jpg

วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2560
        อบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/43730588_565168097265984_1056511020798836736_n.jpg

วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560
        ร่วมประชุมคณะกรรมการนิเทศ ขับเคลื่อน Boot camp ณ.โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม. เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/19225931_1353408784725789_6235394497792777116_n.jpg


Ċ
Webmaster Supervisory,
23 เม.ย. 2564 06:53
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
23 เม.ย. 2564 00:36
Comments