สังเคราะห์

ผลจากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง สู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย

        ได้ศึกษาเอกสาร สู่การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ประเด็นเนื้อหาสาระที่ศึกษา ได้แก่

- งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร “พลังร่วมนิเทศการศึกษา” สพป.นครปฐม เขต 2 (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)

- การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสำหรับครูประถมศึกษา โดย ปองทิพย์ เทพอารีย์ และมารุต พัฒผล วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

- การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยนายโสภณ ทองจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- คุณลักษณะของชุมขนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย โดย อนุสรา สุวรรณวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา โดยสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

        เมื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ งานวิจัยทางการศึกษาแล้ว  ส่งผลให้ได้ประเด็นแนวคิดสู่  แนวทางการดำเนินงาน  ออกแบบยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้กระบวนการผ่านชุมชนวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้  ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานวิจัยของตนเอง 
         ส่งผลให้ตนเอง ได้พัฒนาคู่มือนิเทศการประสานเครือข่ายความร่วมมือวิชาชีพ  เพื่อทบทวน มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นมา 

ผลที่ได้ : 

        1. คู่มือนิเทศการประสานเครือข่ายความร่วมมือวิชาชีพ  เพื่อทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 เล่ม 

    
    2. การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/sangkheraah/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A261.jpg

        นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาเอกสาร ในประเด็นเนื้อหาสาระที่ศึกษา ได้แก่
- การจัดการกับความรู้ / กระบวนการ PLC / การจัดค่าย English Boot camp
- ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2561) > คลิก
- แนวทางการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา > คลิก
- การนิเทศการศึกษาแนวใหม่ ใช้หลักการแสวงหาความร่วมมือร่วมใจ Seek for Cooperative and Collaborative > คลิก
- แนวทางการนิเทศเต็มพิกัด : แนวทางการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน > คลิก
- การถอดบทเรียน > คลิก
- ตัวอย่างการเขียนวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) > คลิก
        แล้วนำมาสังเคราะห์ พัฒนาเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของตนเองเป็น ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดังกรอบแนวคิด 5 องค์ประกอบ การยกระดับ ดังนี้ .... 
@ พัฒนา KERIN’S Model : รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
@ พัฒนาบุคลากรเครือข่าย > สร้างทีมงาน
@ พัฒนาหลักสูตร > รูปแบบการจัดค่าย English Boot Camp
@ พัฒนาการใช้ ICT > การใช้ Social Network เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
@ พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม > Supervise Thailand 4.0 by Kerin

ผลที่ได้ : 

@ KERIN’S Model : รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/sangkheraah/Kerins%20Model.jpg?attredirects=0

@ พัฒนาบุคลากรเครือข่าย > ได้ทีมงาน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/sangkheraah/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%874.JPG


@ พัฒนาหลักสูตร > ได้รูปแบบการจัดค่าย English Boot Camp 

@ พัฒนาการใช้ ICT > ใช้ Social Media เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/sangkheraah/ict1.jpg
ร่วมพัฒนา Web Site: Chaisri Nites (กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2)

ใช้ Line Application:
    สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษ BOOT CAMP ระดับชั้น ป.6 และ ม.3
    สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษ ศูนย์ PEER CENTER
    สร้างกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
    สร้างกลุ่มไลน์ครูวัดผล SCHOOL MIS
    เข้าร่วมกลุ่มไลน์ P.M.(ศน.ภาษาอังกฤษ)
    เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ศน.วัดผล สพฐ.

ใช้ Face Book Application:
    ร่วมพัฒนาเฟสบุ๊กเพจ Chaisri Nites ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    สร้างกลุ่มเครือข่ายนักวัดผล สพป.นครปฐม > คลิก
    สร้างกลุ่ม KERIN’S PLC for English Teachers > คลิก

ใช้ Smart Phone Application:
    Live Apps
    Echo English > คลิก
    Coding Thailand > คลิก
    Google Apps > คลิก
    เครื่องมือและโปรแกรมน่าใช้งาน จากเว็บไซต์ Google > คลิก
    10 good apps to enhance kids criticalthinking > คลิก
    Student products of Computer EDU#57 > คลิก
    Educational Technology and Mobile Learning > คลิก 
    โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือ 

@ พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม > Supervise Thailand 4.0 by Kerin

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/sangkheraah/sup2.jpg

รูปแบบ กระบวนการ ในการนิเทศ ติดตาม

- ใช้สารสนเทศเป็นฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนแก้ไข พัฒนา  
- เทียบเคียงค่าเป้าหมายของหน่วยงาน และกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา
- กำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ ในแต่ละครั้งของการนิเทศ 
- ประสานทรัพยากรการพัฒนา เครื่องมือ-อุปกรณ์  รวมถึงการพัฒนาสื่อ และคู่มือการนิเทศ 
- จัดทำแผนการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ
- กำหนดสื่อและกระบวนการ  ขั้นตอน  วิธีการนิเทศ-ติดตาม การวัด-ประเมิน
ศึกษาบทเรียนที่ดี และดำเนินการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร 
- บันทึกผลจากการนิเทศ  ถอดบทเรียนที่ได้รับจากการนิเทศ
สรุป รายงานการนิเทศ
- ต่อยอดจากการถอดบทเรียนพัฒนาสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
- ยกย่อง ชมเชยComments