ต้นแบบ

รายชื่อหน่วยงาน / สถานศึกษา และนวัตกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบ (ที่ดี)
จากประเด็นรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระ แข็งกสิการ)

ประเด็นการตรวจราชการ : การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร

1) สถานศึกษาที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 63) ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล 
    เด็กหญิงเกณิกา จารุวาทีเลิศ
    เด็กหญิงเกียรติญาตรา สังวาลเพ็ชร
    ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา มานะราชศักดิ์ และนางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล

2) สถานศึกษาที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) ประจำอำเภอ ได้แก่ 
    โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี
    โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน
    โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ อำเภอบางเลน
    โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล

3) สถานศึกษาที่มีคณะนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ คณะนักเรียนจากโรงเรียนวัดท่าพูด อำเภอสามพราน

4) ครูสอนภาษาอังกฤษ ที่มีผลงาน การปฏิบัติที่ดี ได้แก่
    - นางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี พ.ศ.2559
- นางสาวธชวรรณ สุทธาธาร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี พ.ศ.2561

5) ครูดีเด่นการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามระดับ 3 ระดับ 
        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ นางสาวธันยาพร ไทยเจริญ ครูโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ นางณิชชา สุขโข ครูโรงเรียนคลองทางหลวง
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ นางธัญญลักษม์ สุขเกิด ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์

6) คุณครูที่ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน เป็นตัวแทน สพป.นครปฐม เขต 2 ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จนได้รับรางวัล ได้แก่
    - เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ม.1-ม.3 คุณครูดวงฤทัย ศรีบุญลือ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์)
    - เหรียญทองอันดับที่ 28 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-ป.6 คุณครูณิชชา สุขโข โรงเรียนคลองทางหลวง 
    - เหรียญเงิน อันดับที่ 22 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Cross Word) ชั้น ม.1-ม.3 คุณครูณัฐชยาน์ สุนทรอำไพ และคุณครูสมจิต คงเจริญ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 
    - เหรียญเงิน อันดับที่ 28 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Cross Word) ชั้น ป.1-ป.6 คุณครูวัลย์ลิยา สวยสะอาด และคุณครูอารีรัตน์ เลิศศรีสุวัฒนา โรงเรียนวัดท่าตำหนัก
    - เหรียญทองแดง อันดับที่ 36 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ชั้น ม.1-ม.3 คุณครูอัมพวัน ค้าขาย และคุณครูนวลจันทร์ โพธิ์ชัย โรงเรียนวัดลานคา

7) ครูดีเด่นระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ คุณครูธันยาภรณ์ จินดารัตน์ (โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล) 

@ โรงเรียนที่ได้รับรางวัล/ผลงาน ของโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้บริหาร
ที่อยู่ในความดูแลของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก 

@ ข้อมูลรางวัล / ผลการปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนในความดูแล > คลิกComments