Kerin's Practice Model

รูปแบบการปฏิบัติงานของตนเอง (ศน.เกริน ช้อยเครือ)

Vision    : มุ่งมั่นหมั่นพัฒนาตน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
Mission : ร่วมพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

มโนทัศน์การปฏิบัติงาน 4Bึ&4F (ปรับปรนมาจากวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร)
4B
Baseline (Benchmark Planing)   : วางแผนจากข้อมูลพื้นฐาน สู่การตั้งค่าเป้าหมาย ใช้เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ
Best practice (Doing+Checking) : ทำตามแผน หนักแน่นตรวจตรา พัฒนาต่อยอด (Good > Better than > Best)
Block Grant (Doing+Checking)   : ใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่า อารักขาเกื้อกูล สร้างสมดุลความพอเพียง
Benefit (Checking+Action) : ประสาน กระตุ้น ตามติด  ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย

4F (A Fully)
A competency        : เต็มกำลัง 
A willing & spirit      : เต็มใจ-จิตวิญญาณ 
Allocation of time   : เต็มเวลา
Ability knowledge   : เต็มภูมิรู้ 

3S หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง
Supervision             : นิเทศ ติดตาม ประเมิน
Support                   : สนับสนุน ส่งเสริม เติมพลัง
Self Development   : พัฒนาตนเองและวิชาชีพ

3win (win win win situation) ได้ประโยชน์ทั้ง 3 ฝ่าย (ยึดหลักการทำงานที่เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด)
win 1 = ประโยชน์ต่อตนเอง
win 2 = ประโยชน์ต่อคู่กรณีการปฏิบัติ
win 3 = ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้รับผลกระทบ

   https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/3S.png?attredirects=0ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์งานก่อนการปฏิบัติ 

ปี 2564   

 โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    - เพ็จโครงการในความรับผิดชอบ > คลิก
    - วิเคราะห์โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
@ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
@ จัดทำสื่อ e-Learning เพื่อบริการความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
@ รายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละกลุ่มงาน/ กลุ่มสารt/ กลุ่มความรู้
@ สรรหา Best Practice ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กลุ่มความรู้

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
* ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
        การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีการพัฒนาองค์การ พัฒนางาน รวมถึงการพัฒนาตนเองจากองค์ความรู้ที่มาจากวิธีการจัดการความรู้ที่มีความหลากหลายซึ่งมาจากภายในและภายนอกองค์การ
        ประเด็น การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย

กลยุทธ์การพัฒนาสู่ระดับคุณภาพสูงสุด
1. มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
    - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    - จัดทำสื่อ e-Learning เพื่อบริการความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    - เสนอขออนุมัติหลักสูตรการอบรม e-Learning (บางหลักสูตร) เป็นหลักสูตรคุรุพัฒนาที่ใช้รับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเองได้
2. มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และระหว่างระดับองค์การ
    - จัดทำแบบสำรวจชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับต่าง ๆ พร้อมลิงก์การเข้าถึง เพื่อตรวจสอบ
3. มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำ KM/PLC อย่างชัดเจน
    - จัดทำเอกสารการถอดบทเรียน (กำหนดรูปแบบ วิธีการ)
4. นำผลการดำเนินงานที่ได้จากการทำ KM/PLC ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ
    - จัดทำเอกสารคู่มือการพัฒนางาน (กำหนดรูปแบบของคู่มือ)
5. มีการนำกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
    - จัดทำสื่อหรือประชุมชี้แจง การนำกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา


 กิจกรรม: การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning (กรอบคิด) 
    - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ > คลิก 
    - โครงสร้างหลัก: รูปแบบของบทเรียนและกระบวนการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน (อยู่ในคำอธิบายหลักสูตร) 
    - โครงสร้างเนื้อหา การวัดประเมินผล คำอธิบายหลักสูตร > คลิก 
    - ภาระงานที่มอบหมาย > คลิก 
    - การวิจัยทดลองบทเรียนออนไลน์ (จัดทำเป็นเอกสาร)
    - การพัฒนาต่อยอดบทเรียนออนไลน์เป็น Best Practice (กำหนดรูปแบบ จัดกิจกรรม ประเมินตัดสิน ประกาศผล)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C64.jpg

 รูปแบบการนิเทศ ON6 Model 2021
    - นิเทศวิถีใหม่ (Supervision Based on New Normal) > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/ON6-Model.jpg?attredirects=0
    - จัดทำแพลตฟอร์มการนิเทศออนไลน์ เพื่อใช้ผสมผสานกับการนิเทศ ออนแอร์ โดยสร้างองค์ประกอบ ดังนี้
    @ ใช้แอ็พพลิเคชั่นกูเกิลคลาสรูม สร้างห้องนิเทศออนไลน์ 2 ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นเรียนพุทธมณฑล และชั้นเรียนทั่วไป
    @ กำหนดหัวข้อในชั้นเรียน ได้แก่ แผนนิเทศ / ประเด็นการนิเทศ / สรุปการนิเทศ / บันทึกการนิเทศ / สื่อ/เครื่องมือนิเทศ / ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ / รายงานการนิเทศ / สรุปการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศ / สร้างหัวข้อเรื่องหลักของการนิเทศ ติดตาม เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา แนวทางปฏิบัติให้ตรงกัน ซึ่งจะมีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ เนื้อหาสาระ ที่เป็นเอกสาร บทเรียนออนไลน์ e-Learning เครื่องมือนิเทศ ติดตาม แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นต้น โดยได้กำหนดเรื่องหลัก ๆ ไว้ 4 เรื่อง คือ 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  2) หลักสูตรและการสอน  3) การวัดและประเมินผล  4) การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
    กำหนดหัวข้อของบันทึกการนิเทศ ได้แก่ ผู้นิเทศ / วันเวลาที่นิเทศ / เรื่องที่นิเทศ / ผู้รับการนิเทศ(ระบุชื่อ/โรงเรียน) / ข้อสังเกตหรือข้อค้นพบจากการนิเทศ / ข้อเสนอแนะ / ข้อตกลง(ถ้ามี) / ข้อสรุป
    @ กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการนิเทศออนแอร์ผ่าน GG-Meet หรือ Zoom  
    @ ในกรณีการซูมที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ใช้วิธีสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้รับการนิเทศลงทะเบียนเข้าร่วม หรือขอรายชื่อจากต้นทาง
    @ ผู้เป็นโฮสท์ ทำการบันทึกวิดีโอ และตัดต่อให้กระชับนำขึ้นไว้บนยูทูป และส่งลิงค์ให้ ศน.
        - ศน.จัดทำบันทึกการนิเทศออนแอร์ มีไฟล์เอกสารบันทึกการนิเทศ และคลิปสรุปประเด็นการนิเทศ ส่งกลับถึงปลายทางผู้รับการนิเทศ
        - ห้องนิเทศ ศน.เกริน 

แนวทางการนิเทศออนไลน์ ตามแพลตฟอร์ม Supervise by Kerin
    1. สร้างห้องนิเทศตามความต้องการของผู้ขอรับการนิเทศ (สำรวจความต้องการ จัดเรียงลำดับ ตามความจำเป็นเร่งด่วน/จำนวน) 
    2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบกิจกรรม ภารงานเพื่อการเรียนรู้ สร้างสื่อ สร้างเครื่องมือวัดและประเมิน เกณฑ์ 
    3. กำหนดช่วงเวลา 
    4. เชิญกลุ่มเป้าหมายเขาห้องนิเทศ เแจ้งรหัสเข้าชั้นเรียน 
    5. ดำเนินการนิเทศตามที่ออกแบบไว้ (ปฏิบัติการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือใบงาน ประเมิน ประมวลผล)
    6. ออกเกียรติบัตรแก้ผู้ผ่านเกณฑ์การนิเทศ (เป็นผู้พัฒนาตนเองโดยรับการนิเทศเรื่อง...ตามเกณฑ์การประเมิน) 
    7. ร่วมกันวางแผนต่อยอดการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน ฯลฯ ปี 2563

 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg?attredirects=0
 ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
    - เพ็จประสานงานโครงการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม > คลิก
 ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงานของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก
 ช่องทางสื่อสารโรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก
 การขับเคลื่อน CEFR สพป.นครปฐม เขต 2  ปี 2564 
    - Virtual Exam NPT2 > คลิก 
 ผู้ประสานงาน ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม (โครงการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2564) > คลิก
 การขับเคลื่อน CEFR สพป.นครปฐม เขต 2 ปี 2563
    - สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ > คลิก
    - สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวสอบฯ > คลิก
    - (คลิป) การใข้ CEFR ในการวัดระดับภาษาอังกฤษ > คลิก
    - EF SET ทดสอบภาษาอังกฤษ
ระดับ A1 (ระดับเริ่มต้น) > คลิก | ระดับ A2 (ระดับต้น) > คลิก
ระดับ B1 (ระดับกลาง) > คลิก | ระดับ B2 (ระดับกลางสูง) > คลิก
ระดับ C1 (ระดับกลางสูง) > คลิก | ระดับ C2 (ระดับชำนาญ) > คลิก 
    - VDO แนะนำข้อสอบและฝึกทำข้อสอบ Linguaskill by Cambridge สำหรับครูภาษาอังกฤษ > คลิก
    - การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR > คลิก
 ผู้ประสานงาน School MIS
    - เพ็จ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ถอดบทเรียน School MIS) > คลิก
 การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
 แผนยุทธศาสตร์การนิเทศกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
 ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก
 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563
    - (ฉบับมาตรฐานวิชาชีพ) > คลิก
    - (ฉบับปฏิบัติการ 2/2563) > คลิก
 การใช้สารสนเทศเป็นฐานสู่การวางแผนนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
    - ข้อมูลครูเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
    - ข้อมูล รางวัล/ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน > คลิก
    - ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน > คลิก
    - ข้อมูลนักเรียนรายชั้น > คลิก
    - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล > คลิก
    - ข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ > คลิก
    - สำรวจ ตชว.16 > คลิก
    - โรงเรียนเข้าโครงการ > คลิก
    - เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
    - เพจ O-NET > คลิก
    - เพจ NT > คลิก
    - เพจ RT > คลิก
    - เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก


สร้าง IG มโนทัศน์การปฏิบัติงาน 4Bึ&4F

การบริหารจัดการความรู้ : ภูมิรู้ สู่ ภูมิทำ

        สมรรถนะการนิเทศการศึกษา 3 ด้าน 
1) สมรรถนะด้านความรู้ 
2) สมรรถนะด้านทักษะความสามารถ 
3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg?attredirects=0

- มีความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะการนิเทศการศึกษา 
- ความรู้ที่เกี่ยวกับโรงเรียนที่นิเทศ 
- การวิเคราะห์ผู้รับการนิเทศและผู้เรียนรายบุคคล สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของผู้รับการนิเทศ 
- การนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการนิเทศการศึกษา 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
- การศึกษาทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระวิชาที่นิเทศ 
- เทคนิคการนิเทศแนวใหม่ 
- การสร้างนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        แผนผังความคิดการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่ต่อเนื่องยั่งยืน
- การประกันคุณภาพการทำงานของศึกษานิเทศก์
- การบริหารจัดการหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ 
- การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- การวิจัยในชั้นเรียน 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 

        มาตรฐานความรู้ของศึกษานิเทศก์ที่ต้องมี : 
- ด้านการนิเทศการศึกษา 
- ด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
- ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
- ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ด้านการบริหารจัดการการศึกษา 
- ด้านการวิจัยทางการศึกษา 
- ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การใช้กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- โจทย์สำคัญที่จะต้อง กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้สถานศึกษา ครูและผู้บริหารโรงเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งคุณภาพ

วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานตำแหน่ง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%872.jpg?attredirects=0

วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ศึกษานิเทศก์
โดยสร้างแบบจำลององค์ประกอบหน้าที่ของศึกษานิเทศก์
ตามมาตรฐานตำแหน่ง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg

วิเคราะห์งานตามมาตรตำแหน่ง

3S หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง
Supervision             : นิเทศ ติดตาม ประเมิน
Support                   : สนับสนุน ส่งเสริม เติมพลัง
Self Development   : พัฒนาตนเองและวิชาชีพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/3S.png?attredirects=0

วิเคราะห์สมรรถนะของศึกษานิเทศก์และการนิเทศการศึกษา

สร้างรูปแบบการนิเทศ Kerin's Supervision Model : PREEA

Planing & PLC : ทำแผนติดตาม
Review & PLC : พยายามทบทวน
Evaluation & PLC : ชวนแลกเปลี่ยแบ่งปัน เวียนกันประเมิน
Extension    : ดำเนินต่อเป็นเบสท์
Admiration   : เมื่อสำเร็จยกย่องชมเชย  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/sup1.jpg

สร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาแนวทางบูรณาการใช้ Social Media
ในการปฏิบัติงาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89ICT.jpg?attredirects=0

สร้างกรอบแนวทางการคิดตลอดแนวก่อนลงมือทำ (นิเทศการศึกษา)
(Guidelines for thinking along the lines before taking action)
ของนางสาวเกริน ช้อยเครือ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7.jpg

สร้างกรอบแนวคิดการนิเทศ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpg?attredirects=0

ศึกษาการวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/66524912b.jpg

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่าง Kerin's Model กับ Practice Model
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg

ยึดหลัก 4 ป. ในการทำโครงการฯ (consideration)
- ประโยชน์ (Benefit)
- ประหยัด (save)
- ประสิทธิภาพ (Performance)
- ประสิทธิผล (effectiveness)

ศึกษาเอกสารที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ

- มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานศึกษานิเทศก์ (26 ม.ค.64) > คลิก

- สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของศึกษานิเทศก์ > คลิก

บทบาทของศึกษานิเทศก์ในงานวิชาการ (ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง) > คลิก

- แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน > คลิก

- แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ > คลิก

- สื่อนำเสนอ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน > คลิก


Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
2 พ.ค. 2564 20:20
Comments