งานที่ปฎิบัติและได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

ปีงบประมาณ 2562
        คณะทำงานผู้กำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (จัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล) > คลิก

ปีงบประมาณ 2561
        คณะทำงานผู้กำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (ตามคำสั่ง สพป.นฐ.ที่ 84/2561 ลว. 28 มีนาคม 2561)
        ผู้จัดเก็บข้อมูล องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA)

        ผลการดำเนินงานรายงานข้อมูล โปรแกรม School MIS > คลิก 
            ปีการศึกษา 2558 (ได้ลำดับที่ 152) > คลิก
            ปีการศึกษา 2559 (ได้ลำดับที่ 62) คลิก
            ปีการศึกษา 2560 (ได้ลำดับที่ 32) > คลิก
            ปีการศึกษา 2561 (ได้ลำดับที่ 38) > คลิก 
            ปีการศึกษา 2562 (ได้ลำดับที่     ) > คลิก


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 

ปี พ.ศ. 2563 > คลิก

ปี พ.ศ. 2562 > คลิก

ปี พ.ศ. 2561 > คลิก


ปี พ.ศ. 2558 - 2560

29 ธันวาคม 2560
        ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/26056119_1515246208529256_289390444443091104_n.jpg?attredirects=0

1 ธันวาคม 2560
        เป็นตัวแทน สพป.นฐ 2 มอบเกียรติบัตรครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนของ สพป.นครปฐม เขต 2 เข้ารับการคัดเลือกระดับ สพฐ.แด่คุณครูอริศรา เฮงนิรันดร์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/2018-10-14_12-37-03.jpg

30 พฤศจิกายน 2560
        ร่วมการประชุมชี้แจงและวางแผน คณะกรรมการศูนย์สอบฯ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/meet.jpg

28 พฤศจิกายน 2560
        พิธีกรงานต้อนรับ ผอ.เขต
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%9528%E0%B8%9E%E0%B8%A261.jpg?attredirects=0

4 พฤศจิกายน 2560
        จัดการอบรมความรู้ เรื่อง มาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษและความเชื่อมโยงกับ DynEd  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1469059429815145&id=100001333058907

29 กันยายน 2560
        ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/29%E0%B8%81%E0%B8%A260-4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg

25 กันยายน 2560
        ลงทะเบียน “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการรวมพลังความรัก รวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่จะน้อมถวายฯ ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/21950207_1535090613204267_4323627418771224445_o.jpg

14 - 15 กันยายน 2560
        ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องพลอยพิมาน โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/21762838_1527269237319738_1062608419400397227_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/21752576_1527272897319372_6636297781617877948_o.jpg

20 สิงหาคม 2560
        ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/20915658_1436033229821019_3224224458763601686_n.jpg

6 สิงหาคม 2560
        ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล จ.นครปฐม เพื่อทบทวนงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่ครูวิชาการโรงเรียน เป็นวิทยากร เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา(ปพ.1-3) และเรื่อง การรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรม School MIS > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/2018-10-12_10-20-44.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/20638718_320087708431590_9128233594887188707_n.jpg

4-5 สิงหาคม 2560
        วิทยากรการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ร่วมกับศูนย์ PEER (โรงเรียนวัดบางพระ) จัดค่ายภาษาอังกฤษ Boot Camp  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดบางพระ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  กลุ่มเป้าหมาย : ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 120 คน 
        ตารางการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/peer%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.jpg?attredirects=0

12 กรกฏาคม 2560
        ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการประชุมอบรมสัมมนา การบริหารจัดการหลักสูตรและกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/19961263_1372917052762717_1300185043815958836_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/12%E0%B8%81%E0%B8%8460.jpg

1 กรกฎาคม 2560
        การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O – NET ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม โดยศูนย์ PEER Center อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต2 จำนวน 121 โรงเรียน  ตารางการประชุม > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/1%E0%B8%81%E0%B8%8460.jpg?attredirects=0

19-20 มิถุนายน 2560
        ร่วมประชุมคณะกรรมการนิเทศ ขับเคลื่อน Boot camp ณ.โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม. เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/19225931_1353408784725789_6235394497792777116_n.jpg10 มิถุนายน 2560 
        วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้สื่อเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยศูนย์ PEER โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2  อัลบั้มภาพ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/19059409_1342931085761314_1594017651738486176_n.jpg

26 - 27 พฤษภาคม 2560
        ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ Peer Center อำเภอสามพราน โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/18670871_213102822534142_5775239864402600336_n.jpg

22 กุมภาพันธ์ 2560
        ส่งมอบข้อสอบอ่านเขียน ชั้น ป.1-4 แก่โรงเรียน ในสังกัดสพป.นฐ.2 เพื่อดำเนินการสอบวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/16864912_1234547476599676_1652261472410703969_n.jpg

26 พฤศจิกายน 2559
        ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for Primary 6 & Secondary 3) เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องทับทิม และ ห้องกิ่งเพ็ชร โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม > คลิก

17 
พฤศจิกายน 2559
        จัดประชุมวิทยากรภาษาอังกฤษ  @ ห้องชลนที สพป นครปฐม เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3Eng.jpg

27 ตุลาคม 2559
        คณะทำงานจัดการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ของ สพป.นฐ 2  ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5 ช.ม./สัปดาห์ โดยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2  และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ 1 คน รวม 135 คน

8 ตุลาคม 2559

        ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้โปรแกรม Echo English ณ อาคารศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนากร) องเมือง จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=558334724606886&id=100012910892306

23 สิงหาคม 2559
        ประเมินโรงเรียนสุจริต@โรงเรียนตลาดเกาะแรต
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpg

13-14 สิงหาคม 2559
        ถอดบทเรียนและผลิตสื่อสังคมและอังกฤษ @ เดือนฉายรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg

31 กรกฎาคม 2559
        เป็นกรรมการตดสินทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ Student English Competition of Regional Education Impromptu Speech ระดับ ป.4 - 6 จัดโดย ศึกษาธิการภาค 4 และ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

30 กรกฎาคม 2559
        ผู้ประสานงาน ผู้ดำเนินการ วิทยากร จัดการประชุมปฎิบัติการ การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงแรมเวล นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/30%E0%B8%81%E0%B8%8459.jpg

4 พฤษภาคม 2559
        วิทยากรและจัดประชุมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่บรรจุใหม่หรืออายุราชการไม่ถึงหนึ่งปี ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม
วัตถุประสงค์
    1. ให้ครูดังกล่าวทราบแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สื่อการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดต้องรู้
    2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาสังกฤษ
    3. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั้น Echo Hybrid 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/Eng.jpg

23 มกราคม 2559
        วิทยากร ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
        วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น  
        กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในอำเภอสามพราน
        โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education English Resource Center: PEER Center) สพป.นครปฐม เขต 2
        เอกสารแนบ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/23%E0%B8%A1%E0%B8%8459.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/23%E0%B8%A1%E0%B8%8459-2.jpg

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 
        ประทับใจกับพี่ ๆ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2


Comments