ประสานการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

        การพิจารณาข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จะประกาศผลให้ทราบ ภายในเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้ผู้ส่งข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถติดตามการประกาศผลได้ที่ HTTP://WWW.OBECRESEARCH.NET/ 


ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        สพฐ.โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินการโครงการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ด้วยการวิจัย เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานเครือข่ายวิจัยทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะวิจัยในการดำเนินงานวิจัยในประเด็นเร่งด่วนของ สพฐ. 

- คำสั่ง สพฐ. ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรม > คลิก 
- หนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา > คลิก
- แบบฟอร์มเสนอขอ > คลิก
- แจ้งผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
- แจ้งผ่านเฟซบุ๊กของกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
- แจ้งผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มเครือข่ายนักวัดผล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
- โครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยช์ (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก
- ทุน สพฐ. ปี 2561 โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ > คลิกแจ้งข่าวเล่าเรื่อง

- ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2563 > คลิก 
- คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 > คลิก 
- การเก็บข้อมูลวิจัย Boot Camp62 (สพฐ.) > คลิก         ได้เผยแพร่แบ่งปันข้อมูลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูทำหรือนำงานวิจัยไปใช้
    @ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) > คลิก 
    @ การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และคณะ) > คลิก 
    @ การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา > คลิก
    @ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย > คลิก
    @ สภาวะการศึกษาไทยปี 2561/2562 การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล ปีที่พิมพ์ : 2563 > คลิก
    @ การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDREO > คลิก
    @ แนวทางการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
    @ ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rs/2020-03-05_9-54-51.jpg


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง


https://www.nrms.go.th/


https://www.facebook.com/OBEC-Research-617443828354893/

https://www.nrct.go.th/


Ċ
Webmaster Supervisory,
2 มี.ค. 2563 00:07
Ċ
Webmaster Supervisory,
1 มี.ค. 2563 22:24
ĉ
Webmaster Supervisory,
1 มี.ค. 2563 22:29
Comments