ประสานการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

        ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  HTTP://WWW.OBECRESEARCH.NET/ 

        การวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู มีความเป็นวิชาชีพและมีความเป็นศาสตร์ในวิธีวิทยาของการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ดังที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ความว่า การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน  โดยให้ผู้สอนนำกระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการ ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา การดำเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา การรายงานผลการเรียนรู้ และการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 34) 
        โครงการที่ผ่านการพิจารณา จะมีลักษณะตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ > คลิก 
สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา จะมีลักษณะ ดังนี้
    1. เป็นโครงการวิจัย ที่มีกระบวนการทดลอง เปรียบเทียบ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ งบประมาณ มีค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ค่าตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
    2. โครงการที่ไม่ระบุรายละเอียดการสังเคราะห์งานวิจัย ว่า สื่อ นวัตกรรม จากงานวิจัย มีลักษณะอย่างไร
    3. โครงการที่รายละเอียดการดำเนินงานไม่ชัดเจน ไม่เห็นกระบวนการว่า นำสิ่งใดจากการสังเคราะห์งานวิจัย มาใช้อย่างไร
    4. โครงการที่ไม่แจกแจงรายละเอียดงบประมาณ ว่าจะใช้ในการจัดซื้ออะไรบ้าง ระบุแค่จำนวนงบประมาณ
    5. โครงการที่เน้นการประชุมปฏิบัติการ สิ่งที่ได้ยังไม่ถึงผู้เรียน งบประมาณจะเป็นค่าอาหารในการประชุม ค่าเดินทาง ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
    6. เป็นโครงการที่มุ่งซื้อสื่อ-อุปกรณ์ มองไม่เห็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        สพฐ.โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินการโครงการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ด้วยการวิจัย เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานเครือข่ายวิจัยทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะวิจัยในการดำเนินงานวิจัยในประเด็นเร่งด่วนของ สพฐ. 
        มีบทบาทหน้าที่ ต่อไปนี้
    1) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
    2) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    3) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิจัยและนวัตกรรม
    4) ร่วมเป็นคณะวิจัยในการดำเนินงานวิจัยประเด็นเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่ง สพฐ. ที่ 1757/2563 ลว. 9 พ.ย. 63 > คลิก 
- หนังสือที่ ศธ 04008/ว 1728 ลว. 14 ต.ค. 2563 > คลิก 
- หนังสือที่ ศธ 04008/ว 728 ลว. 1 พ.ค. 2563 > คลิก 
- คำสั่ง สพฐ.ที่ 176/2563 ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรม > คลิก 
- หนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา > คลิก 
- แบบฟอร์มเสนอขอ > คลิก 
- แจ้งผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
- แจ้งผ่านเฟซบุ๊กของกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
- แจ้งผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มเครือข่ายนักวัดผล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
- โครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก
- ทุน สพฐ. ปี 2561 โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rs/2020-11-01_8-37-16.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rs/2020-07-24_9-08-08.jpgแจ้งข่าวเล่าเรื่อง
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting > คลิก
การยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บุคลากรในสังกัด สพฐ. สามารถยื่นคำของบประมาณ ระหว่างวันที่ 11 – 31 ตุลาคม 2564 โดยผู้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสมัครเป็นนักวิจัยและยื่นคำของบประมาณผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th  และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม www.tsrievent.com หรือ https://www.tsri.or.th/th/download/form/2/
โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบาย การจัดการการเรียนรู้วิถีใหม่  
- เลขา กพฐ. ชี้แจง > คลิก
- การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบาย การจัดการการเรียนรู้วิถีใหม่ วันที่ 27 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. https://youtu.be/sZiVtZgopM0 
การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 > คลิก 
- กรอบการวิจัย 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rs/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg
ข้อมูลจาก สพท. ที่ สพฐ. ต้องการใช้ในการสังเคราะห์เพื่อจัดทำนโยบาย ในส่วนของการวิจัยขั้นที่ 1
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rs/%E0%B8%95%E0%B8%A33.jpg

- ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 > คลิก   
ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 > คลิก  
- เรื่องแนบประกาศทุน > คลิก 


- ประชาสัมพันธ์โครงการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สพฐ.) ส่งภายใน 29 ม.ค.64 www.obecresearch.net  
    # ประกาศ สพฐ. เรื่อง โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ > คลิก 
    # แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ > คลิก
    # รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ > คลิก
    # เอกสารมิติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพฐ. 4 ด้าน > คลิก 
    # แบบสรุปจำนวนโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับ สพท.) คลิก 
สกศ. ใช้การวิจัยเป็นฐาน ออกแบบบทเรียนออนไลน์ > คลิก
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับภูมิภาค” > คลิก 
- ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา-เทคโนโลยี นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2563 “The 11th TCU INTERNATIONAL e-LEARNING CONFERENCE 2020 DISRUPTIVE ECOLOGY: NEW NORMAL OF EDUCATION IN POST COVID-19” > คลิก   (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.iec2020.thaicyberu.go.th/)
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 > คลิก 
- ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2563 > คลิก 
- คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 > คลิก 
- การเก็บข้อมูลวิจัย Boot Camp62 (สพฐ.) > คลิก 


       ร่วมเผยแพร่แบ่งปันข้อมูลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูทำ หรือนำงานวิจัยไปใช้
    @ รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และคณะ) > คลิก 
    @ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) > คลิก 
    @ การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และคณะ) > คลิก 
    @ การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา > คลิก
    @ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย > คลิก
    @ สภาวะการศึกษาไทยปี 2561/2562 การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล ปีที่พิมพ์ : 2563 > คลิก
    @ การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDREO > คลิก
    @ แนวทางการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
    @ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สังคมไทยและสันติวิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอภิปราย ร่วมกับเทคนิค KWL Plus > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rs/2020-03-02_13-05-02.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rs/2020-03-05_9-54-51.jpg


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

https://www.nrms.go.th/


https://www.facebook.com/OBEC-Research-617443828354893/

https://www.nrct.go.th/

https://www.facebook.com/pg/researcherthailand.co.th/photos/?tab=albums

http://www.thaiedresearch.org/index.php
        นักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษา สามารถสมัครเป็นสมาชิก ThaiEDResearch เพื่อแจ้งความประสงค์และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำหนด หากผลงานวิจัยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับการเผยแพร่ต่อไป

- ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน > คลิก  
รวมบทคัดย่องานวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 > คลิก


Ċ
Webmaster Supervisory,
2 มี.ค. 2563 00:07
Ċ
Webmaster Supervisory,
1 มี.ค. 2563 22:24
ĉ
Webmaster Supervisory,
1 มี.ค. 2563 22:29
Comments