รวบรวมร่วมใช้

ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู


งานวัดผล

- สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก  
- สื่อ แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) > คลิก

สื่อ จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการวัดและประเมินผล 
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA > คลิก  
    @ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (สสวท.) > คลิก 
    @ เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนว PISA และ O - NET (2560) > คลิก 
    ชุดฝึกอบรม การยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ (PISA) > คลิก
    แบบฝึกการอ่าน ตามแนว PISA ป.1 – ม.3  
- ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สสวท.) > คลิก
- แนวข้อสอบ PISA ภาษาไทย (กลุ่มนิเทศฯ สตูล) > คลิก
- คลิป เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) OBEC TV การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค.61) > คลิก
- คลิป เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net ภาษาไทย (ชั้น ป.6) สำนักวิชาการฯ สพฐ. (15 ม.ค.60) > คลิก
- คลิป เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA โดย nophasak sawangrung เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค.60 > คลิก
- คลิป เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA โดย Boy Masa เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค.60 > คลิก
- คลิป เรื่อง อบรมการออกข้อสอบแนว o-net และ PISA (11) 11-12 ต.ค.57 ณ โนนสูงศรีธานี เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค.57 > คลิก
- คลิป เรื่อง PISA คือ อะไร โดย e-learning kusol เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค.61 > คลิก
ผลการจัดการศึกษาในรอบ 1 ทศวรรษของ สพฐ.(สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ O-net, NT (บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย) ปีการศึกษา 2557 / 2558 / 2559 > คลิก  
การวิเคราะห์ข้อสอบหลังนำไปใช้ (ความเที่ยง) > คลิก 

 รายงานผลสอบ NT'60 สพป.นครปฐม เขต 2 (รายโรงเรียน) คลิก 
 ผลการประเมินการอ่าน 2560 ชั้น ป.1 (สพป.นฐ.2 รายโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน) > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2560 (ภาพรวม สพป.นฐ.2) คลิก  
 คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิ.ย.61) > คลิก 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว PISA และ O-NET > คลิก
 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ > คลิก
 คู่มือ แบบทดสอบกาารอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4 > คลิก
 โปรแกรม ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำขั้นตอนการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS > คลิก
 คลิป อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS วันที่ 23 กค 58 > คลิก
 คลิป แนะนำการกรอกผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก 
 คู่มือ การบันทึกคะแนนส่งผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก
 คลิป การกรอกผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิป
 สื่อ ประเด็นคำถามการใช้งาน School MIS คลิก 
 คำถามยอดฮิต School MIS ชี้แจง > คลิก
 คำถามยอดฮิต School MIS ตอบให้ > คลิกงานกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร Boot Camp Turbo > คลิก 

มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 

- บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  

- แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562
    ป.6 > PDF | Word
    ม.3 > PDF | Word
    ม.6 > PDF | Word

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
    ปี 2559  >  ป.6  ม.3   
    ปี 2558 รวม 3 ชั้น คลิก
    ปี 2557 > คลิก

- ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 

- โครงการจัดทำเนื้อหาระบบ e-Learning > คลิก 

- นายกฯ แนะ ศธ.ฝึกเด็กเล็กซึมซับภาษาอังกฤษ > คลิก 

- ศธ.ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ > คลิก  

- ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ > คลิก 

- การประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดย มล.ปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (19 ก.พ.61) > คลิก 

- แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (2557) > คลิก 


งานนิเทศกลุ่มโรงเรียน

- ถอดบทเรียนจริยธรรมเด่น กลุ่มโรงเรียนบางเลน (เกริน ช้อยเครือ) คลิก

คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

- แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

- e-Book งานด้านวิชาการเพื่อการบริหารและการนิเทศการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

- สื่อ แนวทางการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (สพฐ.) > คลิก

ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.นฐ.2 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 > คลิก
งานนิเทศเรื่องอื่น ๆ 

บทความ การนิเทศการศึกษาแนวใหม่ ใช้หลักการแสวงหาความร่วมมือร่วมใจ (สุทัศน์ เอกา) > คลิก

- รูปแบบชุมชนวิชาชีพ สพป.นฐ.2 (แผ่นภาพคลิก 

- 8S’s Supervisory Model กับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (บุญญลักษณ์ พิมพา) > คลิก

ใบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 > คลิก

Comments