starfish


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/660601059_1280x720.jpg
ศน.เกริน ช้อยเครือ
ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

        ปีการศึกษา 2564  จะมีการจัดกิจกรรมทุกเดือน จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 (สิ้นสุดโครงการฯ) มีรายละเอียดในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. สัปดาห์ที่ 1-2 ของทุกเดือน กิจกรรม Online Coaching
2. สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน กิจกรรม PLC Leader
3. สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน กิจกรรม PLC Teacher
4. สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน กิจกรรม PLC Happy Hour Live
        โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการโรงเรียน ครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และหลังจากจบกิจกรรม มูลนิธิฯ จะได้มีการสรุปรายงานประจำเดือน ให้กับต้นสังกัดฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป
        - สรุปรายงานกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2564 > คลิก

        ปีการศึกษา 2563 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)  มีโรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 
    1. โรงเรียนวัดนิลเพชร
    2. โรงเรียนวัดบัวหวั่น
    3. โรงเรียนวัดศิลามูล
    4. โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
    5. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
    6. โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
    7. โรงเรียนวัดทรงคนอง
    8. โรงเรียนวัดเชิงเลน
    9. โรงเรียนคลองบางกระทึก 

 รายงานการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School Quality Program: TSQP) ปี 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก


การขับเคลื่อนและประสานงาน

18 พฤศจิกายน 2564  ร่วมประชุมออนไลน์แบบซูม กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ "การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้" 
11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00-16.00 น. ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม online กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2  หัวข้อ “การนิเทศติดตามแบบมีส่วนร่วม” โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้อำนวยการโรงเรียน การเรียนรู้ร่วมกันในการบริหาร การสร้างเครือข่าย และการเป็นผู้นำด้านวิชาการ โดยเชิญศึกษานิเทศก์ในสังกัด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการประชุม Online ระบบ Zoom จัดโดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (จดหมายเชิญ
- 6 พฤศจิกายน 2564  ร่วมกิจกรรม งานเสวนา : โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ "ปิด Gap ห้องเรียนในยุคโควิด-19" จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)  ได้รับเกียรติให้พูดคุย สื่อสาร เป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนและมูลนิธิ > คลิก
5 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรม Online Coaching DE (Developmental Evaluation) โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล > คลิก 
- 6 ตุลาคม 2564  เวลา 9.00 – 11.30 น  ติดตามร่วมเรียนรู้ กระบวนการ Reflection Workshop Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำ ปี 2 โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ผ่าน Zoom คลิก 
- 2-3 ตุลาคม 2564 ได้รับเชิญจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ให้ร่วมเรียนรู้ในการประชุมออกแบบกระบวนการอบรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำ โดย กสศ. ร่วมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดการอบรมให้แก่ภาคีผู้รับทุนรุ่นที่ 1-2 ระหว่างที่ 2 - 3 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งระบบ มีความเข้าใจการออกแบบการจัดกระบวนการเครื่องมือ DE จนสามารถวิเคราะห์แผนงาน ออกแบบวางแผนการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ จนสามารถขยายผลผ่านการจัดกระบวนการ DE สู่โรงเรียนในเครือข่ายได้ 
    @ หนังสือเชิญ > คลิก  
    @ ภาพการประชุม วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 > คลิก  
- 29 กันยายน 2564  ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมเสวนาในประชุมเริ่มโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Kick off)  เสวนา > คลิก 
    @ หนังสือเชิญ > คลิก 
    @ ประเด็นเสวนา > คลิก 
    @ คลิปบันทึกเสวนา > คลิก 
    @ ภาพการประชุมผ่านหน้าจอ > คลิก 
    @ IG สรุปประเด็น
- 28 กันยายน 2564   เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการประชุมกับ star fish เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 Topic: ชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 
(หนังสือเชิญ > คลิก / ภาพการประชุม > คลิก )
- 29 มิถุนายน 2564  ประชาสัมพันธ์ Starfish + กสศ โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ร่วมนำเสนอเพื่อการเรียนรู้ ในการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) ผ่านทางโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. (โรงเรียนในเครือข่ายสามารถรับชมการประชุมผ่าน Live ย้อนหลังได้ที่นี่ > คลิก 
22 มิถุนายน 2564  นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 5/2564 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF) ผ่านระบบการประชุมทางไกล จากอาคาร สพฐ.1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เลขที่ 388 อาคารเอส.พี อาคารเอ ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ให้ดำเนินงานต่อเนื่อง)
17 มิถุนายน 2564  ร่วมประชาสัมพันธ์ Starfish Academy พัฒนานักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 20 ชม. หัวข้อ ” เครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” คุณครูจะได้รู้จักเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ ร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30-12.00 น. ลงทะเบียน > คลิก  
7 พฤษภาคม 2564  เวลา 14.00 น. – 16.00 น.  กิจกรรม School Transformation Celebration ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง และรุ่นที่ 2 ปี 2563 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom > คลิก
    สรุปภาพรวมการร่วมกิจกรรม School Transformation Celebration สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  |  หนังสือชิญ > คลิก
Topic: School Transformation Celebration
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96370179306?pwd=T2U3Z1pLSE1EOU9qZm1WS1A5QkwyUT09
Meeting ID: 963 7017 9306
Passcode: 550792 
- 24 เมษายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.  ร่วมกิจกรรม Workshop Online เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ“ Starfish Academy ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop แบบ Cool Kru ผ่านระบบ zoom 
29 มีนาคม 2564  การประชุม PLC เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ต่อมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก  
26 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 - 16.30 น. โค้ชลงพื้นที่ออนไลน์ ผ่าน zoom กับ โรงเรียนวัดเชิงเลน/ โรงเรียนวัดทรงคนอง 
26 มีนาคม 2564  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว จัดกิจกรรม open class บูรณาการกิจกรรม steam design process และ maker space คลิก 
- 25 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 - 16.30 น. โค้ชลงพื้นที่ออนไลน์ ผ่าน zoom กับโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว / โรงเรียนวัดนิลเพชร/ โรงเรียนวัดบัวหวั่น/ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง/ โรงเรียนวัดศิลามูล/ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์/ โรงเรียนคลองบางกระทึก
- 19 มีนาคม 2564 (เช้า) ร่วมให้ข้อมูลในการลงภาคสนามของโค้ชประจำโรงเรียน พร้อมทั้งนิเทศ ติดตาม ประสานงาน เยี่ยมชม การดำเนินงานและกิจกรรมการพัฒนา Core Learning Outcomes ของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ประเด็นในการติดตามของโค้ช ได้แก่ การนิเทศของโค้ช / สนทนากลุ่มกับ ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักเรียน 15-20 คน / ติดตามการดำเนินงาน 5 มาตรการหลัก ของ กสค. และดูแลช่วยเหลือนักเรียน-ความปลอดภัยของนักเรียน-ผลการเรียนรู้ / ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน > คลิก 
- 15 - 16 มีนาคม 2564  นิเทศ ติดตาม ประสานงาน เยี่ยมชม การดำเนินงานและกิจกรรมการพัฒนา Core Learning Outcomes ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนทั้งระบบ (โรงเรียนพัฒนาตนเอง) TSQP มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิซคันทรีโฮม ร่วมกับกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ โรงเรียนวัดนิลเพชร, โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง, โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนคลองบางกระทึก โดยจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ > คลิก
- 12 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น. กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2 “พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ"ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี 2563 (TSQP) เข้าร่วมประชุม Online โดยมีผู้เข้าร่วมโรงเรียนในโครงการทั้ง TSQP รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และ TSQP รุ่นที่ 2 โดยมีกิจกรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ได้แก่ สร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย / การจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- 2 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น. ร่วมกิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2 “พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ"ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี 2563 (TSQP) เข้าร่วมประชุม Online โดยมีผู้เข้าร่วมโรงเรียนในโครงการทั้ง TSQP รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และ TSQP รุ่นที่ 2 โดยมีกิจกรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ได้แก่ สร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย / การจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
25 กุมภาพันธ์ 2564  นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาครูและโรงเรียนทั้งระบบ (มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม) ณ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว และโรงเรียนวัดเชิงเลน > คลิก | แจ้งนิเทศ > คลิก 
24 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM ในการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP2) ในเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนในการประสานงานที่นำเสนอ ได้แก่ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว และโรงเรียนคลองบางกระทึก 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM  ในการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP2) ปีการศึกษา 2563  มีโรงเรียนในการประสานงานได้แก่ โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนวัดนิลเพชร และโรงเรียนวัดทรงคนอง (ภาพจากการจับหน้าจอ > คลิก ) 
- 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 15.30 น. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและรับทราบความคืบหน้าของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 ในเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom > คลิก  
- 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 15.00 - 16.00 น. ร่วมประชุมผ่าน Zoom ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในเรื่องการดำเนินงานของโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาครูฯ ในแต่ละเขต จากการที่โค้ชได้ลงพื้นที่พูดคุย ให้คำแนะนำ กับโรงเรียนและการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา > คลิก 
28 มกราคม 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น. กิจกรรม PLC Happy Hour Live (TSQP รุ่นที่ 2) ครั้งที่ 3 การจัดการเรียนการสอนท่ามกลาง สถานการณ์โควิด-19  > คลิก 
- 25 มกราคม 2564  เวลา 13.30 – 15.30 น. การประชุม ระหว่างมูลนิธิ star fish กับ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดทรงคนอง  โรงเรียนวัดเชิงเลน  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
- 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. การประชุม ระหว่างมูลนิธิ star fish กับ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนคลองบางกระทึก (เอกสารการประชุม Coaching > คลิก )
18 ธันวาคม 2563  กิจกรรม PLC Leader (TSOP รุ่นที่ 1) การประชุมออนไลน์ระบบ zoom 
15 ธันวาคม 2563 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ + สพป.นฐ.2 + โรงเรียน > คลิก  
    บันทึกเสนอ > คลิก
9 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 - 16.00น. PLC Happy Hour Live(TSQP รุ่นที่ 2) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล (โรงเรียนแม่คือวิทยา)  
30 พฤศจิกายน 2563 การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21  ดำเนินการโดยความร่วมมือของโรงเรียนวัดทรงคนองและโรงเรียนคลองบางกระทึก ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง ผู้เข้าอบรม 40 คน > คลิก 
    หนังสือเชิญวิทยากร > คลิก 
    อัลบั้มภาพของ Jane : อบรมพัฒนาศักยภาพ > คลัก  
- 30 พฤศจิกายน 2563 (ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 14.30 น.)  เข้าร่วมการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับมูลนิธิฯ ที่ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้นำโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา คุณภาพโรงเรียน (PLC) จำนวน 2 ท่าน/เขต เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับประเด็นกำหนดการและแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภาพจากหน้าจอการประชุม) > คลิก 
- 28-29 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป้าหมาย รุ่นที่ 1 และ 2 (พื้นที่ภาคกลาง) ณ ห้องประชุมแกรนไดมอนด์บอลรูม อิมแฟ็คฟอรั่ม กรุงเทพฯ โดยกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ดังนี้
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน / ผอ.สพท.หรือรองฯ / ศึกษานิเทศก์
2. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน/วัดผล โรงเรียน
3. ฝ่ายสารสนเทศโรงเรียน
    รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/36hy2YD และขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตอบกลับแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่อีเมล sorasak-sk@schsf.org หรือที่ไลน์กลุ่มแต่ละโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 09 9563 2212 (ศรศักดิ์)
    - กิจกรรมเวที หัวข้อ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
(สื่อและเอกสารประกอบการประชุมเวทีกลาง) > คลิก 
    - การเข้าร่วมกิจกรรมของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก  
18 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online  
    หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย > shorturl.at/ayIW0 
    ประเด็นการประชุม
    - ทำความเข้าใจกับกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์
    - การกำหนดแผนการดำเนินโครงการ
    - แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เป้าหมาย(school concept) รูปแบบกิจกรรม, โครงการ ที่โรงเรียนจะดำเนินการ (โรงเรียนละ 5 นาที) 
    - รับคำแนะนำจาก ศน.
    - การไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
    - กิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online > คลิก  
17 พฤศจิกายน 2563 (9.00-12.00 น.) นัดหมาย PLC กับโรงเรียนในโครงการ (โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนคลองบางกระทึก โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดดอนพุดซา โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนวัดนางคุ่ม)
Meeting ID: 929 9727 9805 Passcode: 158233 
    - ข้อมูลจากการ Zoom PLC > คลิก 
29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ประชุม TSQP Online Meeting 
โรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 > คลิก 
- เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านปลาดาว > คลิก 
- ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz > คลิก
- เรียนรู้ 12 เรื่องใหญ่เพื่อพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21  > คลิก
- เรียนออนไลน์ > คลิก
- ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ starfishlabz.com > คลิก
- ติดตามข่าวสารทาง Facebook Page
    IconStarfish Labz > คลิก 
    IconStarfish Academy คลิก 
    IconStarfish Country Home School Foundation > คลิก 
โค้ชชิ่งทีมลงภาคสนามเข้าโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 
27 ตุลาคม 2563  โค้ชชิ่งทีมลงภาคสนามเข้าโรงเรียนวัดเชิงเลน ศน. ผู้ประสานงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ > คลิก  และโรงเรียนคลองบางกระทึก > คลิก 
- 18 ตุลาคม 2563 ประเด็นที่น่าสนใจ กับTEP Learning ยกเครื่องเรื่องการศึกษาไทยใน หัวข้อ "ศึกษานิเทศก์ : โค้ชอย่างไร ให้เสริมพลังโรงเรียน by Starfish เวลา 12.00-13.00 น. และหัวข้อ “วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะ สไตล์สตาร์ฟิช” เวลา 14.00-15.00 น.
ลงทะเบียนร่วมงานโดยการ Scan QR Code ในรูปภาพ > คลิก
1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00-17.00 น.การประชุม Online โดยระบบ Zoom > คลิก มีโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมจำนวน 34 โรงเรียน 
    บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำสถานศึกษา หัวข้อ School Leadership Workshop ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 > คลิก  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
    ประสานงานกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชฯ เพื่อเตรียมงานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชฯ กับโรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่เข้าร่วมโครงการฯ 9 โรงเรียน 
    เอกสารข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนร่วมโครงการ กับ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 > คลิก  

ผลลัพธ์
- (คลิป) กิจกรรม "MakerSpace" โรงเรียนวัดศิลามูล > คลิก
- (คลิป) สะท้อนคิดสตาร์ฟิชมอบให้ > คลิก  

การสื่อสาร / เอกสาร
- หนังสือนำแจ้งโอนเงินงวดที่ 2 > คลิก 
- แจ้งโอนเงินงวดที่ 2  (TSQP รุ่นที่ 2 ปี 2563) 20 ม.ค. 64 > คลิก 
- หลักเกณฑ์สำหรับการรับเงินสนับสนุนงวดที่ 2 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) > คลิก 
- กรอบแนวทางการพัฒนาครูและโรงเรียนเพี่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง > คลิก
- แนวทางดำเนินงาน > คลิก
- แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนในโครงการฯ > คลิก
- การวิจัย ติดตาม และประเมินผลโครงการ > คลิก
- แจ้งการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 > คลิก
- แจ้งโรงเรียน > คลิก
- ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับประเทศ รางวัลระดับ "เหรียญทอง" ผลงาน Makerspace แหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์นักสร้างนวัตกรรมแห่งบ้านปลาดาว โรงเรียนบ้านปลาดาว จังหวัดเชียงใหม่ > คลิก
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู > คลิก
- กิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนการสอน LIVE!! TSQP2 ครั้งที่ 2 "การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้" (โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) > คลิก
- การสอนแบบโครงงาน (PROJECT-BASED LEARNING) สอนอย่างไร? > คลิก
- โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 (ปรับจำนวนชั่วโมงในแต่ละหน่วยกับสมรรถนะ) > คลิก
- ระดับการพัฒนาตามสมรรถนะการสื่อสาร > คลิก        การประสานงานและร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ ศน.สพป. นครปฐม เขต 2 
1. ร่วมประชุม อบรม สัมมนา เสวนาในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
2. เปิดช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์และเว็บเพจ
3. ประชาสัมพันธ์ข้มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุน ส่งเสริม ให้กำลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. นิเทศ ติดตาม ถอดบทเรียน สรุปข้อสังเกต สะท้อนผลการปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-28%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-starfish.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-starfish18%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120502281_924141574775845_4110014401994255406_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120527811_356412285409055_4059195663915406109_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120531790_2833123230240402_7128770031151474867_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120771170_1043357622771258_3417905514099014538_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120603661_1043357786104575_9014735831769976132_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120771661_1043357712771249_1118237847265670814_o.jpg


        สื่อนำเสนอ โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) รุ่นที่ 2

- แนะนำ Starfish Labz > คลิก
- (คลิป) สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน > คลิก

        Strategic Leadership: บริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ การปรับกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ตั้งเป้าหมายแนวทางการประเมินเพือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนและชุมชน

Module 1
- ทักทายศึกษานิเทศก์ > คลิก 
- ทักทายผู้อำนวยการสถานศึกษา > คลิก
- ทักทายครูแกนนำ > คลิก
- School Leadership Workshop > คลิก
- องค์ประกอบ9ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ > คลิก
- แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ > คลิก
- IS การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 > คลิก
- พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace > คลิก

Module 2
- Makerspace และกระบวนการ STEAM Design Process > คลิก 
- การพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) ของโรงเรียน > คลิก 
- แนวทางในการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน > คลิก  
- การเตรียมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก 
- แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ > คลิก 
- Makerspace in Action > คลิก 

Module 3  นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน Curriculum and Assessment : หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยศึกษาทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล การสร้างแฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ในการประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมที่ 3 สำหรับศึกษานิเทศก์ นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน > คลิก 

สื่อสารสร้างสรรค์ 
- 7 ปัจจัย ปฏิรูปโรงเรียน_SchoolConcept > คลิก
- Project Apporach การสอนแบบโครงงาน > คลิก 
- Bullying Space > คลิก 
- Play And Learn = Plearn > คลิก  
- School Transformation Celebration > คลิก 
- Collaboration Teamwork & Leadership > คลิก  
- Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ > คลิก 
- Happiness Space > คลิก 

หลักสูตรที่ 6
    การออกแบบและการสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

- PADLET > คลิก 
- MENTIMETER > คลิก 
- KAHOOT > คลิก 
- GOOGLE CLASSROOM > คลิก 
- BOOK CREATOR > คลิก 
- ADOBE SPARK VIDEO > คลิก หน้าเว็บย่อย (1): 17 พฤศจิกายน 2563
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
27 ม.ค. 2564 21:53
ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
27 ม.ค. 2564 21:53
ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
27 ม.ค. 2564 21:53
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
3 ต.ค. 2563 00:53
ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
27 ต.ค. 2563 03:38
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
3 ต.ค. 2563 00:53
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
19 ต.ค. 2564 23:39
Ċ
Webmaster Supervisory,
3 มี.ค. 2564 21:37
ą
Webmaster Supervisory,
9 ธ.ค. 2563 19:32
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
23 พ.ย. 2563 00:46
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
29 ต.ค. 2563 07:46
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
3 ต.ค. 2563 00:53
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
3 ต.ค. 2563 00:53
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
25 ต.ค. 2563 23:25
Comments