starfish


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/660601059_1280x720.jpg
ศน.เกริน ช้อยเครือ
ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

        ปีการศึกษา 2563 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)  มีโรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 
    1. โรงเรียนวัดนิลเพชร
    2. โรงเรียนวัดบัวหวั่น
    3. โรงเรียนวัดศิลามูล
    4. โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
    5. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
    6. โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
    7. โรงเรียนวัดทรงคนอง
    8. โรงเรียนวัดเชิงเลน
    9. โรงเรียนคลองบางกระทึกการขับเคลื่อน

18 ธันวาคม 2563  กิจกรรม PLC Leader (TSOP รุ่นที่ 1) การประชุมออนไลน์ระบบ zoom 

15 ธันวาคม 2563 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ + สพป.นฐ.2 + โรงเรียน > คลิก  
    บันทึกเสนอ > คลิก

9 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 - 16.00น. PLC Happy Hour Live(TSQP รุ่นที่ 2) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล (โรงเรียนแม่คือวิทยา)  

30 พฤศจิกายน 2563 การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21  ดำเนินการโดยความร่วมมือของโรงเรียนวัดทรงคนองและโรงเรียนคลองบางกระทึก ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง ผู้เข้าอบรม 40 คน > คลิก 
    หนังสือเชิญวิทยากร > คลิก 
    อัลบั้มภาพของ Jane : อบรมพัฒนาศักยภาพ > คลัก  

- 30 พฤศจิกายน 2563 (ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 14.30 
น.)  
เข้าร่วมการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับมูลนิธิฯ ที่ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้นำโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา คุณภาพโรงเรียน (PLC) จำนวน 2 ท่าน/เขต เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับประเด็นกำหนดการและแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภาพจากหน้าจอการประชุม) > คลิก 

- 28-29 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป้าหมายรุ่นที่ 1 และ 2 (พื้นที่ภาคกลาง) ณ ห้องประชุมแกรนไดมอนด์บอลรูม อิมแฟ็คฟอรั่ม กรุงเทพฯ โดยกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุมสัมนา ดังนี้
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน / ผอ.สพท.หรือรองฯ / ศึกษานิเทศก์
2. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน/วัดผล โรงเรียน
3. ฝ่ายสารสนเทศโรงเรียน
    รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/36hy2YD และขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตอบกลับแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่อีเมล sorasak-sk@schsf.org หรือที่ไลน์กลุ่มแต่ละโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 09 9563 2212 (ศรศักดิ์)
    - ประชาสัมพันธ์งาน > คลิก
    - กำหนดการ > คลิก 
    - กิจกรรมเวที หัวข้อ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
(สื่อและเอกสารประกอบการประชุมเวทีกลาง) > คลิก   
    - การเข้าร่วมกิจกรรมของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก  

18 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online  
    หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย > shorturl.at/ayIW0 
    ประเด็นการประชุม
    - ทำความเข้าใจกับกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์
    - การกำหนดแผนการดำเนินโครงการ
    - แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เป้าหมาย(school concept) รูปแบบกิจกรรม, โครงการ ที่โรงเรียนจะดำเนินการ (โรงเรียนละ 5 นาที) 
    - รับคำแนะนำจาก ศน.
    - การไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
    - กิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online > คลิก   

17 พฤศจิกายน 2563 (9.00-12.00 น.) นัดหมาย PLC กับโรงเรียนในโครงการ (โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนคลองบางกระทึก โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดดอนพุดซา โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนวัดนางคุ่ม) > คลิก  Meeting ID: 929 9727 9805 Passcode: 158233 
    - เอกสารของโรงเรียน school concept > คลิก   
    - ข้อมูลจากการ Zoom PLC > คลิก  

29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ประชุม TSQP Online Meeting 
โรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 > คลิก 
- เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านปลาดาว > คลิก 
- ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz > คลิก
- เรียนรู้ 12 เรื่องใหญ่เพื่อพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21  > คลิก
- เรียนออนไลน์ > คลิก
- ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ starfishlabz.com > คลิก
- ติดตามข่าวสารทาง Facebook Page
    IconStarfish Labz > คลิก 
    IconStarfish Academy คลิก 
    IconStarfish Country Home School Foundation > คลิก 

- 18 ตุลาคม 2563 ประเด็นที่น่าสนใจ กับTEP Learning ยกเครื่องเรื่องการศึกษาไทยใน หัวข้อ "ศึกษานิเทศก์ : โค้ชอย่างไร ให้เสริมพลังโรงเรียน by Starfish เวลา 12.00-13.00 น. และหัวข้อ “วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะ สไตล์สตาร์ฟิช” เวลา 14.00-15.00 น.
ลงทะเบียนร่วมงานโดยการ Scan QR Code ในรูปภาพ > คลิก

1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00-17.00 น.การประชุม Online โดยระบบ Zoom > คลิก มีโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมจำนวน 34 โรงเรียน 
    บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำสถานศึกษา หัวข้อ School Leadership Workshop ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 > คลิก  การเข้าโรงเรียนของ coaching มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
โรงเรียนวัดเชิงเลน (27 ตุลาคม 2563) > คลิก
- โรงเรียนคลองบางกระทึก (27 ตุลาคม 2563) > คลิก 
- โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว (29 ตุลาคม 2563) > คลิก 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
    ประสานงานกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชฯ เพื่อเตรียมงานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชฯ กับโรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่เข้าร่วมโครงการฯ 9 โรงเรียน 
    เอกสารข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนร่วมโครงการ กับ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 > คลิก          การประสานงานและร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ ศน.สพป. นครปฐม เขต 2 
1. ร่วมประชุม อบรม สัมมนา เสวนาในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
2. เปิดช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์และเว็บเพจ
3. ประชาสัมพันธ์ข้มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุน ส่งเสริม ให้กำลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. นิเทศ ติดตาม ถอดบทเรียน สรุปข้อสังเกต สะท้อนผลการปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-28%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-starfish.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-starfish18%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg


การสื่อสาร / เอกสาร : 

- กรอบแนวทางการพัฒนาครูและโรงเรียนเพี่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง > คลิก
- แนวทางดำเนินงาน > คลิก
- แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนในโครงการฯ > คลิก
- การวิจัย ติดตาม และประเมินผลโครงการ > คลิก
- แจ้งการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 > คลิก
- แจ้งโรงเรียน > คลิก
- ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับประเทศ รางวัลระดับ "เหรียญทอง" ผลงาน Makerspace แหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์นักสร้างนวัตกรรมแห่งบ้านปลาดาว โรงเรียนบ้านปลาดาว จังหวัดเชียงใหม่ > คลิก
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู > คลิก
- กิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนการสอน LIVE!! TSQP2 ครั้งที่ 2 "การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้" (โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) > คลิก
- การสอนแบบโครงงาน (PROJECT-BASED LEARNING) สอนอย่างไร? > คลิก
- โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 (ปรับจำนวนชั่วโมงในแต่ละหน่วยกับสมรรถนะ) > คลิก
- ระดับการพัฒนาตามสมรรถนะการสื่อสาร > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120502281_924141574775845_4110014401994255406_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120269853_329132431510884_8115851775842075132_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120527811_356412285409055_4059195663915406109_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120531790_2833123230240402_7128770031151474867_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120771170_1043357622771258_3417905514099014538_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120603661_1043357786104575_9014735831769976132_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120771661_1043357712771249_1118237847265670814_o.jpg


        สื่อนำเสนอ โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) รุ่นที่ 2

- แนะนำ Starfish Labz > คลิก
- สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน > คลิก

        Strategic Leadership: บริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ การปรับกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ตั้งเป้าหมายแนวทางการประเมินเพือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนและชุมชน

Module 1
- ทักทายศึกษานิเทศก์ > คลิก 
- ทักทายผู้อำนวยการสถานศึกษา > คลิก
- ทักทายครูแกนนำ > คลิก
- School Leadership Workshop > คลิก
- องค์ประกอบ9ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ > คลิก
- แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ > คลิก
- IS การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 > คลิก
- พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace > คลิก

Module 2
- Makerspace และกระบวนการ STEAM Design Process > คลิก 
- การพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) ของโรงเรียน > คลิก 
- แนวทางในการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน > คลิก  
- การเตรียมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก 
- แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ > คลิก 
- Makerspace in Action > คลิก 

Module 3  นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน Curriculum and Assessment : หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยศึกษาทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล การสร้างแฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ในการประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมที่ 3 สำหรับศึกษานิเทศก์ นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน > คลิก 

สื่อสารสร้างสรรค์ 
- 7 ปัจจัย ปฏิรูปโรงเรียน_SchoolConcept > คลิก
- Project Apporach การสอนแบบโครงงาน > คลิก 
- Bullying Space > คลิก 
- Play And Learn = Plearn > คลิก  
- School Transformation Celebration > คลิก 
- Collaboration Teamwork & Leadership > คลิก  
- Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ > คลิก 
- Happiness Space > คลิก 

หลักสูตรที่ 6
    การออกแบบและการสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

- PADLET > คลิก 
- MENTIMETER > คลิก 
- KAHOOT > คลิก 
- GOOGLE CLASSROOM > คลิก 
- BOOK CREATOR > คลิก 
- ADOBE SPARK VIDEO > คลิก หน้าเว็บย่อย (1): 17 พฤศจิกายน 2563
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
3 ต.ค. 2563 00:53
ą
Webmaster Supervisory,
9 ธ.ค. 2563 19:32
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
23 พ.ย. 2563 00:46
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
29 ต.ค. 2563 07:46
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
3 ต.ค. 2563 00:53
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
25 ต.ค. 2563 23:25
Comments