starfish


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/660601059_1280x720.jpg
โครงการมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

    
ศน.เกริน ช้อยเครือ 
ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
    ปีการศึกษา 2563 จะมีโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) 
    ได้รับฟังผ่านการประชุม Online โดยระบบ Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00-17.00 น. > คลิก
    มีโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมจำนวน 34 โรงเรียน 
    โรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน ได้แก่ 
    1. โรงเรียนวัดนิลเพชร
    2. โรงเรียนวัดบัวหวั่น
    3. โรงเรียนวัดศิลามูล
    4. โรงเรียนวัดไผ่หูช้ำง
    5. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
    6. โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
    7. โรงเรียนวัดทรงคนอง
    8. โรงเรียนวัดเชิงเลน
    9. โรงเรียนคลองบางกระทึก

การสื่อสาร / เอกสาร : 

- การประชุม Online ระบบ Zoom (1 ตุลาคม 2563) > คลิก 

- เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านปลาดาว > คลิก 

- FB: Starfish Country Home School Foundation > คลิก 

- แจ้งการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 > คลิก 

- แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนในโครงการฯ > คลิก 

- แจ้งโรงเรียน > คลิก 

ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับประเทศ รางวัลระดับ "เหรียญทอง" ผลงาน Makerspace แหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์นักสร้างนวัตกรรมแห่งบ้านปลาดาว โรงเรียนบ้านปลาดาว จังหวัดเชียงใหม่ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120502281_924141574775845_4110014401994255406_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120269853_329132431510884_8115851775842075132_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120527811_356412285409055_4059195663915406109_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120531790_2833123230240402_7128770031151474867_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120771170_1043357622771258_3417905514099014538_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120603661_1043357786104575_9014735831769976132_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/120771661_1043357712771249_1118237847265670814_o.jpg


Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
3 ต.ค. 2563 00:53
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
3 ต.ค. 2563 00:53
Comments