CEFR NPT2

        การพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบการทดสอบเสมือนจริง (Virtual Exam) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

        การสอบเสมือนจริงหรือการสอบทางไกล คือ การสอบที่ผู้สอบ ทำข้อสอบจากสถานที่อื่น ที่ไม่ใช่สนามสอบจริงหรือศูนย์สอบทางกายภาพใด ๆ  ในการสอบเสมือนจริง ผู้สอบ จะไม่ได้รับการควบคุมดูแลอย่างสนามสอบจริง แต่จะใช้ซอฟต์แวร์และเว็บแคมแทน

        virtual exam or remote exam is an exam that a Examiner takes from a location other than the physical classroom or any physical exam center. In a virtual exam, the Examiner is not supervised at a physical location but through a software and webcam.แนวคิดการดำเนินงาน

    
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทดสอบเสมือนจริง (Virtual Exam) และเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในระบบการทดสอบเสมือนจริง
    2. กำหนดกรอบเนื้อหาตามหัวข้อ (มาตรฐาน CEFR) และคัดเลือก รวบรวมข้อสอบ 
    3. ดำเนินการแสวงหาแหล่งข้อมูลที่มีระบบการทดสอบเสมือนจริง ตามแนวทางมาตรฐาน CEFR โดยสร้างเว็บเพ็จการทดสอบเสมือนจริงเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
    4. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการขับเคลื่อน
    5. ประชาสัมพันธ์ ส่งมอบบริการ กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด
    6. ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และประสานการเก็บข้อมูล เพื่อนำสู่การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน
    7เก็บข้อมูลการใช้บริการเพื่อใช้วิเคราะห์ผลการใช้ระบบ
    8. เขียนสรุปรายงาน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/verex/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B23.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/verex/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B21.jpg

การรับรองหลักสูตรพัฒนาครู เพื่อให้สามารถนำชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด > คลิก
    @ เสนอหลักสูตร > คลิก
    @ ประกาศผลการรับรองหลักสูตร > คลิก 
    @ สงรายชื่อผู้ผ่านการอบรม > คลิก การขับเคลื่อน CEFR สพป.นครปฐม เขต 2 

ประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

        การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐานทางภาษาความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวนโควต้าการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปี 2564

    เขตพื้นที่            จำนวน        จำนวนโควต้า
สพม.นครปฐม           114                 60
สพป.นครปฐม 1        226               120
สพป.นครปฐม 2        109                 70
            รวม              449               250

        คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบวัดทักษะตามกรอบ (CEFR) ของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
        1. เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        2. ไม่ได้เข้ารับการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        3. อายุไม่เกิน 58 ปี
        4. พิจารณาจากอายุราชการที่เหลือมากสุดไว้ลำดับต้นของจำนวนที่จัดสรรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04289/ว601 ลว. 21 พ.ค. 64 > คลิก
    รายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564 > คลิก 
    - รายงานผลการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพํมนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

14 ก.ย.2564 เชิญชวนครูรับชมการถ่ายทอดสดรายการ EduGuide 4.0 สรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พาไปชมตอน "ศูนย์ HCEC สพฐ. เติมเต็มความรู้ทันยุค! ครูสู่นักเรียน ในสถานการณ์โควิด-19" ทาง ททบ.5 HD กดทีวีช่อง 1 เวลา 14.05-14.25 น. > คลิก

13 กันยายน 2564  การทดสอบ Versant English โดยศูนย์ HCEC (ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม) ดำเนินการสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าสู่ตำแหน่ง หลังจากได้รับการพัฒนาในรูปแบบออนไลน์ จำนวน.... ชั่วโมง สพป.นครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง และนายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 / นางสาวสุรีพร พันยุโดด และนางสาวสุทธิรัตน์ นาคราช ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 

11 กันยายน 2564  เชิญชวนครูรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ”Competence Empowerment of English Teachers of the 21th Century” จัดโดย Human Capital Excellence Center Chaiyaphum และแบ่งปันเผยแพร่ต่อทาง Kerin's PLC for English TEACHERS > https://youtu.be/5KhM8GXRZJY

8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เข้าร่วมและนำเสนอการเก็บหลักฐานและรายงาน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

30  มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผ่านทางระบบ Google Meet  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 โดยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุริยัน  สุวรรณทอง รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนระบบการพัฒนาบุคลากร จำนวน 150 คน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สู่การทดสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยเทคนิค Virtual Exam 
สื่อประกอบการประชุม : 
    - สื่อประกอบการประชุม 1 > คลิก
    - สื่อประกอบการประชุม 2 > คลิก 
    - reflection CEFR โดยครูช้องเกล้า > คลิก
ชมรายการย้อนหลัง > คลิก
ร่วมกิจกรรม : (รุ่นเสริม) เพื่อรับวุฒิบัตร 
    - ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม (รุ่นพิเศษ) > คลิก 
    - ทดสอบเสมือนจริง (EF SET) > คลิก
        แบบ 15 นาที > https://www.efset.org/th/quick-check/
        แบบ 50 นาที > https://www.efset.org/th/ef-set-50/ 
    - ประเมินความพึงพอใจ+ส่งผลสอบ (ภายใน 5 ก.ค.64) > คลิก 
    - ตรวจสอบรายชื่อรับวุฒิบัตร > คลิก 
    - ประมวลภาพกิจกรรม  > คลิก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

@ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Management Center: HCEMC) > คลิก 
@ ศูนย์ HCEC จังหวัดนครปฐม ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย > คลิก
@ ศูนย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) > คลิก   


ทดสอบ ลองดู

@ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษบุคลากรทางการศึกษา โดยข้อสอบ Versant > คลิก 
@ (คลิป) ข้อสอบ Versant (สำหรับครูเอกอื่น) > คลิก 
@ Versant™ English Placement Test > คลิก
@ (คลิป) ข้อแนะนำก่อนทำข้อสอบ Versant > คลิก 
@ (คลิป) วิธีการทำข้อสอบ Versant > คลิก  
@ เว็บการทดสอบภาษา Versant > คลิก  
@ (คลิป) ขั้นตอนการทดลองทำข้อสอบ Linguaskill > คลิก 
@ (คลิป) วิธีการทำข้อสอบ Linguaskill > คลิก 
การขับเคลื่อน CEFR สพป.นครปฐม เขต 2 
    - (คลิป) การใข้ CEFR ในการวัดระดับภาษาอังกฤษ > คลิก  
    - (คลิป) แนะนำ CEFR > คลิก
จำลองการทดสอบทักษะการอ่านและการฟังตามมาตรฐาน CEFR 
    - ทดลองทำแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ(15 นาที) คลิก
    - ทำแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (50 นาที) รับเกียรติบัตร > คลิก  
    - ที่มา: https://www.efset.org/th 
EF SET ทดสอบภาษาอังกฤษ 
       ระดับ A1 (ระดับเริ่มต้น) > คลิก 
       ระดับ A2 (ระดับต้น) > คลิก 
       ระดับ B1 (ระดับกลาง) > คลิก  
       ระดับ B2 (ระดับกลางสูง) > คลิก 
       ระดับ C1 (ระดับกลางสูง) > คลิก 
       ระดับ C2 (ระดับชำนาญ) > คลิก  
Cambridge English Placement Test: 
       ตอนที่ 1 CEFR > คลิก   
       ตอนที่ 2 CEFR > คลิก   
       ตอนที่ 3 CEFR (Demo) > คลิก 
Practice Tests for learners of English > คลิก 

@ การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) 
        เว็บไซต์ที่จะเข้าสอบ > คลิก 
        - เว็บไซต์สำหรับทดลองสอบ (เสมือนจริง) > คลิก 
@ เว็ปไซต์ ทดลองทำข้อสอบ ทบทวน+เตรียมความพร้อม CEFR > คลิก 
แบบฝึกหัดและบททดสอบภาษาอังฤษที่ให้ใช้ฟรี (ETS) > คลิก 


สาระน่ารู้

สาระเกี่ยวกับ EIDP (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก  
คู่มือบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ > คลิก 
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะฯ ลว. 28 ม.ค.64 และ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ (26 ม.ค.64) > คลิก
CEFR มีบทบาทอะไรกับสถานศึกษา นักเรียนและนักศึกษา? > คลิก 
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR > คลิก  
@ รู้จักข้อสอบ CEFR สำหรับครูเอกอังกฤษ และครูเอกอื่น ข้อสอบแต่ละชุดมีลักษณะอย่างไร เพื่อเตรียมตัวสอบ > คลิก 
@ ตารางแสดงคำอธิบายของแต่ละระดับในทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR > คลิก 
@ แนวทางการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
English online by English Language Institute, OBEC. แหล่งรวมหลักสูตรการอบรม CEFR > คลิก 
หลักสูตรการอบรมจาก Teachingenglish, British Council คลิก 
@ รวม e-Learning สำหรับพัฒนาภาษาอังกฤษ > คลิก
หลักสูตรการอบรมจาก Teachingenglish, British Council > คลิก 
@ CEFR มีบทบาทอะไรกับสถานศึกษา นักเรียน และนักศึกษา? > คลิก  
@ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษบุคลากรทางการศึกษา โดยข้อสอบ Versant > คลิก  
@ วิดีโอคลิป "ชวนคนไทยเข้าใจ CEFR" (English Language Institute สถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ.สพฐ.)  > คลิก   
สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ > คลิก  
@ สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวสอบฯ > คลิก  
Cambridge English Placement Test: 
        ตอนที่ 1 CEFR > คลิก   
        ตอนที่ 2 CEFR > คลิก  
        ตอนที่ 3 CEFR (Demo) > คลิก 
@ VDO แนะนำข้อสอบและฝึกทำข้อสอบ Linguaskill by Cambridge สำหรับครูภาษาอังกฤษ > คลิก 
@ (คลิป) การใข้ CEFR ในการวัดระดับภาษาอังกฤษ > คลิก  
@ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR > คลิก  
@ เอกสารการประสานงาน > คลิก 

        มาตรฐาน CEFR สามารถนำผลไปลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะได้ถึง 1 ปี จะเหลือเพียง 3 ปี จาก 4 ปี ตามเงื่อนไขของ ก.ค.ศ. ที่กําหนดเงื่อนไขการลดระยะเวลา ในการดํารงตําแหน่งหรือการดํารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ในข้อ 1.1 ว่า เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือ สําหรับครูผู้สอน ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่าระดับ B2 โดยให้ เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
        ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึง วันที่ยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และหากผู้ขอมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทําให้มีระดับ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้ผลการทดสอบในระดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี นั้น ขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้
        ทดลองสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยระบบ Virtual Exam ของ EF SET ดูก่อน เพื่อพัฒนาตนเองก่อนการสอบจริง > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/verex/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20(64-04-16).jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/verex/ELI%20-%20Brochure%20CEFR_Page_1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/verex/ELI%20-%20Brochure%20CEFR_Page_2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/verex/184290490_1692793177582272_5653060226879789691_n.jpg


Ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
24 มิ.ย. 2564 02:36
Ċ
Webmaster Supervisory,
2 ก.ค. 2564 01:52
Comments