เอกสารทางวิชาการ ศน.เกริน

เอกสารทางวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ
โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ

ปี 2564  
 แผนนิเทศการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 2/2563 (1/2564) > คลิก 
 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับปฏิบัติการ) ประจำปี 2564 (5/2564) > คลิก
 การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการการเปิดเรียน (1 กุมภาพันธ์ 2564) ของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ (12/2564) > คลิก 
 รายงานการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา(T001) (13/2564) คลิก 
 ถอดบทเรียนการดำเนินการการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (15/2564) > คลิก   
 รายงานการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และรับชมงานเสวนา: คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (17/2564) > คลิก 
รายงานการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน โดยการร่วมรับชมการประชุมทางไกลถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook เรื่อง แนวทางการพัฒนางานทะเบียน และระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทะเบียนวัดผล ผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS (18/2564)คลิก 
 รายงานการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเสวนาและทำแบบประเมิน OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 ประเด็น 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย: บริบทจากอดีตสู่อนาคต (19/2564)คลิก
 รายงานการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมออนไลน์ "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่" จัดโดย กลุ่มนิเทศฯ สพม.ปทุมธานี (20/2564)คลิก 
 รายงานการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานเรื่องการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา(Data Management Center : DMC)สิ้นปีการศึกษา 2563 (21/2564) คลิก 
 รายงานการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน โดยการเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล" (22/2564) คลิก 
 รายงานการพัฒนาตนเองเข้ารับการพัฒนาตนเองในระบบออนไลน์ “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 จำนวนการพัฒนา 12 ชั่วโมง (23/2564) > คลิก
 รายงานการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School Quality Program : TSQP) ปี 2563 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม (24/2564)คลิก 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศของผู้รับการนิเทศ ประจำปี 2563 นิเทศโดยนางสาวเกริน ช้อยเครือ (25/2564) คลิก 
 สรุปผล O-NET 2563 (28/2564) > คลิก 
 สรุปภาพรวมการร่วมกิจกรรม School Transformation Celebration สพป.นครปฐม เขต 2 (33/2564)  > คลิก 
 แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (38/2564)คลิก 
 รายงานการนิเทศ ติดตาม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (39/2564) > คลิก 
 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (47/2564) คลิก   
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (48/2564) คลิก 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (49/2564) คลิก  
 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 60/2564 > คลิก 
 การเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สู่ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ-Best Practices (61/2564)คลิก 
 บันทึกผลการสังเกตการณ์และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ภาคทฤษฎี (64/2564)คลิก  
 รายงานผลการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพํมนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ CEFR (67/2564) > คลิก  
 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (79/2564) > คลิก 
 แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (80/2564)คลิก 
 บทเรียนจากกิจกรรมงานเสวนา : โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ "ปิด Gap ห้องเรียนในยุคโควิด-19" (94/2564) คลิก
 บทเรียนจากการร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ SE-ED Academic Forum 2021 ภายใต้กรอบการอบรม “หลักสูตรฐานสมรรถนะ และ CEFR กับการประเมิน” ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ (95/2564) คลิก
 การประชุม online กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การนิเทศติดตามแบบมีส่วนร่วม” (96/2564) > คลิก 
 บทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประสา น้อง-พี่ ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการอบรมออนไลน์ Microsoft Team (97/2564)คลิก  

ปี 2563
 สรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเตรียมสอบ O-NET โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 ปี พ.ศ.2563 (2/2563) คลิก
 รายงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงาน สพป.นครปฐม เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 (3/2563) > คลิก 
 สรุปการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพุทธมณฑลและกลุ่มบางเลน (4/2563) > คลิก 
 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (5/2563)คลิก
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (6/2563) > คลิก 
 การเรียนรู้ผลสอบ O-NET โดยครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในบริบท สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2562 (7/2563) > คลิก 
 การเรียนรู้ ผล NT'62 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 (8/2563)คลิก   
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (9/2563) > คลิก 
 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 (11/2563) > คลิก   
 Best Practice ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สพป.นครปฐม เขต 2 (17/2563)คลิก 
 แผนยุทธศาสตร์การนิเทศ กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 (28/2563)คลิก 
 แผนนิเทศการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 (29/2563) > คลิก 
 ข้อมูลการนิเทศ ติดตามประเมินและรายงาน ผลการทดลองการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์พิเศษ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona2019 COVID-19 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล (50/2563) > คลิก

ปี 2562
 เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 
    - บทความจากงานวิจัย: การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
    - สื่อนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (18 เล่ม) > คลิก  
 เอกสารการประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2/2562) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561(3/2562) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational Test: O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 4/2562) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 5/2562) > คลิก
 รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 6/2562) ฉบับเขตฯ > คลิก | ฉบับโรงพิมพ์ > คลิก
 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การปรับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562 (เอกสารวิชาการที่ 12/2562) > คลิก
 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (เอกสารวิชาการที่ 22/2562) > คลิก  
 บทความงานวิจัย : การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 คู่มือการใช้สื่อเอกสารประกอบการนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เอกสารวิชาการที่ 27/2562) > คลิก 
 งานวิจัย(ฉบับเต็ม) : การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เอกสารวิชาการที่ 26/2562) คลิก 
 สรุปผลการดำเนินงานการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp (เอกสารวิชาการที่ 31/2562) > คลิก 

ปี 2561
คู่มือการนิเทศ การประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพ ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก
 รายงานการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 (30/2561) > คลิก 
 คู่มือการนิเทศและติดตามการวัดและประเมินผลในโรงเรียน (29/2561) คลิก 
 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2561 > คลิก
 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (28/2561) > คลิก 
 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 (23/2561) > คลิก
 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 (22/2561) > คลิก

ปี 2560
 ผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 > คลิก 
 การเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การนิเทศวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 (26/2560) > คลิก
 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 (22/2560) 
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ป.6 (12/2560)  > คลิก
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ม.3 (11/2560) > คลิก
 ถอดบทเรียนทางวิชาการพัฒนางานนิเทศ ในปี 2560 (เกริน ช้อยเครือ) 

ปี 2559
 บทเรียนการพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 > คลิก
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for Secondary 3 (41/2559) > Click
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for Primary 6 (40/2559) > Click
 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.3 (39/2559)
 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ป.6 (38/2559) 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (29/2559) 
 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (27/2559) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (26/2559) > คลิก 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.นฐ.2 (24/2559)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (23/2559) > คลิก
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (9/2559) > คลิก
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (8/2559) คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา (7/2559) > คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา (6/2559) คลิก
 รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559  คลิก











































































Comments