เอกสารทางวิชาการ ศน.เกริน

เอกสารทางวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ
โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ

ปี 2564
 แผนนิเทศการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 2/2563 (เอกสารลำดับที่ 1/2564) > คลิก  

ปี 2563
 สรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเตรียมสอบ O-NET โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 ปี พ.ศ.2563 (2/2563) คลิก
 รายงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงาน สพป.นครปฐม เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 (3/2563) > คลิก 
 สรุปการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพุทธมณฑลและกลุ่มบางเลน (4/2563) > คลิก 
 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (5/2563)คลิก
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (6/2563) > คลิก 
 การเรียนรู้ผลสอบ O-NET โดยครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในบริบท สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2562 (7/2563) > คลิก 
 การเรียนรู้ ผล NT'62 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 (8/2563)คลิก   
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (9/2563) > คลิก 
 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 (11/2563) > คลิก   
 Best Practice ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สพป.นครปฐม เขต 2 (17/2563)คลิก 
 แผนยุทธศาสตร์การนิเทศ กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 (28/2563)คลิก  
 แผนนิเทศการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 (29/2563) > คลิก  

ปี 2562
 เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 
    - บทความจากงานวิจัย: การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
    - สื่อนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (18 เล่ม) > คลิก  
 เอกสารการประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2/2562) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561(3/2562) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational Test: O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 4/2562) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 5/2562) > คลิก
 รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 6/2562) ฉบับเขตฯ > คลิก | ฉบับโรงพิมพ์ > คลิก
 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การปรับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562 (เอกสารวิชาการที่ 12/2562) > คลิก
 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (เอกสารวิชาการที่ 22/2562) > คลิก  
 บทความงานวิจัย : การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 สื่อนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (18 เล่ม) > คลิก  
 งานวิจัย(ฉบับเต็ม) : การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เอกสารวิชาการที่ 26/2562) คลิก 
 คู่มือการใช้สื่อเอกสารประกอบการนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เอกสารวิชาการที่ 27/2562) > คลิก 
 สรุปผลการดำเนินงานการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp (เอกสารวิชาการที่ 31/2562) > คลิก 

ปี 2561
คู่มือการนิเทศ การประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพ ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก
 รายงานการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 (30/2561) > คลิก 
 คู่มือการนิเทศและติดตามการวัดและประเมินผลในโรงเรียน (29/2561) คลิก 
 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2561 > คลิก
 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (28/2561) > คลิก 
 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 (23/2561) > คลิก
 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 (22/2561) > คลิก

ปี 2560
 ผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 > คลิก 
 การเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การนิเทศวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 (26/2560) > คลิก
 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 (22/2560) 
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ป.6 (12/2560)  > คลิก
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ม.3 (11/2560) > คลิก
 ถอดบทเรียนทางวิชาการพัฒนางานนิเทศ ในปี 2560 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 

ปี 2559
 บทเรียนการพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 > คลิก
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for Secondary 3 (41/2559) > Click
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for Primary 6 (40/2559) > Click
 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.3 (39/2559)
 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ป.6 (38/2559) 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (29/2559) 
 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (27/2559) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (26/2559) > คลิก 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.นฐ.2 (24/2559)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (23/2559) > คลิก
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (9/2559) > คลิก
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (8/2559) คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา (7/2559) > คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา (6/2559) คลิก
 รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559  คลิก


Comments