วุฒิบัตร Boot Camp 62

รายชื่อผู้ได้รับ วุฒิบัตร
การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp
ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี
วันที่ 20-21 กันยายน 2562

จัดเรียงตามลำดับการส่งงาน

ที่เลขทะเบียนชื่อไทยชื่ออังกฤษ e-mail
 1 1906/2562 นายอัมรินทร์ นันทสุคนธ์ Mr. Ammarin Nantasukon kruammarin@gmail.com
 2 1907 นางกันต์ญาภา ว่องวิการณ์ Mrs. Kanyapa Wongwikarn kanyapawong@hotmail.co.th
 3 1908 นางสาวปณิดา แสงแก้ว Miss Panida Sangkaew pnidasangkaew@gmail.com
 4 1909 นางสาวปุญญิศา อักษร Miss Poonyisa Aksorn poonyisa1532@gmail.com
 5 1910 นางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล Miss Satchukan Roengrotthanakoon satchukan2610@gmail.com
 6 1911 นางสาวพรรณวรท ถนอม Miss Phanwarot Thanom namokongpimai@gmail.com
 7 1912 นางสาวกุพชกา นุกาศ Miss Miss Kupachaka Nukas pokepungnew@gmail.com
 8 1913 นางสาวปัทมา รอดเจริญ Miss Pattama Rodcharoen p_la29@hotmail.com
 9 1914 นางสาวอัจฉราภา ชาวปากน้ำ Miss Acharapa Chaopaknam aiw_luv31@hotmail.com
10 1915 นางสาวนิตยา เร่งรัด Miss Nittaya Rengrad  why6607@gmail.com
11 1916 นางสาวปัทมา ชั้นอินทร์งาม Miss Patama Chaninngam patty4417@gmail.com
12 1917 นางสาวกฤชชุดา เทพพิทักษ์ Miss Kridchuda Theppitak bonuskridchuda@gmail.com
13 1918 นางสาววาสนา สุรสีห์เรืองชัย Miss Wasana Suraseeruangchai wasanasurasee@gmail.com
14 1919 นางสาววิไลลักษณ์ วงษ์ลา Miss Wililuck Wongla wililuckwongla25220507@gmail.com
15 1920 นางธันยมัย อาจหาญ Mrs.Tanyamai Arthan arthanfamily122@gmail.com
16 1921 นางสาวจิตราภรณ์ เขื่อนเพชร Miss.Jittraporn Kheunpet Jittraporn3191@gmail.com
17 1922 นางสาวปาจรีย์ สะอาดแก้ว Miss Pajaree Sa-adkeaw thanakon9297@gmail.com
18 1923 นางสาวน้ำอ้อย มะกรูดอินทร์  Miss Namaoi Makrodin aoideking@gmail.com
19 1924 นางเนตรนภา ถาวรสวัสดิ์ Mrs. Netnapha Thawornsawat netnapha.namaoy@gmail.com
20 1925 นางสาวจำเนียร พลอยเพชร Miss Chamnian Ploypet nian_53@hotmail.com
21 1926 นางสาวสุประวีณา ภักอาศัย Miss Spraweena Pakarsai supraweenapk@gmail.com
22 1927 นางวาสนา คนใหญ่ Mrs.Wasana Konyai wch91984@gmail.com
23 1928 นางสาวณัฐริดา ตาทุม Miss Nutharida Tathum nut.mayom2528@gmail.com
24 1929 นางอุไร รัตนจินดา Mrs.ourai rattajinda rattanajinda123@gmail.com
25 1930 นางสาวปรารถนา ฉายจันทร์ Miss Pradthana Chaijan Pradthana16@gmail.com
26 1931 นางสาวธัญญลักษณ์ สุขสมบูรณ์ Miss Tanyalak Suksomboon thanyalak.121037@gmail.com
27 1932 นายอิทธิพล ธานินทร์พงศ์ Mr.Ittipol Taninpong banlangplamao@gmail.com
28 1933 นางสาวอภิญญา กาญจนครุฑ Miss Apinya Kanjanakrut Nknook8@gmail.com
29 1934 นางศิวิลักษณ์ อ่อนประสงค์ Mrs Siwiluk Aeonprasong Siwiluk_jim123@hotmail.com
30 1935 นางสาวกานต์ชนก สุขนิยม Miss Kanchanok Sukniyom kanchanok470@gmail.com
31 1936 นางสาวเมทินี สระทองนา Miss Matinee Sarthongna sarthongnamaytinee@gmail.com
32 1937 นายอรรถวุฒิ ดีนอก Mr.Athawut Deenok athawut1817@gmail.com
33 1938 นางสาวปวันรัตน์ ขุนนคร Ms.Pawanratn Khunnakorn pawanratn25pk@gmail.com
34 1939 นางสาววรรณา โมราทอง Ms.Wanna Moratong mueilymo@gmail.com
35 1940 นายอดิศร กลิ่นถือศีล Mr. Adisorn Klintuesin Kadisorn1990@gmail.com
36 1941 นางสาวทิฆัมพร แตะต้อง Miss Thikhamphorn Tae-tong eedaon2537@gmail.com
37 1942 นางสาวช้องเกล้า เมาลานนท์ Miss Chongklao Maolanont Chongklao.m@gmail.com
38 1943 นางสาวดนยพัชร์ บุญญาธิ Miss Donyaphat Bunyathi bdonya2521@gmail.com
39 1944 นางสาวณัฐติกาญจน์ เผื่อนพงษ์ Ms.Nattikan Phueanphong Nam_Nattikan@hotmail.com
40 1945 นางสาวพรพิมล แสงอาวุธ Miss Ponpimon Saeng-ar-wut nottokno21@gmail.com
41 1946 นางสาวพิมพ์ตะวัน หิมทอง Miss Pimtawan Himthong pimtawan.tawan@gmail.com
42 1947 นางสาวอภิษฎา สุวรรณภาญกูร Miss Apisada Suwanpayakool dazii.helen@gmail.com
43 1948 นางสาวจิลาวัลย์ ไทยแท้ Miss Jilawan Thaithae pookjila2532@gmail.com
44 1949 นางสาวพิชญา อภิวัน Miss Pitchaya Apiwan pitziswak@gmail.com
45 1950 นางสาวพัชราพร นักฟ้อน Miss Patcharaporn Nakfon Popcornnakfon@hotmail.com
46 1951 นางสาวจุฑาทิพย์ โอ้โลม  Miss Juthathip Olome Juthathippp13@gmail.com
47 1952 นางสาวภัทรียา มังคละ Miss Pattareeya Mungkala king13.pattareeya@gmail.com
48 1953 นางสาวนลพรรณ คำมาตย์ Miss Nollaphan Kham-mart kh.nollaphan@gmail.com
49 1954 นางสาวพนิดา วิจิตรชื่น Miss.Phanida  Wichitchuen aomzii26@gmail.com
50 1955 นางสาวสุวิมล ทองจำรัส Miss Suvimol Tongjamrat mol-0044@hotmail.com
51 1956 นางสาวสุวรรณา ชูชัย Miss Suwanna Choochai Suwanna1927@gmail.com
52 1957 นางสาวอารีย์ ขำเพชร Miss Arri  Khamphet kanny451@gmail.com
53 1958 นางสาวศุภากร จันทร์สุข Miss Supakorn Jansook Kroo_pare@hotmail.com
54 1959 นางสาวนิตยา ราชคำ Miss Nittaya Ratchakham nittaya.ratchakham@gmail.com
55 1960 นางสาววาสนา จันธิมา Miss Wasana Jantima wasana_45@hotmail.com
56 1961 นางสาวจุฑามาศ เทพาคำ Miss Chutamas Thepakhum chutamas.925@gmail.com
57 1962 นางสุภาดา สันติวรากร Mrs. Supada Suntiwarakorn ph.supada@gmail.com
58 1963 นายวัลลภ ขวัญมา Mr. Wanlop  Khwunma wanlop1one@gmail.com
59 1964 นางสาวธัญพร จุรีรัตน์ลาภิน Miss Thunyaporn Juleeludlapin thunyapornjuleeludlapin@gmail.com
60 1965 นายวัชราวุฒิ ทำไว Mr. Watcharawut Tamwai watcharawutt@gmail.com
61 1966 นางสาวนิตา ไชยนาม Miss Nita  Chaiyanam yoknitachaiyanam@gmail.com
62 1967 นางสาวณ้ฏฐา ทองราช Miss Nattha Thongrach nanniezzz.nannn@gmail.com
63 1969 นางสาวศิรกาญจน์ คำล้วน Miss Sirakran Khamluan sirakran_1985@hotmail.com
64 1970 นางสาวณิชกานต์ จงใจ Miss Nitchakarn Jongjai nanina112627@gmail.com
65 1971 นายปิยณัฐ ไชยธนพันธุ์ Mr. Piyanat Chaitanapan piyanat_chai101@hotmail.com
66 1972 นายภาณุพันธ์ ภูวนาถศรํณญา Mr. Panupan Puwanartsaranya mr.panupan31@gmail.com
67 1973 นางสาวจิราภรณ์ นทีศิริกุล Miss Jiraporn Nateesirikul noonok2528@hotmail.com 
68 1974 นางสาวชลธิชา พัฒนศิริมากร Miss  Oil_jazzjazz@hotmail.com 
69 1975 นางสาวน้ำอ้อย มะกรูดอินทร์ Miss Namaoi Makrodin aoideking@gmail.com
70 1976 นางสาวพัชราพร นักฟ้อน Miss Patcharaporn Nakfon Popcornnakfon@hotmail.com
71 1977 นางสาวสุรีย์ อุ่นศิริ (ลอกจิตราภรณ์) Miss Suree Unsiri  sureeunsiri06gmail.con
72 1978 นางนงลักษณ์ สรรสร้างเจริญ Mrs. Nongluk Sunsangjaroen saow.kim@hotmail.com
73 1979 นางสาวภาณี ขุนทอง  Miss Panee Kunthong    holly-noota@hotmail.com

        (ขอเลขทะเบียน 1906/2562 - 1990/2562) 
        ผู้ลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน 91 คน 
        ผู้ลงทะเบียนวันจริง จำนวน 88 คน
        ผู้มีสิทธิ์รับวุฒิบัตร จำนวน 85 คน 
        ผู้ได้รับวุฒิบัตร (ประถมศึกษา) จำนวน 65 คน 
        ผู้ได้รับวุฒิบัตร (มัธยมศึกษา) จำนวน 8 คน 

        หมายเหตุ  สีน้ำเงิน = จัดส่งทางอีเมล์แล้ว / สีแดง = ยังมีปัญหาบางประการ / สีชมพู = ครูสอนมัธยม 

รอส่งงาน

เรื่อง การติดตามงานหลังการอบรม
        ท่านเป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ครบตามเวลา ร่วมกิจกรรม ทำแบบทดสอบก่อนและหลังอบรมครบถ้วน แต่ยังขาดการส่งชิ้นงาน โปรดดำเนินการ ดังนี้
    1 จัดส่งชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้น (Lesson Plan + Item card  ที่เป็นของท่านเองไม่ใช่งานกลุ่มหรือคัดลอกมา) พร้อมวงเล็บ ชื่อ-นามสกุล+คำนำหน้า เป็นภาษาอังกฤษ ส่งทางอีเมล์ ศน.เกริน > kerineye@gmail.com เพื่อดำเนินการตรวจชิ้นงานต่อไป 
    2 เข้าไปตอบแบบสอบถามของ สพฐ. (ถ้ายังไม่ได้ตอบ) ตามลิงก์ > คลิก  
    ** ทั้งนี้ขอให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ไม่เกิน 24:00 น. หากหลังจากนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับวุฒิบัตรการเข้าร่วมการอบรมและการได้ชั่วโมงคูปองครูจำนวน 12 ชั่วโมง

สุภาพร ชัยรัตน์  
Sphermpon@gmail.com 

วสันต์ นิลดำ  
tongsai.school@gmail.com 

ดวงจิตร คำศรี  duangchitkhamsri@gmail.com 

นิตยา เนาว์สถาน  Noktrible_nk@windowslive.com 

พรรณิดา จิตรจักร  ploy_1506@hotmail.com 

จำเรียง สุขสมกิจ  Suksomkittoom1982@gmail.com 

กันตาณัท โตเลิศ  kantanutt1963@gmail.com 

ณัฐวดี แสงเมฆิน  natvadee_sangmekin2535@hotmail.com

สายรุ้ง แก่นสวาท  
sairung507@gmail.com

กฤษดา หามาฤทธิ์  Thapood_60@hotmail.com

ครูสอนมัธยม

1 นายอัมรินทร์ นันทสุคนธ์
2 นางสาวปัทมา รอดเจริญ
3 นางสาวปัทมา ชั้นอินทร์งาม
4 นางสาวกฤชชุดา เทพพิทักษ์
5 นางสาววาสนา สุรสีห์เรืองชัย
6 นางสาวปาจรีย์ สะอาดแก้ว
7 นางสาวจำเนียร พลอยเพชร
8 นางสาวสุประวีณา ภักอาศัย
9 นางสาวณัฐริดา ตาทุม
10 นางสาวปรารถนา ฉายจันทร์
11 นางสาวอภิญญา กาญจนครุฑ
12 นางสาวเมทินี สระทองนา
13 นางสาวสุวรรณา ชูชัย
14 นางสาวอารีย์ ขำเพชร
15 นางสาวจิราภรณ์ นทีศิริกุล
16 นางสาวชลธิชา พัฒนศิริมากร 
17 นายปิยะพัทธ์ ขุนวิสาร
18 นายวัลลภ โพธิ์ไทย
19 นางสาวภาณี ขุนทอง 
20 อัมพวัน ค้าขาย  

ผู้ที่ส่งชิ้นงาน ที่ ศน.สายใจ+ตรวจ+จัดส่งวุฒิบัตร

1 นายปิยะพัทธ์ ขุนวิสาร ท่าพูด
2 นางชลธิชา พัฒนศิริมากร ท่าพูด
3 นางสาวพรรณิดา จิตรจักร บางพระ
4 นางสาวภาณี ขุนทอง บางปลา
5 นางสาวอัมพวัน ค้าขาย ลานคา
6 นางสาวจำเรียง สุขสมกิจ วัดโพธิ์
7 นายอัมรินทร์ นันทสุคนธ์ ประตูน้ำพระพิมล
8 นายวัลลภ โพธิ์ไทย โคกพระเจดีย์
9 นายอัมรินทร์ นันทสุคนธ์
การส่งเมล์ถึงผู้ได้รับวุฒิบัตร

ชื่อเรื่อง : ขอแสดงความยินดี 

ข้อความ : ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่ได้รับวุฒิบัตรจากการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp
ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน

ไฟล์ตรวจสอบ : คลิก

Comments