อบรม ศน.

อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564

วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 

        รับการอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ตามโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ และสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 


- โครงการฯ > คลิก 
- เกณฑ์การเข้ารับการพัฒนา และการจบหลักสูตร (73 ชั่วโมง)
1. การพัฒนามี 3 ระยะ ได้แก่
    1) Webinar วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
    2) Web-based Training (Self Learning)  วันที่ 20 - 31 กรกฎาคม  2564 
    3) Workshop  วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
      *ไม่สามารถเปลี่ยนจุดอบรมได้ เนื่องจากการจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละจุดตามประกาศของ สบค. 
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกสังกัด หากไม่เข้ารับการอบรมใน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 3 
- ลงทะเบียนเข้าอบรม > คลิก 
- กำหนดการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564 > คลิก  
- หลักสูตรฯ > คลิก 
- การเข้าสู่ระบบ-ตรวจสอบ-เปลี่ยนรหัส-เพิ่ม บัญชีผู้ใช้ศึกษานิเทศก์ @esdc.go.th > คลิก 
- กลุ่มไลน์ของโครงการ (รุ่น 4 กาญจนบุรี) > คลิก 

- ระยะที่ 1  Webinar ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 > คลิก 
        ช่องทางร่วมกิจกรรม Webinar การพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564
1. http://www.obectv.tv
2. http://www.youtube.com/OBECTVONLINE
3. http://www.facebook.com/obectvonline
4. https://webinar.esdc.go.th

หน่วยที่ 1 : ศึกษานิเทศก์ในฐานะผู้นำทางวิชาการ (31.30 ชั่วโมง) 


    07.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าระบบ (webinar.esdc.go.th)
    08.30 - 10.00 น. กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ "ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ" โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวรายงานโดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) "ศึกษานิเทศก์ในฐานะผู้นำทางวิชาการ"
    10.00 - 11.00 น. "นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ"  โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    11.00 - 12.00 น. "นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา)
    12.00 - 12.10 น. ชี้แจงการทำ Pre-test
    12.10 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
    13.00 - 14.00 น. "บุคลิกภาพแบบกัลยาณมิตร" คุณทวินันท์ คงคราญ
    14.00 - 15.00 น. "ทักษะการสื่อสาร"โดย พันเอก(พิเศษ)วินธัย สุวารี
    15.00 - 16.00 น. "การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) และการพูดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Speaking)" โดย พันเอก(พิเศษ)วันชนะ สวัสดี
    16.00 - 16.30 น. การสรุปบทเรียน    08.30 - 10.00 น. "บทบาทของศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21" โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)
    10.00 - 11.00 น. "การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ" โดย
1. นางทัศนีย์ จารุสมบัติ Professional Coach จากสถาบันเคอเรจทูโค้ช
2. นางพรวรินทร์ นุตราวงศ์  ข้าราชการบำนาญ อดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
    11.00 - 12.00 น. "การสร้างเครือข่ายการนิเทศในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา" โดยนายเจตนา เมืองมูล ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
    13.00 - 15.00 น. "แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการนิเทศการศึกษา"
        - OBEC CONTENT CENTER 
        - การศึกษาทางไกลกับการนิเทศการศึกษา
        - อินโฟกราฟิกกับการนำเสนอสำหรับงานนิเทศการศึกษา
1. ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ดร.สุวิทย์ บึงบัว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
3. ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด
    15.00 - 16.30 น. "ทักษะการจัดประชุม" โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)


    09.30-12.00 น. "ความรอบรู้ทางดิจิทัลเพื่อการนิเทศ" โดย
1. รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางสาวจารุณี สินชัยโรจน์กุล หัวหน้าโครงการด้านการศึกษาของ Google ประเทศไทย
3. นายพุทธรักษ์ มูลเมือง นักเทคโนโลยีการศึกษาอิสระ
4.นายโอฬาร ขยันการนาวี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
5. ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
    12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
    13.00-16.00 น. "แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการรวบรวมข้อมูลเพื่อการนิเทศ และการออกแบบและวิเคราะห์สถิติการศึกษา
        - แอพพลิเคชั่นออนไลน์เพื่องานนิเทศการศึกษา
        - การประยุกต์ใช้งาน Data Studio สำหรับการนิเทศการศึกษา
1. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
2. นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพม.ร้อยเอ็ด
3. ดร.อดิศร ก้อนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สพป.มุกดาหาร
4. นายธนสาร รุจิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. นายพุทธรักษ์ มูลเมือง นักเทคโนโลยีการศึกษาอิสระ
    16.00 - 16.30 น. การสรุปบทเรียน 


หน่วยที่ 2 : รูปแบบและเทคนิคนิเทศการศึกษา (17.30 ชั่วโมง) 
15 กค 64   คลิก 
    08.00 - 08.30 น. ชี้แจงกิจกรรม
    08.30 - 10.00 น. "หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา"  โดย 
1. ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผศ.ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม รองหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี อาจาร์ยสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    10.00 - 12.00 น. "รูปแบบ กระบวนการและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา สู่การปฏิบัติการนิเทศ"  โดย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์  คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อ.ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี  อาจาร์ยสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
    13.00 - 14.30 น. "เทคนิคการสังเกตชั้นเรียนแบบ Lesson Study"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    14.30 - 15.30 น. "เทคนิคการชี้แนะ (Coaching)" โดย คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม
    15.30 - 16.30 น. "เทคนิคและทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์" โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ข้าราชการบำนาญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


หน่วยที่ 3 : การใช้การวิจัยเพื่อการพัฒนาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (24 ชั่วโมง) 
16 กค 64  คลิก 
    08.00 - 08.30 น. ชี้แจงกิจกรรม
    08.30 - 09.30 น. "การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสม" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ณภัทร ชัยมงคล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    09.30 - 11.30 น. "สถิติพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ณภัทร ชัยมงคล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    11.30 - 12.00 น. "แหล่งทุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา" โดย ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
    12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
    13.00 - 14.00 น. "การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    14.00 - 15.00 น. "การใช้กระบวนการวิจัยในการส่งเสริมการนิเทศภายใน" โดย นายกิตติ กสิณธารา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพฐ. (ข้าราชการบำนาญ) สพฐ.
    15.00 - 16.00 น. "การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลแนวใหม่" โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา และดร.ณัฐา เพชรธนู รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา/ผอ.ศูนย์ PISA สพฐ.
    16.00 - 16.30 น. "พิธีปิด" กล่าวปิด โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)ระบบการจัดการฐานข้อมูล ศน. > คลิก 
เอกสารประกอบการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564 > คลิก 
    เกรินไดร์ฟ 1 > คลิก 
    เกรินไดร์ฟ 2 > คลิก 
    สไลด์ บทบาทศึกษานิเทศก์ (ดร.กวินเกียรติ) > คลิก 
    ชั้นเรียน (e-Learning) รุ่น 4 จุดอบรมกาญจบุรี > คลิก - ระยะที่ 2  Web-based Training (Self Learning) ระหว่างวันที่ 20 - 31 กรกฎาคม  2564 

        ศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติชิ้นงานผ่าน Web-based Training จำนวน 3 ชิ้นงาน
    1) ศึกษารวบรม รูปแบบและเทคนิคการนิเทศการศึกษา จำนวน 5 รูปแบบ
    2) ศึกษางานวิจัย สังเคระห์ และจัดทำรายงานวิพากษ์งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง โดยไม่ซ้ำประเภทกัน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ แบบผสม) จากที่กำหนดให้ 15 เรื่อง 
    3) สร้างเครื่องมือวิธีการประเมินผลฐานสมรรถนะ (ออกแบบเครื่องมือประเมินผลแนวใหม่ ความรู้ ความเก่ง ความดี อย่างละ 3 แบบ)

ภาระงาน
    ใบงานที่ 1 รูปแบบนิเทศการศึกษา
    ใบงานที่ 2 งานวิจัย
    ใบงานที่ 3 เครื่องมือวัดประเมินผล- ระยะที่ 3  Workshop  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564         ได้เพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้นำทางวิชาการ สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปสู่การนิเทศการศึกษาแนวใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการใช้งานฐานวิจัยในการทำงาน ให้สามารถทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ.Comments