เกริน ช้อยเครือ

Benefit : ประสาน กระตุ้น ตามติด ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564

 • 15 มกราคม 2564 วันที่ 15 มกราคม 2564         นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบุณย์ศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนบ้านคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองโยง
  ส่ง โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 14 มกราคม 2564 วันที่ 14 มกราคม 2564        นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดสาลวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมวันที่ 14 มกราคม 2564        ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  ส่ง โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 8 มกราคม 2564 วันที่ 8 มกราคม 2564        เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09:30 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ google Meet ณ ห้องประชุม conference สพป.นครปฐม เขต 2         - วาระการประชุม > คลิก 
  ส่ง 8 ม.ค. 2564 22:30 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • เฝ้าระวังโควิด-19 การติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กลุ่มพุทธมณฑล วันที่ 6 มกราคม 2564          ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564  แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ covid -19  - (สไลด์)การจัดการเรียนการสอนทางไกลCovid19 ระลอกใหม่ > คลิก  - ดำเนินการ รวบรวมสารสนเทศ Infographic เกียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของโรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มพุทธมณฑล > คลิก  - แนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ (5 ม.ค.64) > คลิก  - แนวปฏิบัตินับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (หนังสือที่ ศธ 04010/ว1529 ลว.20 พ.ค. 63)  > คลิก - แนวทางการจัดการเรียนการสอนก ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2564 06:14 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 1 มกราคม 2564 วันที่ 1 มกราคม 2564        สวัสดีปีใหม่ 2564 เริ่มการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางวิถีใหม่         การปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดฯ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     - คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 510/2563 ลว.29 ธ.ค.63 > คลิก     - บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก     - แบบบันทึกการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2564 > คลิก     - ปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ > คลิก แผนการดำเนินงาน ปี 2564         ใช้วิกฤติในสถานการณ์โควิด-19 work from home ในการใช้แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2564 01:39 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิกแจ้งข่าว เล่าเรื่อง  ย้อนดูแจ้งข่าวเล่าเรื่อง ก่อนหน้านี้ > คลิก )

 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก   
 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก   
 การปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดฯ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    - คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 510/2563 ลว.29 ธ.ค.63 > คลิก
    - บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือน มกราคม 2564 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
    - แบบบันทึกการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2564 > คลิก 
    - ปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ > คลิก 
 เชิญส่งผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปี 2564 > คลิก   
 ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 เชฺญส่งผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 เพ็จการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 ประชาสัมพันธ์โครงการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2564 (สพฐ.www.obecresearch.netส่งภายใน 29 ม.ค.64 > คลิก  
 ประสานงานโครงการมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม > คลิก 
 การขับเคลื่อน CEFR สพป.นครปฐม เขต 2 
    - สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ > คลิก 
    - สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวสอบฯ > คลิก 
    - (คลิป) การใข้ CEFR ในการวัดระดับภาษาอังกฤษ > คลิก  
 EF SET ทดสอบภาษาอังกฤษ 
        ระดับ A1 (ระดับเริ่มต้น) > คลิก  |  ระดับ A2 (ระดับต้น) > คลิก 
        ระดับ B1 (ระดับกลาง) > คลิก  |  ระดับ B2 (ระดับกลางสูง) > คลิก 
        ระดับ C1 (ระดับกลางสูง) > คลิก  |  ระดับ C2 (ระดับชำนาญ) > คลิก  
 VDO แนะนำข้อสอบและฝึกทำข้อสอบ Linguaskill by Cambridge สำหรับครูภาษาอังกฤษ > คลิก 
 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR > คลิก 
 ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  
 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก
 รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระ แข็งกสิการ) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/132005303_148798443663366_2058829938651124306_n.jpg?attredirects=0   https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-MOU.jpg

   
    
 เกริน นิวส์ (ก่อนหน้านี้) > คลิก 
 วัดผล นิวส์ > คลิก  
 เอกสารทางวิชาการโดย ศน.เกริน ช้อยเครือ (ก่อนปี 2563) > คลิก 
 แผนและเครื่องมือนิเทศภาคเรียนที่ 2/2563 > คลิก   
 เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ > ไฟล์ PDF | ไฟล์ word  
 ได้รับการคัดเลือกงานวิจัยให้ตีพิมพ์ลงในวารสารการศึกษาไทย (OEC Journal) ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ฉบับ e-BooK) > คลิก  
 ข้อมูลภาพจากกิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online (18 พ.ย.63) > คลิก  
 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 สาระเกี่ยวกับ EIDP + การศึกษายกกำลังสอง(เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 การอบรมหลักสูตร Eng.62049 ต่อยอดเป็นผลการปฏิบัติที่ดี Best Practices > คลิก 
 สื่อการบรรยาย เรื่อง ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู จากการอบรมหลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม 
     - สื่อประกอบการบรรยาย > คลิก 
     - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก 
 สื่อประกอบกิจกรรมการอภิปรายและบรรยาย: ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู เนื่องในการอบรม หลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม (2 ส.ค. 2563) คลิก  
 สื่อใช้ประกอบในการเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผล (หลักสูตรปรับปรุง 2560 / การดำเนินการจัดกระทำข้อมูลการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS / การกรอกข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม O-NET / การกำหนดรหัสวิชา) ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
    - เอกสารประกอบการบรรยาย > คลิก 
    - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก  
 สื่อสไลด์ประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา (เกริน ช้อยเครือ 19 กรกฎาคม 2563) > คลิก 
 สื่อประกอบการชี้แจงเรื่อง การออก ปพ.1 โดยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS (ศน.เกริน ช้อยเครือ) เนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเวล นครปฐม  เอกสาร > คลิก  |  สื่อสไลด์ > คลิก  |  ไฟล์เสียงบรรยาย > คลิก  
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ป.6) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ)คลิก 
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ม.3) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เพ็จ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ถอดบทเรียน SchoolMIS) > คลิก  
 แนวทางการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงาน TFE ปี 63 > คลิก 
 สื่อ PPT เตรียมสอบ O-NET'62 (26 ม.ค.63) > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เครื่องมือช่วยนิเทศสำหรับโรงเรียนใช้ตรวจสอบความพร้อมรับการประเมินคุณภาพฯ รอบสี่ > คลิก 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก 
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1-6 (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) > คลิก
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  
 หลักสูตร Boot Camp Turbo > คลิก 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562 
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF | Word
        ม.6 > PDF | Word
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559 > ป.6   ม.3   
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
 หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน(Classroom Assessment) > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0

นางสาวเกริน ช้อยเครือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

     (ระดับประถมศึกษา)
@ ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯ > คลิก 
@ School MIS > คลิก 
@ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย > คลิก
@ โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก 

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2559)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 318/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 199/2563)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 418/2563)

ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book


แผนยุทธศาสตร์การนิเทศ
กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ
ปีการศึกษา 2561 > คลิก

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 
(ฉบับมาตรฐานวิชาชีพ) > คลิก
(ฉบับปฏิบัติการ 2/2563) > คลิก

โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2563  |  
2560  |  2559

แผนนิเทศ
X/2558 | 2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2563 | 2/2563
1/2559 | 2/2559
X/Xxxx | 2/2558

บันทึกการนิเทศ
1/2563 | 2/2563
X/2558 | 2/2558

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)
1/2563 | 2/2563
X/2558 | 2/2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี 2562 > คลิก
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน
(ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก

การใช้สารสนเทศเป็นฐาน
สู่การวางแผนนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0
 ข้อมูลครูเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
 ข้อมูล รางวัล/ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน > คลิก 
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน > คลิก 
 ข้อมูลนักเรียนรายชั้น > คลิก
 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล > คลิก
 ข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ > คลิก
 สำรวจ ตชว.16 > คลิก
 โรงเรียนเข้าโครงการ > คลิก

เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
เพจ O-NET > คลิก  
เพจ NT > คลิก
เพจ RT > คลิก
เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก 


นวัตกรรมเครือข่ายการนิเทศ
0
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png
0เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2

ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน คลิก
(ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม
แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู)

ตระเวนหา พาใช้
สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต
(เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 

ช่องทางสื่อสาร
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ > คลิก 

งานบริการทางวิชาการ
- คณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ คลิก
ผู้ประสานงาน โครงการมูลนิธิโรงเรียน สตาร์ฟิช คันทรีโฮม > คลิก
ผู้ประสานงาน ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม > คลิก 
- ผู้ดูแลตัวชี้วัดระบบบริหารโปรแกรม School MIS > คลิก 


0Trace evidence
1 discipline / moral / ethics / Professional ethics 
Knowledge and ability 
3 Performance 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio  https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2  


หน้าเว็บย่อย (27): ดูทั้งหมด
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
27 ก.ค. 2563 23:38
Comments