เกริน ช้อยเครือ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2563

 • 2 สิงหาคม 2563 วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563        การอบรมหลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม กลุ่มเป้าหมาย:         ครูผู้ช่วยที่บรรจุแต่งตั้งในปี 2562 จำนวน 163 คน          ครูผู้ช่วยที่บรรจุแต่งตั้งในปี 2563 จำนวน 7 คน         รวม 170 คน เอกสารอ้างอิง:         เรื่องแจ้ง > คลิก        คำสั่ง > คลิกวันที่ 2 สิงหาคม 2563         เป็นวิทยากรดำเนินการอภิปราย เรื่อง ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู    - สื่อประกอบกิจกรรมการอภิปรายและบรรยาย: > คลิก    - คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ        1. คู่มือการพัฒนาครูผู้ช ...
  ส่ง โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 30 กรกฎาคม 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563         ร่วมดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี กำหนดการ อัลบั้มภาพ (Cr.ทิพวรรณ) > คลิก IG แนวทางการปฏิบัติการพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครูและผู้บริหารสถานศึกษา > คลิก  เอกสารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) > คลิก  การประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" (12 ธันวาคม 2562) > คลิก วันที่ 30 กรกฎาคม 2563         ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอ ...
  ส่ง โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 29 กรกฎาคม 2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00 น.        เข้าร่วม การปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  ณ ห้องชลนที  สพป.นครปฐม เขต 2 วิทยากร    1. คุณครูจีรัสุดา ภักดีศุภะผล ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง    2. คุณครูชฎาภรณ์ ในย่อง  ครูโรงเรียนวัดบางหลวง29 ก.ค.63   เวลา 11.00 น.        เข้าร่วมประชุมการเตรียมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 29 ก.ค.63  เวลา 13.00 น.          เข้าร่วม การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ" (Human Capital Excellence Center: HCEC ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2563 23:26 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 59 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2562

 • 26 ธันวาคม 2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562        ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรและร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสภานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐมกิจกรรม:     - นำเสนอ Best Practice ที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษา 4 กลุ่มโรงเรียน    - มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 สถานศึกษา    - ชม VTR ผลงานที่ผ่านมา    - สวดมนต์ ไหว้พระ พิธีเปิด (ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ประธานเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม)    - กิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการ PLC การขับเคลื่อนนโยบายด้วยการนิเทศภายในโรงเรียน
  ส่ง 2 ม.ค. 2563 23:59 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 86 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2561

 • กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2561 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ของ นางสาวเกริน ช้อยเครือ ประจำปี พ.ศ.2561 25 - 27 ธันวาคม 2561         ปฎิบัติหน้าที่ กรรมการดำเนินการ งานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 24 ธันวาคม 2561          จัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการตัดสิน ผู้ประสานงาน และฝ่ายลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 21 ธันวาคม 2561         เย ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2563 22:10 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »แจ้งข่าว เล่าเรื่อง  ย้อนดูแจ้งข่าวเล่าเรื่อง ก่อนหน้านี้ > คลิก )


 เกริน นิวส์ (ก่อนหน้านี้) > คลิก 
 วัดผล นิวส์ > คลิก 
 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 > คลิก 
 สื่อประกอบกิจกรรมการอภิปรายและบรรยาย: ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู เนื่องในการอบรม หลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม (2 ส.ค. 2563) คลิก   
 ปฏิทินการจัดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)
        - สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563 > คลิก  
        - สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563 >  คลิก  
 สาระเกี่ยวกับ EIDP > คลิก  
 (คลิป) การใข้ CEFR ในการวัดระดับภาษาอังกฤษ > คลิก   
 EF SET ทดสอบภาษาอังกฤษ  
        ระดับ A1 (ระดับเริ่มต้น) > คลิก  |  ระดับ A2 (ระดับต้น) > คลิก 
        ระดับ B1 (ระดับกลาง) > คลิก  |  ระดับ B2 (ระดับกลางสูง) > คลิก 
        ระดับ C1 (ระดับกลางสูง) > คลิก  |  ระดับ C2 (ระดับชำนาญ) > คลิก  
 VDO แนะนำข้อสอบและฝึกทำข้อสอบ Linguaskill by Cambridge สำหรับครูภาษาอังกฤษ > คลิก 
 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR > คลิก  
 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก   
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (9/2563) > คลิก  
 ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  
 รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระ แข็งกสิการ) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก 
 การดำเนินงานตรวจสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 การสอบ: งานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 การจัดการทดสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) 19 พ.ย. 62 > คลิก 
 สรุปรายงานการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ฉบับเอกสาร) > คลิก 
    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ฉบับออนไลน์) > คลิก 
    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ฉบับโปรแกรมปุ่มเมนู) > คลิก
 การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 > คลิก 
 การเตรียมการอบรม Boot Camp ประจำปี 2562 > คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 คลิก 
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 การประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดย มล.ปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (19 ก.พ.61) > คลิก บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 เอกสารทางวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ (ก่อนปี 2563) > คลิก 
 สื่อสไลด์ประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา (เกริน ช้อยเครือ 19 กรกฎาคม 2563) > คลิก  
 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก 
 แผนนิเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล 2563 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 สื่อประกอบการชี้แจงเรื่อง การออก ปพ.1 โดยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS (ศน.เกริน ช้อยเครือ) เนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเวล นครปฐม  เอกสาร > คลิก  |  สื่อสไลด์ > คลิก  |  ไฟล์เสียงบรรยาย > คลิก  
 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 (เกริน ช้อยเครือ 11/2563) > คลิก   
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (เกริน ช้อยเครือ 9/2563) > คลิก 
 การเรียนรู้ ผล NT'62 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ 8/2563) > คลิก 
 การเรียนรู้ผลสอบ O-NET โดยครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในบริบท สพป. นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2562 (เกริน ช้อยเครือ 7/2563) > คลิก  
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ป.6) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ)คลิก 
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ม.3) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (เกริน ช้อยเครือ 6/2563)คลิก 
 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เกริน ช้อยเครือ 5/2563) คลิก  
 สรุปการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพุทธมณฑลและกลุ่มบางเลน (4/2563 เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
 รายงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงาน สพป.นครปฐม เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (3/2563 เกริน ช้อยเครือ)คลิก 
 สรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเตรียมสอบ O-NET โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 ปี พ.ศ.2563 (2/2563 เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เพ็จ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ถอดบทเรียน SchoolMIS) > คลิก  
 แนวทางการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงาน TFE ปี 63 > คลิก 
 สื่อ PPT เตรียมสอบ O-NET'62 (26 ม.ค.63) > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เครื่องมือช่วยนิเทศสำหรับโรงเรียนใช้ตรวจสอบความพร้อมรับการประเมินคุณภาพฯ รอบสี่ > คลิก 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก 
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1-6 (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) > คลิก
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  
 หลักสูตร Boot Camp Turbo > คลิก 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562 
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF | Word
        ม.6 > PDF | Word
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559 > ป.6   ม.3   
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
 หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน(Classroom Assessment) > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0

นางสาวเกริน ช้อยเครือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

     (ระดับประถมศึกษา)
@ ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯ > คลิก 
@ School MIS > คลิก 
@ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย > คลิก
@ โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก 

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2559)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 318/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 199/2563)

ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book


ผังการขับเคลื่อนวิชาภาษาอังกฤษ
สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2018-10-29_17-13-07.jpg

แผนยุทธศาสตร์การนิเทศ
กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ
ปีการศึกษา 2561 > คลิก

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
สพป.นครปฐม เขต 2 
ประจำปี 2563 > คลิก

โครงการนิเทศบูรณาการ > คลิก

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2560  |  2559

แผนนิเทศ
1/2563 | 2/2563
X/2558 | 2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2559 | 2/2559
X/Xxxx | 2/2558

บันทึกการนิเทศ
1/2563 | 2/2563
X/2558 | 2/2558

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)
1/2563 | 2/2563
X/2558 | 2/2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี 2562 > คลิก
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก

การใช้สารสนเทศเป็นฐาน
สู่การวางแผนนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0
 ข้อมูลครูเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
 ข้อมูล รางวัล/ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน > คลิก 
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน > คลิก 
 ข้อมูลนักเรียนรายชั้น > คลิก
 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล > คลิก
 ข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ > คลิก
 สำรวจ ตชว.16 > คลิก

เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
เพจ O-NET > คลิก  
เพจ NT > คลิก
เพจ RT > คลิก
เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก 

นวัตกรรมการนิเทศ
0
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png
0เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2

ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน คลิก
(ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม
แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู)

ตระเวนหา พาใช้
สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต
(เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 

ช่องทางสื่อสาร
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก


0
Trace evidence
1 discipline / moral / ethics / Professional ethics 
Knowledge and ability 
3 Performance 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio  https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2  

คณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ คลิก


หน้าเว็บย่อย (24): ดูทั้งหมด
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
27 ก.ค. 2563 23:38
Comments