ผู้เกษียณอายุราชการ / โอน / ย้าย

ศึกษานิเทศก์ผู้เกษียณอายุราชการ / โอน / ย้าย
สพป.นครปฐม เขต 2

ที่
ชื่อ - นามสกุลปีที่
เกษียณ
หมายเหตุ
1 นายปรีชา นิพนธ์พิทยา2547 
2 นายโชคดี ศักดิ์สวัสดิ์2547 ถึงแก่กรรมเมื่อ 20 พ.ย. 2557
3 นางกฤษยา บุญทอง- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2548
4 นายประยุทธ์ หลิมวาณิชย์- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2551
5 นางสมบูรณ์ ธยาพัฒน์2552 
6 นายไพรัช สุพรรณอ่วม- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2552
7 นางพรรณี ปานทอง2552 ปรับโอนย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 นายไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี2553 
9 นายสันติ ทองประเสริฐ2553
10 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ- ย้ายไปสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ปี 2554
11 นายไชยกาล เพชรซัด- ย้ายไปสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ปี 2554
12 นายยุทธ โตอดิเทพย์- ปรับโอนย้ายไปสังกัด สพม.9 ปี 2554
13 นางเพ็ญพร พุ่มกุมาร- ปรับโอนย้ายไปสังกัด สพม.9 ปี 2554
14 นางนาฏธยาน์ รอดสน- ปรับโอนย้ายไปสังกัด สพม.3 ปี 2554
15 ว่าที่ร้อยโท ถวัลย์ จันทร์เพ็ง- ปรับโอนย้ายไปสังกัด สพม.3 ปี 2554
16 นายจรัญ เกษมสายชนม์- ถึงแก่กรรมก่อนเกษียณอายุราชการ ปี 2554
17 นางสาวจันทร์เพ็ญ โชติศิริ- ถึงแก่กรรมก่อนเกษียณอายุราชการ ปี 2554
18 นางสันทนา พูลพัฒน์2555 
19 นายชลอ เอี่ยมสะอาด2555 
20 นายศักดิ์สิทธิ์ มะลิวัลย์2556 ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 ก.ค.2557
21 นายปรีชา สายค้ำ2557 
22 นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์2557 
23 น.ส.วิไลวรรณ โอรส2558 
24 น.ส.พัชรี ยันตรีสิงห์2559 
25 น.ส.มณกาญจน์ ทองใย2559 
26 นายสมชาย พูลศรี- ปรับโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (5 มิถุนายน 2560) 
27 น.ส.รัตนา ศิริชยานันท์- ปรับโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (5 มิถุนายน 2560) 
28 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม2560 
29 นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า2560 
30 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น2561
31 น.ส.อรวรรณ ริ้วไสว- ปรับตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐมเขต 2 (1 มีนาคม 2562) 
32 ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา- ไปช่วยราชการ สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 (17 พ.ค. 2562)
33 นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์- ไปช่วยราชการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (22 ส.ค.62)
34 น.ส.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์  2562 
35 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์2563 
36 นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา2564 ปรับโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สพม.เพชรบุรี (เมษายน 2564) กตเวทิตากษิณาลัยรำลึก

2553
สันติ ทองประเสริฐ+ไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี > คลิก

2556
ชนาวุฒิ กลัดแพ > คลิก

2557
ปรีชา สายค้ำ + อนนท์ ศรีพิพัฒน์ > อัลบั้ม
ร้อยดวงใจความผูกพันวันเกษียณ > คลิก
อัลบั้ม มุทิตาลาราชการ > คลิก


2558
วิไลวรรณ โอรส > คลิก
เกียรติคุณผู้เกษียณ(ภาพรวม) > คลิก
อัลบั้มรับเกียรติบัตร > คลิก
ภาพเหตุการณ์ทั่วไป คลิก

2559
พัชรี ยันตรีสิงห์ > คลิก
มณกาญจน์ ทองใย > คลิก
โพสท์ของมณกาญจน์ > คลิก

2560
กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม > คลิก
กฤษณาวรรณ ชื่นค้า
มุทิตากษิณาลัย@เมธาวลัย ชะอำ
    Hula Hula Party @ RimTalay 
    วันอำลาเล็ก ๆ ของ ศน.กนกรัตน์

2561
วิไลวรรณ ตรีชั้น > คลิก 
- มุทิตาคารวะ กษิณาลัยด้วยดวงใจรัก > คลิก
- @ศศิคันทรี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง > คลิก 

2562
รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
- สื่อมุทิตา ร่วมยินดี พี่ได้พัก คลิก 
- รวมโพสท์ อำลาราชการ > คลิก 

2563
ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 
สื่อกตเวทิตากษิณาลัย
- ภาค 6 มนต์เสน่ห์ กาญจนบุรี (19 ก.ย.63)
    ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ > คลิก
    รำอวยพร > คลิก 
- ภาค 7 กุลนฑี อัมพวา (29 ก.ย.63)
- ภาค 8 สวนน้ำ บ่อพลับ (9 ต.ค.63)
อัลบั้มภาพ
- สวนน้ำ (9 ต.ค.63) > คลิก 
- กุลนที (29 ก.ย.63) > คลิก 
- ธีระพงษ์ (19 ก.ย.63) > คลิก 
- Cr.งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
    อัลบั้ม 1 > คลิก
    อัลบั้ม 2 > คลิก 

2564
นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล > คลิก
นายจิระชัย ทีคำ > คลิก


นายปรีชา นิพนธ์พิทยา

นายโชคดี ศักดิ์สวัสดิ์

นางกฤษยา บุญทอง

นายประยุทธ์ หลิมวาณิชย์

นางสมบูรณ์ ธยาพัฒน์

นายไพรัช สุพรรณอ่วม

นางพรรณี ปานทอง
นายไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี


นายสันติ ทองประเสริฐ

นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ

นายไชยกาล เพชรซัด

นายยุทธ โตอดิเทพย์

นางเพ็ญพร พุ่มกุมาร

นางนาฏธยาน์ รอดสน

ว่าที่ร้อยโท ถวัลย์ จันทร์เพ็ง

นายจรัญ เกษมสายชนม์

นางสาวจันทร์เพ็ญ โชติศิริ

นางสันทนา พูลพัฒน์

 นายชลอ เอี่ยมสะอาด

 นายศักดิ์สิทธิ์ มะลิวัลย์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/preecha.jpg?attredirects=0
นายปรีชา สายค้ำ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/non.png?attredirects=0
นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์


นางสาววิไลวรรณ โอรส

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/tab2.jpg?attredirects=0
นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/monnakarn.jpg?attredirects=0
นางสาวมณกาญจน์ ทองใย

นายสมชาย พูลศรี

นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/kai1.jpg?attredirects=0
นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม

นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า

 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/tidtam-khru-him/kesiyn/2019-03-03_18-09-27.jpg
นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kesiyn/%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%20%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg
ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา

นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์

นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์

นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kesiyn/Image_5191972.jpg
นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา


Comments