ผู้เกษียณอายุราชการ / โอน / ย้าย

ศึกษานิเทศก์ผู้เกษียณอายุราชการ / โอน / ย้าย
สพป.นครปฐม เขต 2

ที่
ชื่อ - นามสกุลปีที่
เกษียณ
หมายเหตุ
1 นายปรีชา นิพนธ์พิทยา2547 
2 นายโชคดี ศักดิ์สวัสดิ์2547 ถึงแก่กรรมเมื่อ 20 พ.ย. 2557
3 นางกฤษยา บุญทอง- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2548
4 นายประยุทธ์ หลิมวาณิชย์- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2551
5 นางสมบูรณ์ ธยาพัฒน์2552 
6 นายไพรัช สุพรรณอ่วม- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2552
7 นางพรรณี ปานทอง2552 ปรับโอนย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 นายไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี2553 
9 นายสันติ ทองประเสริฐ2553
10 นายจรัญ เกษมสายชนม์  ถึงแก่กรรมก่อนเกษียณอายุราชการ ปี 2554
11 นางสาวจันทร์เพ็ญ โชติศิริ  ถึงแก่กรรมก่อนเกษียณอายุราชการ ปี 2554
12 นางสันทนา พูลพัฒน์2555 
13 นายชลอ เอี่ยมสะอาด2555 
14 นายศักดิ์สิทธิ์ มะลิวัลย์2556 ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 ก.ค.2557
15 นายปรีชา สายค้ำ2557 
16 นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์2557 
17 น.ส.วิไลวรรณ โอรส2558 
18 น.ส.พัชรี ยันตรีสิงห์2559 
19 น.ส.มณกาญจน์ ทองใย2559 
20 นายสมชาย พูลศรี- ปรับโอนย้าย ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (5 มิถุนายน 2560) 
21 น.ส.รัตนา ศิริชยานันท์- ปรับโอนย้าย ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (5 มิถุนายน 2560) 
22 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม2560 
23 นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า2560 
24 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น2561
25 น.ส.อรวรรณ ริ้วไสว2562 ปรับตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐมเขต 2 (1 มีนาคม 2562) 
26 ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา2562 ไปช่วยราชการ สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 (21 พ.ค. 2562)
27 น.ส.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์  2562 


กษิณาลัยรำลึก

2553
สันติ ทองประเสริฐ+ไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี > คลิก

2556
ชนาวุฒิกลัดแพ > คลิก

2557
ปรีชา สายค้ำ + อนนท์ ศรีพิพัฒน์
ร้อยดวงใจความผูกพันวันเกษียณ > คลิก
อัลบั้ม มุทิตาลาราชการ > คลิก2558
วิไลวรรณ โอรส > คลิก

2559
พัชรี ยันตรีสิงห์ > คลิก
มณกาญจน์ ทองใย > คลิก
โพสท์ของมณกาญจน์ > คลิก

2560
กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม > คลิก
กฤษณาวรรณ ชื่นค้า
มุทิตากษิณาลัย@เมธาวลัย ชะอำ
Hula Hula Party @ RimTalay 
วันอำลาเล็ก ๆ ของ ศน.กนกรัตน์

2561
วิไลวรรณ ตรีชั้น > คลิก 
- มุทิตาคารวะ กษิณาลัยด้วยดวงใจรัก > คลิก


นายปรีชา นิพนธ์พิทยา

นายโชคดี ศักดิ์สวัสดิ์

นางกฤษยา บุญทอง

นายประยุทธ์ หลิมวาณิชย์

นางสมบูรณ์ ธยาพัฒน์

นายไพรัช สุพรรณอ่วม


นางพรรณี ปานทอง

นางสาวจันทร์เพ็ญ โชติศิริ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/tidtam-khru-him/kesiyn/8charan.jpg
นายจรัญ เกษมสายชนม์

นายไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี

นายสันติ ทองประเสริฐ

นางสันทนา พูลพัฒน์

 นายชลอ เอี่ยมสะอาด

 นายศักดิ์สิทธิ์ มะลิวัลย์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/preecha.jpg?attredirects=0
นายปรีชา สายค้ำ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/non.png?attredirects=0
นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์

นางสาววิไลวรรณ โอรส 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/tab2.jpg?attredirects=0
นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/monnakarn.jpg?attredirects=0
นางสาวมณกาญจน์ ทองใย

นายสมชาย พูลศรี

นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/kai1.jpg?attredirects=0
นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม

นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า

 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/tidtam-khru-him/kesiyn/2019-03-03_18-09-27.jpg
นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kesiyn/%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%20%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg
ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/tidtam-khru-him/kesiyn/rung.jpg
นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์


Comments