ข่าวศน.ไก่


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์1 ส.ค. 2556 22:55โดยกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2558 02:11 โดย Webmaster Supervisory ]

โครงสร้างทักษะกระบวนการคิด (GPAS)

 หมายถึง   การรวบรวมและเลือกข้อมูล   ( GATHERING )  โดยครูผู้สอนจะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน สามารถดำเนินการได้ดังนี้    1. กำหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูล   2 . กำหนดเป้าหมาย    3.  สังเกตด้วยประสาทสัมผัส    4. รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต 
  5. เลือกข้อมูลมาใช้     6. บันทึกข้อมูล      7. ดึงข้อมูลเดิมมาใช้
P หมายถึง การจัดกระทำข้อมูล ( PROCESSING )  
ครูผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ดังนี้   
1. จำแนก      2. เปรียบเทียบ     3. จัดกลุ่ม และ จัดลำดับ     4. สรุป เชื่อมโยง      5. ไตร่ตรองด้วยเหตุผล      6 . วิจารณ์   
 7. ตรวจสอบ

A หมายถึง การประยุกต์ใช้ความรู้ ( APLYING )  เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ ดังนี้      1. ประเมินทางเลือก  
 2 . เลือกทางเลือก     3. ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์   4. ขยายความรู้ให้รู้จริงมากขึ้น     5. การิเคราะห์     6. การสังเคราะห์      7. การตัดสินใจ     
 8. การนำความรู้ไปปรับใช้    9. การแก้ปัญหา           10. การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์      11. การคิดสร้างสรรค์

หมายถึง  การกำกับตนเอง หรือ การเรียนรู้ได้เอง ( SELF – REGULATING ) เป็นการควบคุมออกแบบ
การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  ดังนี้    1. การตรวจสอบและควบคุมการคิด  2. การสร้างค่านิยมการคิด
 
3. การสร้างนิสัยการคิด
             การนำ
โครงสร้างทักษะกระบวนการคิด(GPAS)  เป็นโมเดลที่ครบวงจรกระบวนการทักษะการคิด
4 ประการ   เป็นขั้นตอนและจุดเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเริ่มต้นดังนี้

1. ครูออกแบบการเรียนรู้โดยกำหนดว่า นักเรียนควรสรุปความรู้จากเรื่องที่เรียนเป็นข้อความจากการ
เรียบเรียงความคิดของตนเองเพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอด  ความสัมพันธ์หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้

                -  นักเรียนเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล เลือกข้อมูลที่สำคัญ
                -  นำข้อมูลมาจัดกระทำข้อมูลเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ จำแนก เพื่อให้ได้ความรู้ตามที่กำหนด
                -  ลงมือปฏิบัติจริง สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
                -  สรุปผลที่ได้จากกระบวนการเหล่านี้ที่ตกผลึกในตัวผู้เรียน เป็นตัวตน บุคลิกภาพของผู้เรียน
2. ครูฝึกผู้เรียนโดยใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบทบทวนการคิด พูด ทำ เสมอๆ  เพื่อปรับปรุงงานในขณะดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
                                                       .................................................................
                                                                                                                                                       ศน.กนกรัตน์   สุพรรณอ่วม
                                                                                                                              กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร ฯ  สพป. นครปฐม เขต 2   

1-1 of 1