กฤษณาวรรณ ชื่นค้า

บทความ / แนวคิด / สื่อนิเทศ


สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์นำเสนอ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.กฤษณาวรรณ

 • ประชุมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน วันที่ 8 ตุลาคม 2559 สพป.นครปฐม เขต 2  ได้จัดประชุมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อพัฒนาครูในการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื่้นฐาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  ณ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  ส่ง 16 ต.ค. 2559 19:54 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ วันที่ 9 กันยายน 2559 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแกนนำ และศึกษานิเทศก์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ จ. กาญจนบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ได้กล่าวต้อนรับ จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุรขัย สุขเข และคณะครู อภิปราย-แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และคณะดูงานศึกษาฐานการเรียนรู้
  ส่ง 16 ต.ค. 2559 19:50 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ประเมินสถานศึกษพอเพียงที่มีผลปฏิบัติการเป็นเสิศ Whole School Approach วันที่ 31ส.ค.- 8 ก.ย. 59 คณะกรรมการประเมินศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ได้มาประเมินสถานศึกษาที่เข้ารับคัดเลือกผลการปฏิบัติเป็นเลิศ แบบมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน(Whole School Approach) ปี 2559 ของ สพป. นครปฐม เขต 2 มีโรงเรียนที่ได้เข้ารับการคัดเลือก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิง สุนทรอุทิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดโคกเขมา โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และโรงเรียนวัดบางหลวง
  ส่ง 16 ต.ค. 2559 19:46 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 59  ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 59 วันที่ 1-21 มิ.ย. 59 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สพป.นฐ. 2 ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปี 2559 จำนวน 13 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน จัดกิจกรรม โครงงาน และฐานการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่ง 12 ต.ค. 2559 13:51 โดย สายใจ ฉิมมณี
  ส่ง 16 ต.ค. 2559 19:33 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • พัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียง58 วันที่ 20 มิถุนายน 2558        การประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมวัตถุประสงค์ :     1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มาใช้ในสถานศึกษาในบริบทของการปลูกฝังค่านิยม การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ     2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความพร้อม ในการเตรียมการรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 39 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 78 คน หล ...
  ส่ง 24 ม.ค. 2559 01:06 โดย กฤษณาวรรณ ชื่นค้า
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


งานที่รับผิดชอบการสื่อสาร

Tel.     0851896647
e-mail : kit-ood@hotmail.com
Social Network : Face Book


แผนนิเทศกิจกรรม

16 มกราคม 2558 (ว้นครู)
    รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng