กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.กฤษณาวรรณ

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

ประชุมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน

โพสต์16 ต.ค. 2559 19:54โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2560 22:41 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

วันที่ 8 ตุลาคม 2559
 
        สพป.นครปฐม เขต 2  ได้จัดประชุมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อพัฒนาครูในการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื่้นฐาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  ณ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kvsna-wrrn-chun-kha/oud/_draft_post/Clip_2.jpg

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้

โพสต์16 ต.ค. 2559 19:50โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2560 22:43 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

วันที่ 9 กันยายน 2559 

        คณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแกนนำ และศึกษานิเทศก์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ จ. กาญจนบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ได้กล่าวต้อนรับ จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุรขัย สุขเข และคณะครู อภิปราย-แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และคณะดูงานศึกษาฐานการเรียนรู้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kvsna-wrrn-chun-kha/oud/_draft_post/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg

Whole School Approach

โพสต์16 ต.ค. 2559 19:46โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2560 22:44 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

วันที่ 31 ส.ค.- 8 ก.ย. 59 

        คณะกรรมการประเมินศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ได้มาประเมินสถานศึกษาที่เข้ารับคัดเลือกผลการปฏิบัติเป็นเลิศ แบบมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน(Whole School Approach) ปี 2559 ของ สพป. นครปฐม เขต 2 มีโรงเรียนที่ได้เข้ารับการคัดเลือก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิง สุนทรอุทิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดโคกเขมา โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และโรงเรียนวัดบางหลวง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kvsna-wrrn-chun-kha/oud/_draft_post/whole%20school.jpg

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 59

โพสต์16 ต.ค. 2559 19:28โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2560 22:46 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

วันที่ 1-21 มิ.ย. 59 

        คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สพป.นฐ. 2 ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปี 2559 จำนวน 13 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน จัดกิจกรรม โครงงาน และฐานการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kvsna-wrrn-chun-kha/oud/prameinsthansuksaphxpheiyng59/Clip.jpg

พัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียง58

โพสต์10 ม.ค. 2559 06:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2560 22:47 ]

วันที่ 20 มิถุนายน 2558

        การประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้รับการประเมินเป็นสถาน
ศึกษาพอเพียง ปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : 

    1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มาใช้ในสถานศึกษาในบริบทของการปลูกฝังค่านิยม การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความพร้อม ในการเตรียมการรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 39 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 78 คน 

หลักสูร เนื้อหาสาระ วิทยากร : การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินฯ เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ศน.กฤษณาวรรณ ชื่นค้า) 

กิจกรรม : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 / อภิปรายและนำเสนอประสบการณ์ที่พบจากการประเมินฯโดยคณะกรรมการประเมิน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, ผอ.ธิดาภรณ์ เพ็งหนู, นางวิริยา ธุวภัทร์) / แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 7 ฐานการเรียนรู้ (นายพิมพ์ จันทมัด, นางรัตนา จันทมัด, นางเกร็ด อินทร์ภูเมศร์, นางศศิญาภรณ์ คำมหา, นางศิวะภรณ์ แก้วพงษา, นางสาวลริชา ม่วงสอน, นางสาวสุภาภัท เข๊มทอง, นายวันชัย ฉ่ำสุวรรณวัฒนา) / นำเสนอข้อสรุปจากผลการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และจัดทำแผนการพัฒนาสถานศึกษา / สรุป ถาม-ตอบข้อสงสัย / ปิดการประชุม 

ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง58

สร้างวินัยทางการเงิน

โพสต์10 ม.ค. 2559 06:49โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 06:51 ]

วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558

        การประชุมปฎิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การสร้างวินัยทางการเงิน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถถ่ายทอดแนวทางการพัฒนา ไปสู่นักเรียนได้

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด  สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 122 คน 


หลักสูตร เนื้อหาสาระ/วิทยากร : การจัดการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / หลากหลายกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ (อภิปราย : ศน.กฤษณาวรรณ ชื่นค้า, นุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์) / ปฎิบัติกิจกรรมกลุ่ม 4 กลุ่ม
    กลุ่มที่ 1 การสร้างวินัยทางการเงิย (Right to pay) วิทยากร : ศน.สมชาย พูลศรี, นางจริยา ศรีเพ็ชร, นายสำอางค์ นกใหญ่ 
    กลุ่มที่ 2 การจัดการเงินส่วนบุคคล (ศน.วิไลวรรณ โอรส, น.ส.สุภากร จันทร์สุข, นา่งพิมพ์นิภา ทรัพย์โชคธนกุล)
    กลุ่มที่ 3 สิทธิและความรับผิดชอบด้านการใช้และการออม (ศน.กฤษณาวรรณ ชื่นค้า, นายพนสณย์ ยรรยง, นางลัดดาภรณ์ ฉ่ำสุวรรณวัฒนา
    กลุ่มที่ 4 การใช้คำถาม RCA  (นายปฐวี พวงสำลี, น.ส.นุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์) / 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ และเทคนิคการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ (นายวิชัย วงศ์สุวรรณ, นางลัดดาภรณ์ ฉ่ำสุวรรณวัฒนา)  

วินัยการเงิน

เตรียมความพร้อมพอเพียง56

โพสต์10 ม.ค. 2559 06:45โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 06:51 ]

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 

        การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาทั่วไปให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  พิธีเปิด ชี้แจงนโยบาย สร้างขวัญกำลังใจสู่การปฏิบัติ โดย นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาทั่วไป ขยายผลสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

เป้าหมาย : ผู้บริหารและครูของโรงเรียนที่จะพัฒนาให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 จำนวน 24 โรงเรียนๆ  ละ 3 คน รวม 72 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : การขับเคลื่อนขยายผลสถานศึกษาพอเพียง (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) / เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ศน.กฤษณาวรรณ ชื่นค้า) / การบริหารจัดการสถานศึกษา (ผอ.เกษมสันต์ มีจันทร์) / หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ผอ.ธิดาภรณ์ เพ็งหนู) / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผอ.วิเชียร รุ่งทวีชัย) / การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (ผอ.ปัญญา บัววัจนา) / ผลลัพธ์-ภาพความสำเร็จ (ผอ.วรางค์ เวชประเสริฐ) / การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง (ผอ.ชำนาญ ทัดมาลี) / วิทยากรผู้ช่วย นางเพ็ญศรี แตงรุ่ง, นางพิมพ์นิภา ทรัพย์โชคธนกุล, นายอัครภัทร กานต์วิริโยกุล

กิจกรรม : พิธีเปิด-บรรยายพิเศษ / ฟังบรรยาย / ถอดบทเรียน อภิปราย และนำเสนอผลการดำเนินการจัดกิจกรรมและบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง) / แบ่งกลุ่มโรงเรียนเพื่อประเมินตนเอง 

เตรียมความพร้อมพอเพียง56

1-7 of 7