กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เมธี

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

7 ธันวาคม 2561

โพสต์12 ธ.ค. 2561 18:17โดยไม่ทราบผู้ใช้


https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/2128476247208738

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


16 พฤศจิกายน 2561

โพสต์20 พ.ย. 2561 00:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 22:47 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

        น.ส.รุ่ งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ออกเยี่ยมนิเทศ ตามแผนการนิเทศประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนวัดสัมปทวน 
        ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


16 พฤศจิกายน 2561

โพสต์20 พ.ย. 2561 00:55โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 22:44 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

        น.ส.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทองศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ออกเยี่ยมนิเทศ ตามแผนการนิเทศประจำ ภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนวัดประชานาถ 
        ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


13 พฤศจิกายน 2561

โพสต์15 พ.ย. 2561 01:04โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 22:42 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

        นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกเยี่ยมนิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านลานแหลม ตามแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2/2561 
        ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.อัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์ และคุณครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/methi/ngan-methi/13phvscikayn2561/228.jpg?attredirects=0

12 พฤศจิกายน 2561

โพสต์15 พ.ย. 2561 01:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 22:41 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

        นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกนิเทศโรงเรียนวัดกกตาล ตามแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดการนิเทศในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ การประกันคุณภาพภายใน การติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและปฐมวัย การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน

        ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.อุบล กิ่งนอก และคุณครูทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/methi/ngan-methi/12phvscikayn2561/227.jpg?attredirects=0

11 ตุลาคม 2561

โพสต์29 ต.ค. 2561 21:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 22:39 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง และนายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ในการนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และคระครูทุกท่าน ที่ได้อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี10 ตุลาคม เยี่ยมชื่นชมงานศิลปหัตถกรรม

โพสต์20 ต.ค. 2561 19:09โดยไม่ทราบผู้ใช้

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

        10 ตุลาคม เยี่ยม ชื่นชม งานศิลปหัตถกรรม สพป.นครปฐม เขต 2


31 ส.ค. - 3 ก.ย. 61

โพสต์31 ส.ค. 2561 19:05โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 05:02 ]


วันที่ 31 - 3 กันยายน 2561

        ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ของครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 3  ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี

https://www.facebook.com/metee.onthong/posts/2056536761058232?__xts__[0]=68.ARATUi84HxjZDLXDCIwfSpeqBGpz1dBB-oUNwRS8tZINixemA-m4b_tkaxrmCwOYmsc1UmmqmqndSi51z-dzhIvtL2aKvXs5xWjOz8FHmwpFjYmsuCIHFXp_LuV2J7K9Wh5-_vIPXmRqHRBa11CVug_Zubvz6KgloIPn6_Pxe-0jE5PqpAyu7oHAeDg-XuO5RIVEKdkZRplaZFew41S7bxCg9DihgbQwH_ZGZj2q&__tn__=-R

7 มิถุนายน 2561

โพสต์6 ก.ค. 2561 00:16โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2561 02:41 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]


        การดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ของการประกวดผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2561 เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี 

1-9 of 9