นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

 • 6 - 8 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หัวข้อ สมบัติของสสาร ตอนที่ 2 และพลังงาน เครื่องกลและการเคลื่อนที่ ตอนที่ ประจำภาคเร ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2562 08:11 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • 31 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม >>>คลิก
  ส่ง 17 พ.ย. 2562 07:31 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • พฤษภาคม 2561 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3 ช่องทาง ได้แก่ ETV DLTV และ OBEC Channel ณ โรงเรียนพระตำหน ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2562 06:20 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • 6 - 8 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หัวข้อ สมบัติของสสาร ตอนที่ 2 และพลังงาน เครื่องกลและการเคลื่อนที่ ตอนที่ ประจำภาคเร ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2562 08:04 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • วันที่ 20 ธันวาคม 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561        ร่วมการประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก ...
  ส่ง 21 ธ.ค. 2561 01:41 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • 29 พฤศจิกายน 2561 การประชุม อบรมสัมมนาปฏิบัติการการใช้ QR Code และ Google App for educationแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม > คลิก
  ส่ง 21 ธ.ค. 2561 01:48 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

คู่มืออบรมครูสะเต็มศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา > คลิก
VDO การทำความเข้าใจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) > คลิก
IG แนวทางการรยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ NT > คลิก
IG แนวกทางการวัดและประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ > คลิก
IG การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก
IG แนวทางการนำผล O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน > คลิก
IG กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ > คลิก
IG การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน > คลิก
IG แนวทางการเขียนคำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
จุลสาร STEM  > คลิก
ppt การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก
ppt การบริหารการจัดสอบ NT RT ปีการศึกษา 2561 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2561 คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2561 คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) > คลิก
ฺBest Practice การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คลิก
หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )เพื่อยกระดับผลสัใฤทธิ์ทางการเรียน คลิก
บทความ เรื่อง เทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว PISA สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิก
สรุปการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการทดสอบ O-NET คลิก
บทความ เรื่อง แนวทางการนิเทศ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คลิก
สรุปการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม PLC ในหัวข้อการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากห้องเรียนสาธิต ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science คลิก
> คลิก

วิดีโอ YouTubehttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/nat-lda/31206468_10204617836001298_2581362829838702627_n.jpg?attredirects=0

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
@ กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)

การสื่อสาร

Tel. : 081-5271556  

email : Nadladanpt2@gmail.com

Social Network :  Face Book


แผนนิเทศ
Comments