นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ 2564

 • มกราคม 2564 วันที่ 1 มกราคม 2564        สวัสดีปีใหม่  ลงข่าวทับได้เลย 5
  ส่ง 29 ม.ค. 2564 21:38 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ 2561-2563

 • 30 ธันวาคม 2563         ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครช ...
  ส่ง 28 ม.ค. 2564 22:02 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 22 ธันวาคม 2563 ร่วมเป็นพิธีกรการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด “สัญจรแก่ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอสามพราน จำนวน 33 ราย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการหลักในการป้องก ...
  ส่ง 26 ม.ค. 2564 08:47 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 17 ธันวาคม 2563         เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day ของสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัย ...
  ส่ง 28 ม.ค. 2564 22:05 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 152 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 วิจัย การนิเทศผ่านเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก 
คู่มืออบรมครูสะเต็มศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา > คลิก
 เอกสารประกอบการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา (e-Book) > คลิก  
VDO การทำความเข้าใจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) > คลิก 
IG แนวทางการรยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ NT > คลิก
IG แนวทางการวัดและประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ > คลิก
IG การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก
IG แนวทางการนำผล O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน > คลิก
IG กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ > คลิก
IG การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน > คลิก
IG แนวทางการเขียนคำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
จุลสาร STEM  > คลิก
ppt การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก
ppt การบริหารการจัดสอบ NT RT ปีการศึกษา 2561 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2561 คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2561 คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) > คลิก
ฺBest Practice การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คลิก
หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )เพื่อยกระดับผลสัใฤทธิ์ทางการเรียน คลิก
บทความ เรื่อง เทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว PISA สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิก
สรุปการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการทดสอบ O-NET คลิก
บทความ เรื่อง แนวทางการนิเทศ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คลิก
 สรุปการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม PLC ในหัวข้อการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากห้องเรียนสาธิต ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science คลิก
 งานวิจัยการนิเทศผ่านเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คลิก
 

วิดีโอ YouTubehttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/nat-lda/31206468_10204617836001298_2581362829838702627_n.jpg?attredirects=0
นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
@ กลุ่มงานเลขานุการฯ
@ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 418/2563)

การสื่อสาร

Tel. : 081-5271556  

email : Nadladanpt2@gmail.com

Social Network :  Face Book


แผนนิเทศ


Face Book
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย สพฐ.

@ Web Site: บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย > คลิก

@ รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Comments