นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

 • 17 มิถุนายน 2563 อบรมการใช้ Application เพื่อการนิเทศออนไลน์ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 >>>คลิก
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 20:52 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • นิเทศติดตาม Covid นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในกลุ่มโรงเรียนอำเภอสามพราน  >>>คลิก
  ส่ง 5 มิ.ย. 2563 02:23 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • 25 - 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2563 02:07 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • 6 มีนาคม 2563 จัดการประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยและการให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ...
  ส่ง 14 เม.ย. 2563 02:02 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • 4 มีนาคม 2563 บริหารจัดสอบ NT โดยทำหน้าที่ในการประสานงานกับสนามสอบ 95 สนามสอบ ผ่านทาง Line Appication ศูนย์สอบ NT สพป.นฐ.2 และประสานงานการตรวจข้อสอบเขียนตอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ ...
  ส่ง 14 เม.ย. 2563 01:59 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  >>>คลิก
  ส่ง 14 เม.ย. 2563 01:55 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 114 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

คู่มืออบรมครูสะเต็มศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา > คลิก
VDO การทำความเข้าใจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) > คลิก
IG แนวทางการรยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ NT > คลิก
IG แนวกทางการวัดและประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ > คลิก
IG การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก
IG แนวทางการนำผล O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน > คลิก
IG กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ > คลิก
IG การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน > คลิก
IG แนวทางการเขียนคำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
จุลสาร STEM  > คลิก
ppt การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก
ppt การบริหารการจัดสอบ NT RT ปีการศึกษา 2561 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2561 คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2561 คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) > คลิก
ฺBest Practice การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คลิก
หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )เพื่อยกระดับผลสัใฤทธิ์ทางการเรียน คลิก
บทความ เรื่อง เทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว PISA สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิก
สรุปการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการทดสอบ O-NET คลิก
บทความ เรื่อง แนวทางการนิเทศ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คลิก
สรุปการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม PLC ในหัวข้อการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากห้องเรียนสาธิต ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science คลิก
> คลิก

วิดีโอ YouTubehttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/nat-lda/31206468_10204617836001298_2581362829838702627_n.jpg?attredirects=0
นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
@ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 199/2563)


การสื่อสาร

Tel. : 081-5271556  

email : Nadladanpt2@gmail.com

Social Network :  Face Book


แผนนิเทศ
Comments